Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 3390

  • Published:
Whole serial number KMVA 3390

IBS-AIS/ack    Dato for Skattedirektoratets       innstilling:

 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

Avgjørelse den                  i sak nr 3390 vedrørende reg nr -,       .

Skattedirektoratet har avgitt slik

 i n n s t i l l i n g:

Selskapet ble registrert i merverdiavgiftsmanntallet med virkning fom 1. termin 1990 for produksjon og reparasjon av båter. Daglig leder i selskapet er      og styrets formann er  .

På grunnlag av bokettersynsrapport, avholdt i oktober 1993 for perioden 1. januar 1990 - 30.juni 1993, fattet fylkesskattekontoret vedtak den 31. januar 1994 om etterberegning av utgående og inngående avgift.

Følgende beløp er påklaget:

Termin     Utg.avg     Renter      Till.avg 1/90                                                  112 2/90         13 583      10 395       1 358 3/90           4 565        3 307           456 10/91       23 806      10 829       2 380 11/91       16 666        7 262       1 666 12/91       16 666        6 972       1 666 2/92          50 291     19 327       5 029 3/92                                                  459 Sum        125 577      58 092   13 126

  Renter er beregnet frem til 10. februar 1994 i henhold til merverdiavgiftsloven § 37, 1 ledd. Tilleggsavgift er ilagt med 10 % i henhold til merverdiavgiftsloven § 73. Samlet etterberegnet beløp utgjør etter minkingsvedtak av 9. mai 1994, kr 226 895. Påklaget beløp utgjør samlet kr 196 795.

Ved klage av 15. mars 1994 fra statsautorisert revisor Egil Olsen ble deler av fylkesskattekontorets vedtak påklaget til Klagenemnda for merverdiavgift.

Fylkesskattekontorets redegjørelse ble oversendt klageren for uttalelse 9. mai 1994. Tilsvar fra statsautorisert revisor Egil Olsen er datert 28. juni 1994.

Saken ble mottatt i Skattedirektoratet 10. oktober 1994.

Klagefristen er overholdt.

Saken er ikke innbrakt for domstolene.

./. Kopier av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen til  nemdsmedlemmene:                                                         Datert Dok  1: Bokettersynsrapport                                21.10.93 Dok  2: Varsel om øking av avgift                       14.12.93 Dok  3: Tilsvar til varsel                                         28.12.93 Dok  4: Brev fra fylkesskattekontoret                  24.01.94 Dok  5: Vedtak om etterberegning                      31.01.94 Dok  6: Følgebrev til etterberegningsvedtaket   31.01.94 Dok  9: Klage på vedtak m/vedlegg                    15.03.94 Dok 11: Vedtak om minking                                 09.05.94 Dok 12: Følgebrev til minkingsvedtaket              09.05.94 Dok 13: Fylkesskattekontorets redegjørelse      09.05.94 Dok 14: Tilsvar til redegjørelsen                           28.06.94 Dok 15: Oversendelsesbrev fra fylkesskattekontoret    06.10.94 Dok 16: Supplering av klage                                20.03.95 Dok 17: "Uttalelser om merverdiavgift nr 4/70"   25.11.70

Skattedirektoratet skal bemerke : Saken gjelder:

1) Fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift vedrørende utført arbeid på losbåter for Kystverket (Kystdirektoratet), kr 125 577, samt ilagt tilleggsavgift og renter med hhv kr 12 555 og kr 58 092. Arbeid og materiell er fakturert uten merverdiavgift.

2) Ileggelse av tilleggsavgift kr 571, for 1. termin 1990 og 3. termin 1992, vedrørende feilaktig fradragsført inngående avgift. Avgiftskravet og rentene er godtatt.

Ad pkt 1. Iht merverdiavgiftsloven § 17, 1. ledd nr 2, jf nr 1 skal det ikke betales merverdiavgift av levering av varer og yting av tjenester i forbindelse med bl a reparasjon og vedlikehold av skip bestemt for sleping, berging og redning.

Fylkesskattekontoret begrunnet etterberegningen med at losbåter ikke omfattes av unntaket i merverdiavgiftsloven § 17 1. ledd nr 2, jf nr 1. Det ble vist til  "Uttalelser om merverdiavgift nr 4, pkt 3, 1970". Her anføres det: "Når det gjelder losskøyter antas at disse ikke kan anses som skip bestemt for berging eller redning og at avgiftsplikt for omsetning av slike fartøyer foreligger etter merverdiavgiftsloven  13, 1 ledd".

