Dekor lav
Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Avklaringer

Her følger en oppsummering av avklaringer og presiseringer fra juridisk avdeling i Skatteetaten. Avklaringene dateres, grupperes og vises etter kapitler og paragrafer i forskriften.

Oversikten oppdateres fortløpende.

Kapittel 1. Virkeområde

§ 1-1. Registrering

Avklaring 11. mai 2020 – Skjæringstidspunkt for registrering:

Hovedregelen er at foretaket må være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregistret senest 1. mars 2020. I tillegg må foretaket som minimum ha hatt omsetning i januar og februar 2020 for å komme inn under ordningen, jf. forskriften § 2-3 tredje ledd. Det er ikke krav til når foretaket må ha blitt stiftet eller ha kommet i aktivitet for å være omfattet av ordningen.

Avklaring 8. juni 2020 – virkningstidspunkt for fisjon/fusjon

Det er foretakets status som juridisk enhet på søknadstidspunktet som legges til grunn ved søknad om kompensasjon etter Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. I forbindelse med fisjon eller fusjon innebærer dette at så lenge søknadstidspunktet er før fisjon eller fusjon blir registrert i foretaksregisteret, så skal foretaket søke på bakgrunn av sin registreringsstatus på tidspunktet for søknaden, med utgangspunkt i sitt regnskap. Dette gjelder også selv om regnskapsmessig virkning settes til 1. januar 2020.

§ 1-2. Hovedinntektskilde for innehaver

§ 1-3. Foretak med aktivitet i visse næringer

Se presisering under § 1-4.

§ 1-4. Institusjon eller organisasjon som ikke har erverv til formål

Avklaring vedrørende delt virksomhet:

Dersom et foretak har flere virksomhetsområder og noen av disse er utenfor ordningen etter denne bestemmelsen, så må kravet om omsetningsfall være oppfylt for den delen av foretaket som har virksomhet som kan søke om støtte.

Merk at foretak med aktivitet som faller inn under forskriften § 1-3 faller utenfor ordningen selv om de også har andre aktiviteter. Disse foretakene kan ikke søke om kompensasjon etter forskriften.

Kapittel 2. Vilkår for tilskudd

§ 2-1. Vilkår om at foretaket har ansatte

Avklaring 30. juni 2020 – ENK med ansatte, som ikke er innehavers hovedinntektskilde:

Det legges til grunn at ENK med ansatte, hvor inntekt fra ENK ikke er hovedinntektskilde for innehaver, er omfattet av ordningen, forutsatt at de øvrige vilkårene for ansatte er oppfylt. Det vil si at foretaket er registrert i arbeidsgiverregisteret på tildelingstidspunktet, har hatt minst en ansatt registrert i arbeidstakerregisteret siden 1. mars 2020 og at minst en ansatt har fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020.

Avklaring 30. juni 2020 – Stillingsprosent:

Det er ikke krav om at ansatte må ha en viss stillingsprosent, eller at arbeidsinnsatsen fordeler seg jevnt gjennom året etter denne bestemmelsen. Men det må være et reelt ansettelsesforhold.

For aksjeselskap er det krav om at minst en ansatt er registrert i arbeidstakerregisteret per 1. mars 2020, og har fått utbetalt lønn minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020.

Avklaring 11. mai 2020 – Konsern:

Dersom foretak som inngår i gruppen søker støtte for foretakene etter forskriften § 3-4 første ledd, må det enkelte foretak som søker støtte fylle vilkårene i § 2-1 om ansatte.

Søker konsernet om støtte etter § 3-4 annet ledd «som om konsernet var ett foretak» skal søknaden baseres på konsolidert regnskap, i disse tilfellene, er det tilstrekkelig at ett foretak i konsernet oppfyller kravet til ansatte i forskriften § 2-1.

Det er ikke krav om at foretakets ansatte er bosatt i Norge, såfremt vilkårene for øvrig er oppfylt.

