Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Kommunen skriv/seier at dei har brukt bustadverdi/formuesgrunnlag frå Skatteetaten til å fastsetje eigedomsskatten. Er formuesverdien på bustaden den same som den verdien kommunen har brukt som grunnlag (bustadverdi eller formuesgrunnlag)?

Nei, formuesverdien (likningsverdien) på bustaden er alltid lågare enn formuesgrunnlaget (eller bustadverdien). Formuesverdien avheng av om bustaden er primær- eller sekundærbustaden din, mens bustadverdien er uavhengig av dette. Dersom bustaden er primærbustaden din, er bustadverdien normalt fire gonger høgare enn formuesverdien.