Kommunen skriv/seier at dei har brukt bustadverdi/formuesgrunnlag frå Skatteetaten til å fastsetje eigedomsskatten. Er formuesverdien på bustaden den same som den verdien kommunen har brukt som grunnlag (bustadverdi eller formuesgrunnlag)?

Nei, formuesverdien (likningsverdien) på bustaden er alltid lågare enn formuesgrunnlaget (eller bustadverdien). Formuesverdien avheng av om bustaden er primær- eller sekundærbustaden din, mens bustadverdien er uavhengig av dette. Dersom bustaden er primærbustaden din, er bustadverdien normalt fire gonger høgare enn formuesverdien.