  Klager anfører at losskøyter som ble bygget i 1971 og tidligere ikke kan sammenlignes med dagens fartøyer. Dagens båter er typiske mangebruksfartøyer, som er utrustet for flere typer oppdrag enn tidligere. De kan brukes i redningsoppdrag og ambulanseoppdrag. Det er således ikke lenger riktig at fartøyene ikke er bestemt for "berging eller redning".

Ett av fartøyene er utstyrt med slepekrok og er ellers utstyrt og sertifisert som bergings-/redningsfartøy. Det vises til erklæring fra    (vedlegg til dok 9).

Klager hevder at merverdiavgiftsloven § 17 har vært praktisert på losfartøyer over hele landet. Riksrevisjonen har påpekt forholdet overfor Kystverket og vist til "Uttalelser om merverdiavgift nr 4, 1970".

Klager hevder videre at det er ubillig å kreve inn merverdi-avgift, tilleggsavgift og renter selv om det er hjemmel for det. Staten har selv bidratt med uklarheter gjennom andre forvaltningsorganers håndtering av avgiftsspørsmål i slike sammenhenger.

Det vises til brev fra Kystverket til Fiskeridepartementet datert 25. februar 1994 (vedlegg til dok 9), hvor det gis uttrykk for uklarhet mht avgiftsbehandlingen av losbåter. Klager viser også til at de omhandlede skip av skipskontrollen er sertifisert som los- og slepefartøy. I telefonsamtale med Skattedirektoratet har klagers revisor gitt uttrykk for at klager må kunne forholde seg til en slik sertifisering også i avgiftsvurderingen.   Subsidiært anfører klager at staten ikke har hatt noe avgiftstap i denne sammenheng da staten v/Kystverket har forpliktet seg til å utbetale merverdiavgift til      , og samtidig har et krav på innbetaling av merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven.

Klager anfører at avgiftsvedtaket har skapt problemer for virksomheten og påført dem en likviditetsbelastning som er meget tyngende. Selskapet har ca 20 ansatte som det vil være problemer med å få avlønnet i tiden fremover pga det sterkt tiltagende likviditetspresset.

Klager hevder til slutt at tilleggsavgift og renter må frafalles.

Merverdiavgiftsloven § 17, 1 ledd, nr 1, bokstav a), jf nr 2 fastsetter at det ikke skal betales avgift av levering av varer og yting av tjenester i forbindelse med reparasjon, vedlikehold etc, av skip bestemt for sleping, berging, redning etc.

Skattedirektøren uttalte i brev av 21. mai 1970 til en skatteinspektør at losskøyter ikke kan anses som skip bestemt for berging eller redning.

Spørsmålet ble igjen tatt opp av Kystdirektoratet i brev av 28. oktober 1993. Finansdepartementet uttalte i brev av 6. februar 1995 følgende:   På bakgrunn av ovennevnte finner Skattedirektoratet at utført arbeid på losbåter for Kystverket ikke faller inn under avgiftsfritaket i merverdiavgiftsloven § 17, 1 ledd, nr 1. Finansdepartementets brev av 6. februar 1995 må anses som en bekreftelse av den fortolkning av merverdiavgiftsloven  17 første ledd nr 1a som fremkommer i Skattedirektørens brev av 21. mai 1970.

Klager anfører at det er ubillig å kreve inn etterberegnet avgift, fordi staten selv har skapt uklarhet mht fortolkning av regelen og fordi staten ikke har lidt noe tap.

Skattedirektoratet vil til dette bemerke at klagenemnda ikke har adgang til å nedsette/ettergi ut fra billighetsgrunner. Dette spørsmål må tas opp som egen sak etter at klagenemndas avgjørelse i klagesaken foreligger, jf merverdiavgiftsloven § 69.

Skattedirektoratet foreslår etter dette at den foretatte etterberegning fastholdes på dette punkt.

