Samfunnsoppdrag og strategi

I Skatteetaten jobber litt over 7 000 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet.

Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig.

Strategi

Skatteetatens strategi setter retning for etatens utvikling de kommende årene.

Den tar utgangspunkt i vårt samfunnsoppdrag, og angir hvordan vi skal løse dette i årene som kommer, i en omverden preget av raske endringer og kompleksitet.

Asset 10@2x.png

Viktig informasjon

Skatteetatens samfunnsoppdrag

Skatteetaten sikrer et finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet


Skatte- og opplysningspliktige etterlever skatte- og avgiftsreglene.


Skatteetaten sikrer brukerne tilgang til registerdata og informasjon med god kvalitet


Samfunnet har tillit til Skatteetaten.