Dekor lav
Important information

This page is not available in English.

Om ordningen

Kompensasjonsordningen for næringslivet er en del av regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Ordningen gir foretak med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet en kompensasjon for tapt inntekt.

Formålet

Formålet med ordningen er å hindre at ellers levedyktige bedrifter går konkurs som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. På denne måten kan arbeidsplasser trygges, oppsigelser unngås og aktiviteten i økonomien raskt ta seg opp igjen når den akutte krisen er over og den økonomiske situasjonen tilsier det.

Varighet

Kompensasjonsordningen skulle opprinnelig gjelde for mars, april og mai 2020. Ordningen ble imidlertid forlenget med tre måneder, slik at den varer til og med august 2020.

Forvaltning

Finansdepartementet gav Skatteetaten ansvaret for å få på plass ordningen og forvalte den.

Det har vært et tett samarbeid med mange parter for å få søknadsportalen og saksbehandlingen raskt i gang. Finans Norge, BITS, DNB, Digitaliseringsdirektoratet og Skatteetaten har alle bidratt.

Automatisert løsning

Søknadsprosessen har foregått via et digitalt søknadskjema. Foretaket la selv inn etterspurt informasjon om blant annet omsetningstall, faste, uunngåelige kostnader og annen relevant informasjon.

Behandlingen av søknadene har i stor grad vært automatisert med innebygde kontrollsystemer opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Alle godkjente søknader gikk også gjennom en seriøsitetsvurdering før utbetaling.

Utslag i den automatiserte kontrollen medførte at søknaden gikk til manuell saksbehandling.

Kontroller etter utbetaling

Skatteetaten utfører kontroller i ettertid for å avdekke eventuell juks og svindel.

Foretak som har fått tildelt tilskudd må uansett kunne dokumentere de oppgitte tallene når vi ber om det. Foretak må også legge frem bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor på at de oppgitte beløpene er riktig dersom foretaket har fått tildelt ett eller flere månedlige tilskudd over kr 15 000.

Det vil også bli gjennomført kontroller mot registerinformasjon om for eksempel mottak av annen inntektssikring i forbindelse med virusutbruddet for samme måneder, selv om slik støtte ikke var kjent ved søknadstidspunkt under kompensasjonsordningen.

Sanksjoner

Skatteetaten kan ilegge sanksjoner hvis foretak som mottar tilskudd har oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Se hvem som mottar støtte

Hvilke foretak som mottar tilskudd etter kompensasjonsordningen er gjort tilgjengelig i en egen oversikt.

Opplysninger om foretaket og beløpet som er mottatt er søkbart.