Avklaring 11. mai 2020 – ANS:

Inntekt fra ANS må være arbeidsgodtgjørelse, slik at det beregnes personinntekt. jf. sktl § 12-2 bokstav f og forskriften § 1-2. Med deltaker menes deltakere i selskap med deltakerfastsetting.  ​​​​

§ 2-2. Omsetningsbegrepet

Avklaring 27. mai 2020 – Franchiseinntekter, royalties mv. og omsetningsbegrepet:

Inntekter i form av lisenser, royalty og franchiseavgifter regnes som omsetning etter forskriften § 2-2 første ledd.

Avklaring 11. mai 2020 – Omsetningsbegrepet i forbindelse med bygg og anleggsprosjekter

Med omsetning etter forskriften § 2-2 menes inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket den aktuelle måneden. Innenfor bygg- og anlegg er det som hovedregel krav om å utstede salgsdokument i samsvar med «fremdrift», jf. bokføringsforskriften § 8-1-2a.  For denne bransjen er «fremdrift» et uttrykk for «levering «.  Det er verdien av varer som er levert og tjenester som er utført inklusive «fortjeneste» som skal oppgis, dvs. den periodiserte andelen av det avtalte vederlaget. Dette gjelder uavhengig av den regnskapsmessige behandlingen.

Ved anbudsarbeider og lignende kan avtalt betalingsplan legges til grunn for faktureringen med mindre de avviker vesentlig fra den reelle fremdriften i perioden, jf. bokføringsforskriften § 5-2-4. Dette kan medføre et mindre avvik i forhold til reell fremdrift. Dersom det f.eks. utstedes faktura i april for utført bygge- og anleggsarbeider i mars etter en avtalt faktureringsplan, kan fakturert omsetning i april medregnes som omsetning for mars dersom dette ikke avviker vesentlig fra den reelle fremdriften.

For virksomheter som har prosjekter som helt eller delvis starter i «egen regi» vil omsetning først foreligge når det er inngått kontrakt om salg (f.eks. bolig). Omsetningen skal i disse tilfellene medregnes i takt med kontraktsinngåelsen og bygge- og anleggsarbeidenes fremdrift. Dersom det inngås kontrakt først når boligen er ferdig, medregnes omsetningen på dette tidspunktet.

Spørsmål om tilskudd fra det offentlige        

Det fremkommer av forskriften § 2-2 første ledd at som omsetning er «inntekter fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført». Av annet ledd fremkommer det at dette inkluderer «offentlig tilskudd og inntektssikring gitt i forbindelse med koronautbruddet» dersom tilskuddet er gitt for å erstatte inntekt etter første ledd.

Forskriften må fortolkes slik at dette gjelder alle typer tilskudd fra det offentlige, ikke bare tilskudd gitt i forbindelses med koronautbruddet. Det avgjørende er om tilskuddet er å anse som inntekt fra salg av varer eller tjenester (omsetning da etter første ledd) eller erstatning for slik inntekt (omsetning da etter annet ledd). Redusert sats for arbeidsgiveravgift for 3. termin 2020 eller utbetalt kompensasjon for slik arbeidsgiveravgift til arbeidsgivere i tiltakssonen og på Svalbard skal derfor ikke inngå i omsetningen.

Hvilke tilskudd som anses som inntekt må avgjøres basert på de nevnte kriterier.

Stønad mottatt fra NAV som erstatter omsetning, for eksempel sykepenger, foreldrepenger og omsorgspenger skal inkluderes i omsetningen. Det samme gjelder stønad fra kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som mottas fra NAV.

Tilskudd som er ment å dekke opplæring av og kompetanseheving for ansatte er ikke å anse som erstatning for inntekt. Det samme gjelder tilskudd til dekning av ekstra kostnader i forbindelse med smitteverntiltak.

