Presisering av pressens bruk av skattelisteopplysninger

  • Skriv ut

Det følger av skatteforvaltningsloven § 9-7 siste ledd at :”Fullstendige skattelister kan utleveres i elektronisk form til pressen. Listen over personlige skattepliktige kan likevel bare utleveres dersom det inngås avtale mellom den enkelte redaksjon og Skattedirektoratet om at hele eller deler av den mottatte skattelisten ikke kan legges ut på Internett eller gis videre til andre. Det kan kreves betaling ved utlevering av skattelister.”


Dette innebærer et forbud mot at pressen legger ut hele eller deler av skattelisten på Internett. Pressen kan likevel publisere utdrag av skattelisten som ledd i sin journalistiske virksomhet.

Bestemmelsen er en videreføring av ligningsloven § 8-8 nr. 4. Finanskomitéen i Stortinget uttalte under behandling av forslaget til denne bestemmelsen at begrensningene var

"ment i forhold til publisering på internett eller overlevering av hele eller deler av listen til andre."

Pressen ville fortsatt ha mulighettil "[å] plukke ut personer fra listene for å lage saker som ivaretar pressens rolle som en samfunnskritisk aktør ovenfor myndighetene og samfunnsutvikling. Det betyr at lister over kommunenes ti rikeste, folkevalgtes inntekt, osv. skal også i framtiden være mulig å publisere.”

Skattedirektoratet forstår Finanskomitéen slik at publisering av lister på opp til 100 personer per kommune ikke vil komme i konflikt med vilkåret i skatteforvaltningsloven § 9-7  om at hele eller deler av skattelisten ikke skal publiseres. For at listene skal vise omtrent det samme forholdsmessige antallet i store og små kommuner, må imidlertid listenes lengde vurderes opp mot kommunens størrelse. I små kommuner forutsettes følgelig antall eksponerte å måtte bli betydelig lavere enn 100 personer.

Det er ikke noe krav om at listene ikke kan gjelde mindre områder enn kommuner. Det avgjørende må være at det samlet sett ikke publiseres opplysninger om for mange skattytere. En liste som er begrenset til et mindre område må dermed begrenses til å omfatte færre skattytere.

Skattedirektoratet anser det følgelig ikke som et brudd på reglene å publisere topplister pr. postnummer, forutsatt at antallet skattelisteopplysninger pr. postnummer begrenses slik at det samlede antall skattytere som omfattes blir lagt på nivå med det som aksepteres ved topp 100-listene for kommunene. For at det totale antallet eksponerte ikke skal bli for høyt, legger Skattedirektoratet til grunn at det maksimalt kan eksponeres 15 personer per postnummer. Antall eksponerte skal være betydelig lavere der postnummeret har få skattytere. Det er viktig at det er tydelig hva slags uttrekk presseorganet velger å bruke.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.