Kan eg velje å betale skatt som busett i Noreg dersom det løner seg for meg?

Du kan i utgangspunktet ikkje velje å betale skatt etter dei reglane som gjeld for personar som bur i Noreg. Kjeldeskatten på pensjon/uføreytingar er ein flat skatt på 15 prosent. Det blir ikkje gjeve frådrag i inntekta.

Dersom du er busett i eit anna EU/EØS-land og blir skattlagd i Noreg for minst 90 prosent av inntekta di, kan du krevje å få skatten rekna ut etter dei same reglane som gjeld for personar som er busette i Noreg. Låge pensjonar/uføreytingar, som ikkje blir skattlagt for personar som er busette i Noreg, vil då òg bli skattefrie for personar som bur i eit anna EU/EØS-land. Det gjeld ulike vilkår for rett til generelle frådrag, frådrag for gjeldsrenter, skattefrådrag for pensjonsinntekt for alderspensjonistar og nedsetjing av skatten etter dei norske reglane om skatteavgrensing.

Les meir om Kjeldeskatt på pensjon og uføreytingar.