Ad tilleggsavgift: Fylkesskattekontoret har i medhold av merverdiavgiftsloven § 73 ilagt tilleggsavgift. Tilleggsavgift er ilagt med 10 % av det påklagde etterberegnede beløp og utgjør kr 12 555. Både spørs-målet om å anvende tilleggsavgift og størrelsen på denne skal vurderes på grunnlag av den enkelte forsømmelse. Det er tilstrekkelig for å ilegge tilleggsavgift etter merverdi-avgiftsloven § 73 at det foreligger en uaktsom overtredelse av merverdiavgiftsloven eller forskrifter gitt i medhold av loven, og at statskassen derved kunne vært unndratt avgift.

  De foreliggende forhold er blitt avdekket gjennom bokettersyn. Vilkåret om at statskassen kunne ha vært unndratt avgift er dermed oppfylt.

 

Det er ikke et krav for å ilegge tilleggsavgift at det foreligger noe bevisst forsøk på å unndra avgift. Kravet er at en har vært uaktsom ved overtredelsen av reglene. Det skal bemerkes at avgiftspliktige plikter å kjenne reglene for beregning av avgift og at unnlatelse av å søke opplysninger om regelverket må anses som uaktsomt.

Skattedirektoratet anser derved klager for å ha begått en uaktsom overtredelse av avgiftlovgivningen ved å ha ført fakturaene avgiftsfritt. Det anses ikke som urimelig at en tilleggsavgift på 10 % ilegges.

Ad renter: Det følger av merverdiavgiftsloven § 37 første ledd, jf investeringsavgiftsloven § 7 at fylkesskattekontoret plikter å beregne renter ved etterberegning av avgift. Det dreier seg således om et lovbestemt påbud som fylkesskattekontoret plikter å følge i alle etterberegningssaker. En viser for øvrig til Finansdepartementets forskrift av 23. desember 1974 om betaling av avgift og beregning av betaling av renter og rentegodt-gjørelser etter merverdiavgiftsloven (forskrift nr 65). Det forhold at renter er beregnet ved en avgiftsfastsettelse kan således ikke påklages til Klagenemnda for merverdiavgift. Påstanden måtte i tilfelle gå ut på at renter er beregnet med uriktig beløp. Slik påstand er ikke fremsatt i dette tilfelle.   En har imidlertid for ordens skyld kontrollert etterberegningen og funnet at den er korrekt.

Klageren henvises til å søke om ettergivelse, jf merverdiavgiftsloven § 69, såfremt han mener vilkårene er tilstede for en nedsettelse av rentene.

Ad 2) Fylkesskattekontoret har ilagt 10% tilleggsavgift vedrørende fradragsført inngående merverdiavgift av fakturaer fra det svenske firmaet Neidert Trading AB. Det var ikke anført merverdiavgift på fakturaene.

Klager vedgår at de ved en feil har krevd fradrag for merverdiavgift på fakturaer fra utlandet. Dette må imidlertid betraktes som en hendelig feilpostering som ikke er uaktsom, og tilleggsavgift skulle dermed ikke vært beregnet.

Fylkesskattekontoret anfører at for å ilegge tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven § 73, må handlingen være "forsettlig eller uaktsom".

Det anføres at fakturaer fra utlandet ikke har vært påført merverdiavgift. Den avgiftspliktige har likevel gjort fradrag for inngående merverdiavgift vedr de aktuelle fakturaer. Dette må regnes som "forsettlig eller uaktsomt".

Skattedirektoratet finner at Westcraft AS uaktsomt har overtrådt merverdiavgiftsloven med forskrifter, jf merverdiavgiftsloven § 73, 1 ledd, ved å fradragsføre inngående merverdiavgift vedr fakturaer som ikke var påført merverdiavgift. Statskassen kunne derved ha vært unndratt avgift.   Skattedirektoratet finner dermed å anbefale at tilleggsavgiften fastholdes. Den anvendte sats på 10 % anses ikke for høy.

Skattedirektoratet tilrår etter dette at det treffes slikt

 v e d t a k:

Den påklagede etterberegning stadfestes.

  KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE: Nemndas medlemmer Wilberg, Martinsen, Kirkenær, Andersen og Hansen har alle sagt seg enig i Skattedirektoratets innstilling.

 v e d t a k:

Som innstilt.

                                             __________________                                                  Inge Moen                                                underdirektør

Rett avskrift: