This page is not available in English.

Tilgang til aksjeeieropplysninger

Det er et ønske om større åpenhet knyttet til aksjeeierskap i Norge. Konkrete forslag til hvordan aksjeopplysninger kan gjøres tilgjengelig i en søkbar tjeneste, er til politisk behandling. I mellomtiden har Skatteetaten valgt å gjøre et årlig, samlet uttrekk fra sitt aksjonærregister.

Bestillingsløsningen for aksjeeieropplysninger for 31.12.2018 er tilgjengelig. Opplysninger sendes fom 15.05.2019.

Bestill aksjeeieropplysninger

Levering

Det er ikke lenger anledning til å hente opplysningene.

Opplysningene sendes rekommandert i posten (levering tar normalt 3 virkedager i Norge).

Når du mottar datauttrekket

Datauttrekket tilgjengeliggjøres på en minnepinne.

Mottaker av datauttrekket får tilsendt en krypteringsnøkkel på e-post for å kunne åpne filen. Du trenger en recordbeskrivelse for å kunne nyttiggjøre deg av dataene.

Uttrekk for innsyn i aksjonærregister
Format: CSV
Inntektsår: 2018

Felt
nummer

Navn Innholder Datatype Lengde
1 Orgnr Organisasjonsnummer Tall Ni sifre
2 Selskap

Navn på selskap
beholdningen eies i

Tekst Ingen fast lengde
3 Aksjeklasse

Aksjeklasse eller isin for
aksjeklassen

Tekst Ingen fast lengde
4 Navn aksjonær Navn på aksjonær Tekst Ingen fast lengde
5 Fødselsår/orgnr

Fødselsår for aksjonærer
identifisert i folkeregisteret
eller organisasjonsnummer
for selskapsaksjonærer

Tall Ingen fast lengde
6 Postnr/sted Postnummer og poststed for aksjonærer identifisert av folkeregisteret eller av enhetsregisteret Tekst Ingen fast lengde
7 Antall aksjer Antall aksjer ved utgangen av inntektsåret Tall Ingen fast lengde
8 Antall aksjer selskap Antall aksjer totalt i selskap  Tall Ingen fast lengde

Aksjonærregisteret inneholder opplysningene som oppgavegiverne, det vil si aksjeselskapene, selv har rapportert inn per 31. desember 2018 (RF-1086). Det kan forekomme feil eller ufullstendige opplysninger. Endringer i aksjebeholdningen som er gjort etter 31. desember 2018 er ikke med i uttrekket.

Uttrekket inneholder opplysninger om:

  • Navn på selskap og organisasjonsnummer
  • Navn på aksjonær, fødselsår, postnummer og poststed
  • Aksjeklasse og antall aksjer ved utgangen av inntektsåret
  • Totalt antall aksjer i selskapet

Det er 314 029 selskaper på uttrekket.

Vi gjør oppmerksomme på at uttrekket inneholder personopplysninger og at mottaker må forholde seg til personopplysningsloven for videre bruk av utleverte data. Uttrekket av opplysninger er gjort etter samme kriterier som for skattelistene, blant annet ved at det er navn, fødselsår og postnummer og sted som fremgår i oversikten.