Avklaring 11. juni 2021 - Kommunale tilskudd med opphav i bevilgning av 19.12.2020 fra Stortinget til kommunene

Stortinget vedtok den 19. desember 2020 å bevilge midler til de kommunene som ble hardest rammet av pandemien og lokale smitteverntiltak. Når det gjelder tildeling fra Oslo kommune følger det av tildelingskriteriene at tildelingene skulle avhjelpe den vanskelige økonomiske situasjonen til mange næringsdrivende i perioden etter at Kompensasjonsordning 1 ble avviklet den 31. august 2021 og frem til at det ble mulig å søke om og motta støtte fra Kompensasjonsordning 2. Tildelingen fra Oslo kommune gjaldt som utgangspunkt fra alle eksisterende foretak med skjenkebevilling pr. 18. desember 2020.

Det legges til grunn at Oslo kommunes tilskuddsordning gjelder perioden etter at Kompensasjonsordning 1 opphørte.  Tilskudd fra Oslo kommune vil derfor ikke få betydning for tilskudd som er utbetalt etter Kompensasjonsordning 1.

Skattedirektoratet antar dette også vil gjelde de øvrige kommunale ordningene som er gitt i medhold av samme bevilgningen, alle ordninger og deres vilkår er imidlertid ikke vurdert nærmere, men bakgrunnen for tildelingen er den samme. Det avgjørende for om støtten er å anse som omsetning i kompensasjonsordning 1, vil være om tildelt støtte er ment å dekke tapt inntekt for månedene april til august 2020. Dette vil bero på den enkeltes kommunes formål og vilkår for støtte.

Avkastning av kapital

Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom skal likevel anses som omsetning.

Merverdiavgift og særavgift

Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt skal ikke regnes som inntekt.

Avklaring 11. mai 2020 – Ytelser til ENK/ANS:

For enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap er sykepenger, foreldrepenger, pleiepenger og omsorgspenger å anse som omsetning etter forskriften § 2-2.

§ 2-3. Omsetningsfall

Avklaring 11. mai 2020 – fisjon og fusjon, oppdatert 1.2.2021:

Foretak som har foretatt omstrukturering som fisjon eller fusjon i løpet av 2019, skal benytte gjennomsnittlig månedlig omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet. Det samme gjelder for foretak som har gjennomført fisjon eller fusjon i 2020 og søker om tilskudd etter at fisjon eller fusjon blir registrert i foretaksregisteret. Se også avklaring til § 1-1 om virkningstidspunktet for fisjon og fusjon. Etablering av nye avdelinger anses ikke som omstrukturering, kun som en utvidelse av eksisterende virksomhet. For foretak som har endret virksomhetstype, skal omsetningsfallet beregnes etter hovedregelen.

Avklaring 22. april 2020 – Vekstfaktor

Dersom foretaket verken har omsetning i januar/februar 2019 eller i januar/februar 2020, settes vekstfaktoren automatisk til 1 ved beregning av omsetningsfallet.

§ 2-4. Lovlig virksomhet

§ 2-5. Foretak under konkursbehandling mv.

§ 2-6. Ytterligere vilkår

Generelt gjelder at bestemmelsens vilkår må være oppfylt senest på søknadstidspunktet. For e) f) og g) gjelder at vilkårene må være oppfylt helt fram til utbetalingstidspunktet.

Avklaring 11. mai 2020 –  Restanser, jf. forskriften § 2-6 første ledd bokstav b:

Skatter, avgifter og forskuddstrekk som forfalt før 29. februar 2020 må være betalt i sin helhet senest innen søknadstidspunktet. Dette samme gjelder i tilfeller hvor det er inngått betalingsavtaler knyttet til krav som forfalt før 29. februar 2020.

Avklaring 11. mai – Levering av skattemelding, forskriften § 2-6 første ledd bokstav c:

Skattemelding anses «levert» i relasjon til forskriften dersom foretaket har levert skattemeldingen, også i tilfeller hvor revisor har avgitt negativ revisjonsberetning og ikke har signert næringsoppgaven.

Avklaring 11. mai 2020 – Bankkonto, jf. forskriften § 2-6 bokstav d:

Med «tilskuddsmottaker» menes foretaket som har lagt inn søknad om tilskudd. Mange enkeltpersonforetak har konto registrert på innehavers personnummer. I slike tilfeller må det opprettes en særskilt bankkonto som kan knyttes til foretakets org nr i KAR-registeret. Dette må gjøres før søknad kan sendes inn.

Avklaring 7. oktober 2020 – Foretak som er i prosess med skattefri omdanning eller fisjon/fusjon, jf. forskriften § 2-6 bokstav e:

Det er et vilkår om at foretaket ikke kan være registrert i foretaksregisteret som "under avvikling". Dette er likevel ikke til hinder for at foretak søker om tilskudd forut for en skattefri omdanning jf. skatteloven § 11-20 eller er i en fisjons/fusjonsprosess og av den grunn står registrert som "under avvikling".

Kapittel 3. Tilskuddets størrelse

§ 3-1. Beregning av tilskudd

Avklaring 6. juli 2020 – optikere:

Optikerbransjen kan anse seg som stengt av staten i henhold til forskriftens § 3-1 annet ledd dersom mer enn halvparten av aktiviteten kommer fra optikertjenesten og direkte tilknyttede tjenester, herunder salg av briller til kunder som krever synsundersøkelse. Tilpasning av briller og linser anses som så integrert med optikertjenesten at det er naturlig at dette omfattes, siden kundene ikke kan få briller eller linser uten synsundersøkelse. Dette innebærer at salg av synsundersøkelser og medisinsk utstyr som brilleinnfatninger med tilpassede brilleglass og kontaktlinser må utgjøre majoriteten av omsetningen for at optikervirksomheten skal anses stengt av staten. Linseavtaler anses også som en direkte tilknyttet tjeneste til optikervirksomheten, og det skilles ikke mellom linseavtaler for eksisterende kunder og for nye kunder.

Salg til kunder som ikke trenger synsundersøkelser, som f.eks. salg av solbriller uten styrke etc., anses ikke som myndighetsstengt. Den enkelte optikerforretning må kunne dokumentere at minst 50 % av omsetningen kommer fra den stengte aktiviteten for at virksomheten skal anses som stengt av staten.

§ 3-2. Faste, uunngåelige kostnader

Generelt:

For å regnes som fast, uunngåelig kostnad må kostnaden knytte seg til avtale inngått før 1. mars 2020. Kostnaden kan også knytte seg til avtale inngått før 1. mars som er fornyet etter 1. mars uten at omfanget av avtalen er utvidet og uten at priser er oppjustert utover normal prisjustering. Kostnader til utarbeidelse av regnskap og revisjon trenger likevel ikke knytte seg til avtaler inngått før 1. mars 2020.

Kostnader som knytter seg til avtaler med en øvre ramme for omfang av vare- og tjenesteleveranser, anses bare som faste, uunngåelige kostnader opptil det nivået av vare- og tjenesteleveranser som ble levert til foretaket per 1. mars 2020.

Kostnadene skal reduseres med rabatter, prisreduksjoner o.l. som gis for måneden tilskuddet gjelder.

Kostnader som etter virksomhetens regnskapsstandard skal balanseføres, som for eksempel indirekte faste kostnader som balanseføres som tilvirkningskost eller byggelånsrenter, kan ikke anses som faste, uunngåelige kostnader.

Merverdiavgift som er fradragsberettiget for foretaket i merverdiavgiftsoppgjøret, er ikke ansett som fast, uunngåelig kostnad etter forskriften.

Fast, uunngåelig kostnad for leie og leasing av driftsmiddel eller eiendom reduseres med inntekter fra fremleie av driftsmidlet eller eiendommen.

Eiendomsskatt skal føres på post 7700 i næringsoppgaven og regnes ikke som en fast, uunngåelig kostnad.

Av § 3-2 annet ledd fremkommer det at kostnader i den grad de kan henføres under de angitte postene i næringsoppgaven som fremkommer i bestemmelsen, vil de kunne anses som fast, uunngåelig kostnad. Hvor kostnaden rent faktisk er kostnadsført er ikke avgjørende. Det må kunne dokumenteres hvilke kostnader som inngår og med hvilke beløp, f.eks. en kontrakt som viser fordelingsgrunnlaget og hvordan avgiften beregnes og hva den dekker. Avtalen må være inngått før 1. mars, jf. forskriften § 3-2 fjerde ledd.

Kostnader ført på andre poster i næringsoppgaven kan også være omfattet:

Det avgjørende er om kostnadene er av en slik art at de kan henføres til de opplistede postene i næringsoppgaven og at dette kan dokumenteres. Foretaket må da kunne dokumentere hvilke kostnader som inngår og med hvilke beløp for hver kostnadstype. Dokumentasjon kan f.eks. være en kontrakt som viser fordelingsgrunnlaget, hvordan kostnaden er beregnet og hva den dekker. Kontrakten må være inngått før 1. mars 2020. 

Felleskostnader:

Foretak som er tilknyttet et fellesskap hvor administrasjonsselskapet håndterer felleskostnader og fakturerer hvert enkelt foretak en nærmere bestemt andel kan anses som «fast uunngåelig kostnad» dersom dette kan dokumenteres, jf. ovenfor.

Leiekontrakter hvor en del av husleien er knyttet til f.eks. fellesutgifter (vaktmestertjenester, forsikring, markedsføringskostnader mv.) må det vurderes i hvilken utstrekning felleskostnadene er kostnader som faller inn under de opplistede postene i § 3-2 annet ledd og om disse kostnadene anses som «faste, unngåelige kostnader». Den delen av husleiekostnadene som omfatter kostnadstyper som ikke dekkes etter forskriften, som f.eks. kostnader til markedsføring, vakthold, renhold etc., kan ikke tas med i kostnadsgrunnlaget.

Avklaring 11. mai 2020 – Leie av areal utendørs:

Leie av lokaler omfatter også leie av arealer utendørs som benyttes i foretakets virksomhet; eksempelvis parkeringsplass, lagerplass og biloppstillingsplass.

Avklaring 11. mai 2020 –  kostnader til private vannverk:

Kostnader til fast, løpende avtale med private foretak om avfallshenting er ansett som fast, uunngåelig kostnad på lik linje med tilsvarende offentlige tjenester. Det samme gjelder kostnader til private vannverk som er en del av den offentlige vannforsyninger. Dette forutsetter at det er tjenester som det offentlige skal levere og den private tjenesten er på lik linje med tilsvarende offentlige tjenester.

Avklaring 11. mai 2020 – kostnader til lisenser:

Post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l., kan også inkludere fast lisenskostnad for f.eks. økonomisystem, kassasystem, timebestillingsystem og personallistesystem. Slike kostnader gir rett til kompensasjon.

Det må imidlertid foretas en avgrensning mot kostnader som ordinært faller inn under post 7600 Lisens, patentkostnad og royalty, og som ikke dekkes under ordningen. Dette er normalt «kostnader til lisenser, patenter og royalties i forbindelse med egen produksjon og/eller salg». 

Avklaring 11. mai 2020- utgifter til drosjesentral:

Skattedirektoratet legger til grunn at dersom avgift til drosjesentral inneholder faste uunngåelige kostnader, så kan dokumenterbare andeler av avgiften som kan henføres til angitte poster i næringsoppgaven i forskriften § 3-2 annet ledd, inntas som grunnlag som fast, uunngåelig kostnad. Det må kunne dokumenteres hvilke kostnader som inngår og med hvilke beløp, f.eks. en kontrakt som viser fordelingsgrunnlaget og hvordan avgiften beregnes og hva den dekker. Avtalen må være inngått før 1. mars, jf. forskriften § 3-2 fjerde ledd.

Avklaring 11. mai 2020 – franchise:

Franchiseavgift føres normalt i post 7600, men dersom andel av avgiften kan henføres til de angitte postene i næringsoppgaven, som f.eks. (fast) husleie, så kan den dokumenterbare andelen av kostnaden tas med som fast, uunngåelig kostnad.

Avklaring 11. mai 2020 – forsinkelsesrenter:

Forsinkelsesrenter anses ikke som en fast, uunngåelig kostnad, og dekkes ikke.

Avklaring 11. mai 2020 – utleie av boligeiendom:

Faste leiekostnader for boliger til bruk i virksomhet med korttidsutleie skal henføres til næringsoppgaven post 6300 og anses som faste, uunngåelige kostnader for utleier (næringslokale).

Avklaring 11. juni 2020 –  redusert husleie:

Det er fast, månedlig husleie i henhold til kontrakt inngått før 1. mars 2020 som skal inngå som kostnad i tilskuddsberegningen, uavhengig av om partene avtaler husleiereduksjon for perioder etter støttemåneden.

Ved redusert husleie for støttemåneden, skal den reduserte leien inngå som fast, uunngåelig kostnad.

I de tilfeller der husleien reduseres i støttemåneden og reduksjonen reverseres, så er det den faste, månedlige husleien i henhold til kontrakt inngått før 1. mars 2020 som skal inngå som kostnad i tilskuddsberegningen. Dette uavhengig av om det avtales husleiereduksjon for senere perioder etter støttemånedene. En slik ettergivelse faller ikke inn under forskriften § 3-2 tiende ledd.

Avklaring 7. oktober 2020 - boliger brukt av ansatte:

Boliger som leies inn av arbeidsgiver for ansattes bruk er ikke å anse som næringslokaler og en fast, uunngåelig kostnad.

Avklaring 10. desember 2020 - gjeldsrenter:
Rentebegrepet i forskriften 3-2 (3) omfatter kun renter på lån som var etablert før 1. mars 2020. Andre kostnader og gebyrer som påløper ved etablering og betaling av lån omfattes ikke. Renter som etter virksomhetens regnskapsstandard skal balanseføres som tilvirkningskost eller byggelånsrenter, kan heller ikke anses som faste, unngåelige kostnader.

Dette betyr at renteswap, gebyrer, trekkfasiliteter og tilhørende fee, garantikostnader for skattetrekkskonto, refinansieringskostnader, etableringskostnader for obligasjonslån ikke skal medregnes som faste, uunngåelige kostnader.

Avklaring 10. desember 2020 - Kassekreditt/cash pool:
Det er den avtalte trekkrammen pr. 1. mars 2020 som er bestemmende for hvilke rentekostnader som kan inkluderes som fast, uunngåelig kostnad, jf. § 3-1.

Rentekostnader på trekk på kassekreditt innenfor avtalt trekkramme pr. 1. mars 2020 kan inngå i faste, uunngåelige kostnader. Rentekostnader på overtrukket kassekreditt, eller på trekkfasiliteter som er utvidet ut over nivået som var avtalt pr. 1. mars 2020, kan ikke inkluderes i de faste, uunngåelige kostnadene.

Avklaring 10. desember 2020 - konsernintern fakturering:
Kostnader til konserninterne tjenester kan tas med i søknad under kompensasjonsordningen dersom det foreligger en konsernintern avtale som er inngått før 1. mars 2020. Avtalen må dokumentere hvilke tjenester som skal leveres (regnskapsføring ) og mottaker må ha mottatt tjenesten i henhold til avtalen. Avtalen må også vise hvordan prisen på tjenestene er beregnet.

§ 3-2a. Særlige regler om beregning av tilskudd for foretak med sesongbasert virksomhet

 Avklaring 11. juni 2020 – sesongbasert virksomhet:

Foretak som driver sesongbasert virksomhet, kan beregne tilskudd etter samme regler som andre foretak, men tilskuddet skaleres opp med en sesongfaktor. Sesongfaktoren vil avhenge av hvor konsentrert sesongen til foretaket normalt er. Les mer om reglene for sesongbasert virksomhet.

Avklaring 16. juni 2020 –  krav til omsetning:

Etter første ledd kan en virksomhet deles inn i tre typer virksomhet: sesongbasert, umiddelbart tilknyttet virksomhet og annen type virksomhet. Så lenge omsetningen fra sesongbasert eller umiddelbart tilknyttet virksomhet overstiger 50% av foretakets totale omsetning, er vilkåret oppfylt.

