Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Kunngjøring

Reduksjon av fribeløpet i den differensierte arbeidsgiveravgiften

  • Published:

Fra 1. juli 2013 reduseres fribeløpet i den differensierte arbeidsgiveravgiften.

Fra og med 4. termin 2013 (1. juli 2013) reduseres fribeløpet fra 530 000kr til 450 000kr for foretak som omfattes av de ordinære reglene, og fra 265 000 kr til 225 000 kr for foretak som driver veitransport.

Bakgrunnen for endringen er at den norske kronen har styrket seg vesentlig mot euro de siste årene. Fribeløpet på 530 000 kroner pr. år utgjør nå om lag 205 000 euro i perioden 2011-2013, dvs. 5 000 euro over grensen for bagatellmessig støtte.

Gjeldende fribeløp i avgiftsvedtaket fører dermed til at arbeidsgivere kan ta imot et høyere støttebeløp enn det reglene om bagatellmessig støtte tillater. For at fribeløpet skal komme ned under 200 000 euro for perioden 2011-2013, reduseres fribeløpet til 450 000 kroner (225 000 kroner for veitransport) fra og med 4. termin 2013 (1. juli 2013).

At endringen gjelder med virkning fra og med 1. juli innebærer at foretak kan beregne redusert avgift inntil differansen blir 530 000/265 000 kroner når de beregner avgiften for 1. til og med 3. termin. Ved avgiftsberegningen fra og med 4. termin kan derimot samlet reduksjon ikke overstige 450 000/225 000 kroner for inntektsåret sett under ett. Dersom et foretak alt har beregnet redusert avgift med et høyere beløp (inntil 530 000/225 000 kroner) for perioden før 1. juli, 1. til og med 3. termin 2013, blir det altså ikke krav om endring for disse tidligere terminene.

Viser til prop. 150 LS (2012-2013)Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak).