Når kan ein bustad formuesfastsettes som fritidseigedom?

Dersom bustaden ikkje er eigna som heilårsbustad, kan han formuesfastsettes som fritidseigedom.

Det er tilstrekkeleg at du opplyser om / stadfestar at eitt eller fleire av desse kriteria er oppfylte:

  • ikkje innlagt vatn 
  • ikkje innlagt straum 
  • ikkje innlagt vassklosett 
  • ikkje tillate å bruke til heilårsbustad 

I tillegg kan mellom anna bygningsmessige forhold og tilkomst verke inn på formuesfastsetjinga.