This page is not available in english. Most of our content is currently under revision and will be translated. The area Rettskilder is available in Norwegian only.

Tilgang til aksjeeieropplysninger

Det er et ønske om større åpenhet knyttet til aksjeeierskap i Norge. Konkrete forslag til hvordan aksjeopplysninger kan gjøres tilgjengelig i en søkbar tjeneste, er til politisk behandling. I mellomtiden har Skatteetaten valgt å gjøre et årlig, samlet uttrekk fra sitt aksjonærregister.

Bestillingsløsningen for aksjeeieropplysninger for 31.12.2017 er nå tilgjengelig

Bestill aksjeeieropplysninger

Leveringsalternativ

Hvis du skal hente personlig:

Adressen vår er Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr, Oslo. Du må vise legitimasjon ved henting.

Når du mottar datauttrekket

Datauttrekket tilgjengeliggjøres på en minnepinne.

Mottaker av datauttrekket får tilsendt en krypteringsnøkkel på e-post for å kunne åpne filen. Du trenger en recordbeskrivelse for å kunne nyttiggjøre deg av dataene.

Uttrekk for innsyn i aksjonærregister
Format: CSV
Inntektsår: 2017

Felt
nummer

Navn Innholder Datatype Lengde
1 Orgnr Organisasjonsnummer Tall Ni siffre
2 Selskap

Navn på selskap
beholdningen eies i

Tekst Ingen fast lengde
3 Aksjeklasse

Aksjeklasse eller isin for
aksjeklassen

Tekst Ingen fast lengde
4 Navn aksjonær Navn på aksjonær Tekst Ingen fast lengde
5 Fødselsår/orgnr

Fødselsår for aksjonærer
identifisert i folkeregisteret
eller organisasjonsnummer
for selskapsaksjonærer

Tall Inngen fast lengde
6 Postnr/sted Postnummer og poststed for aksjonærer identifisert av folkeregisteret eller av enhetsregisteret Tekst Ingen fast lengde
7 Antall aksjer Antall aksjer ved utgangen av inntektsåret Tall Ingen fast lengde
8 Antall aksjer selskap Antall aksjer totalt i selskap  Tall Ingen fast lengde

Aksjonærregisteret inneholder opplysningene som oppgavegiverne, det vil si aksjeselskapene, selv har rapportert inn per 31. desember 2017 (RF-1086). Det kan forekomme feil eller ufullstendige opplysninger. Endringer i aksjebeholdningen som er gjort etter 31. desember 2017 er ikke med i uttrekket.

Uttrekket inneholder opplysninger om:

  • Navn på selskap og organisasjonsnummer
  • Navn på aksjonær, fødselsår, postnummer og poststed
  • Aksjeklasse og antall aksjer ved utgangen av inntektsåret
  • Totalt antall aksjer i selskapet

Det er 306 000 selskaper på uttrekket.

Vi gjør oppmerksomme på at uttrekket inneholder personopplysninger og at mottaker må forholde seg til personopplysningsloven for videre bruk av utleverte data. Uttrekket av opplysninger er gjort etter samme kriterier som for skattelistene, blant annet ved at det er navn, fødselsår og postnummer og sted som fremgår i oversikten.

footer/desktop/standard