Avklaring 16. juni 2020 –  nærmere om krav til utendørsaktivitet:

Sesongbasert virksomhet omfatter også guidede turer via buss eller båt, hvalsafari (også hvor båten kan være lukket). Kravet om «aktiviteter eller opplevelser» innebærer at uteserveringer ikke anses som sesongbasert virksomhet.

Avklaring 16. juni 2020 – krav til tilknyttet virksomhet:

Det er ikke et vilkår om at det sesongbaserte foretaket har søkt om tilskudd etter sesongmodellen for at et umiddelbart tilknyttet foretak kan søke etter sesongmodellen.

Dersom tilknyttet virksomhet skjer i eget foretak, må dette foretaket ha 50 % av sin omsetning fra den umiddelbart tilknyttede virksomheten, jf. første ledd, og 80 % av sin omsetning innenfor seksmånedersperioden, jf. tredje ledd. Det gjelder uavhengig av om sesongforetaket som driver den virksomheten som søkers virksomhet er tilknyttet til, oppfyller kravet om 80 % omsetningskonsentrasjon etter § 3-2a tredje ledd.

§ 3-3. Øvre grenser for tilskudd

§ 3-4. Særlige regler for konsern

Avklaring 7. oktober 2020 - Inn- og uttreden i konsern:

Konsernet vurderes etter eierstruktur for søknadsmåneden. Dersom konserntilknytningen endrer seg midt i måneden, skal status i starten av måneden det søkes tilskudd for legges til grunn. 

§ 3-5. Tilskudd

Kapittel 4. Forvaltning

§ 4-1. Offentliggjøring av opplysninger

§ 4-2. Innhenting av opplysninger fra offentlige myndigheter og private rettssubjekter

§ 4-3. Søknad om tilskudd

Avklaring 7. oktober 2020 - Konsern og frist:

I de tilfeller der et konsern har sendt inn konsernsøknad før fristen og ved en feil ikke har med alle foretakene i konsernet, kan søknaden rettes slik at eventuelt manglende foretak i konsernet inkorporeres i søknaden uavhengig av søknadsfristene som nevnt i § 4-3 (2). Har konsernet sendt konsernsøknad før utløpet av fristen henholdsvis 31. juli og 31. oktober, er søknaden rettidig innsendt selv om konsernet i ettertid må inkorporere eventuelt manglende foretak i søknaden.

§ 4-4. Hvem som kan søke

§ 4-5. Bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører

Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Som hovedregel skal foretaket selv kunne velge om det vil benytte autorisert regnskapsfører eller revisor. Dersom tilskuddsmyndigheten finner at det foreligger en særlig risiko for feil eller misligheter, kan det bes om revisorbekreftelse.

Det er laget en egen veileder om innhold og krav til bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Veiledningen gjelder tilsvarende for bekreftelse som skal legges ved årsregnskapet eller ved levering av skattemeldingen for 2020 dersom foretaket har fått utdelt ett eller flere månedlige tilskudd som utgjør mer enn kr 15 000.

Avklaring 7. oktober 2020 - § 4-5 -  Revisor

Med revisor i forskriften menes registrert og statsautorisert revisor som tilfredsstiller vilkårene for å kunne være "ansvarlig revisor", jf.  revisorloven § 2-2, jf.  § 3-7. Det skal med andre ord være en ekstern revisor. Selskapets internrevisor kan ikke utarbeide bekreftelsen.

§ 4-6. Krav til dokumentasjon av opplysninger i søknaden

Kapittel 5. Betaling og innkreving

§ 5-1. Forfall for utbetaling av tilskudd

§ 5-2. Tilbakebetaling av uriktig utbetalt tilskudd

§ 5-3. Forfall for krav om tilbakebetaling og administrativ sanksjon

§ 5-4. Forsinkelsesrenter ved for sen betaling

§ 5-5. Rentegodtgjørelse ved forsinket utbetaling av tilskudd

§ 5-6. Kravsmyndighet mv.

Kapittel 6. Svalbard

§ 6-1. Foretak på Svalbard

Kapittel 7. Ikrafttredelse

§ 7-1. Ikrafttredelse