Dekor lav

Begrensninger i tilskuddet

Tilskuddets størrelse kan avkortes etter en av begrensningsreglene nedenfor.

Den første begrensningsregelen sier at tilskuddet ikke kan overstige omsetningsfallet målt i kroner. For mars utgjør omsetningsfallet målt i kroner foretakets omsetning i mars 2019, justert til 2020-nivå, fratrukket faktisk omsetning i mars 2020. Det betyr den beregnede normalomsetningen i 2020, fratrukket omsetningen i mars 2020.

For etterfølgende tilskuddsmåneder beregnes omsetningsfallet på tilsvarende måte.

Hvis gjennomsnittlig omsetning i januar og februar 2020 ligger til grunn for beregning av det prosentvise omsetningsfallet, vil omsetningsfallet målt i kroner være differansen mellom gjennomsnittlig omsetning i januar og februar 2020 og omsetningen i mars 2020.

Foretaket vil ikke få tildelt mer tilskudd enn det som er tillatt etter denne regelen.

Eksempel på avkorting av tilskudd etter den første begrensningsregelen (mars måned)

   

Beregnet tilskudd etter den vanlige beregningsformelen

 

Faste kostnader
-Egenandel

150 000
-10 000

a

Sum

140 000

b
c

Skaleringsfaktor
Omsetningsfall

80%
90%

 

Beregnet tilskudd
(a * b * c)

100 800

 

   

Maksimal tilskudd etter den første begrensningsregelen

a

Beregnet normalomsetning for mars 2020

100 000

b

Faktisk omsetning for mars 2020

10 000

 

Maksimal tilskudd (a-b)

90 000

Den andre begrensningsregelen gjelder for alle foretak, men vil bare kunne medføre en avkortning av tilskuddet for foretak med underskudd i forrige regnskapsår.

Begrensningsregelen innebærer at foretak ikke kan få tildelt tilskudd basert på en større del av de faste kostnadene enn det foretaket selv er i stand til å dekke i en normal periode uten å gå med underskudd.

Denne begrensningsregelen gjelder likevel ikke hvis foretaket, ved opplysninger bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører, kan dokumentere at det i januar og februar 2020 hadde et positivt ordinært resultat før skattekostnad. I så fall gjelder kun den første begrensningsregelen.

Hvis foretaket fortsatt hadde underskudd i januar og februar 2020, men som i gjennomsnitt var mindre enn gjennomsnittlig, månedlig underskudd i 2019, og det kan bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører, kan det laveste underskuddet (dvs. det høyeste resultatet) av de to legges til grunn for beregning av maksimalt tilskudd.

Maksgrense for begrensningsregel 2

Foretaket kan ikke få tildelt mer tilskudd enn en maksgrense beregnet etter denne formelen:

Maks tilskudd=omsetningsfall i prosent*(faste, uunngåelige kostnader+ORFS)

Omsetningsfallet i prosent og faste, uunngåelige kostnader vil være de samme tallene som ligger til grunn for beregning av tilskudd etter den vanlige formelen.

ORFS er ordinært resultat før skatt for 2019 delt på 12 måneder. For foretak med avvikende regnskapsår som avsluttes i perioden januar-februar 2020, er det ordinært resultat før skattekostnad for dette regnskapsåret som skal legges til grunn. For foretak med avvikende regnskapsår som for eksempel avsluttes 30. april eller 30. juni, brukes regnskapsåret som avsluttes hhv. 30. april eller 30. juni 2019, siden dette er siste regnskapsår som avsluttes før 1. mars 2020.

Hvis foretaket ble etablert i løpet av 2019, slik at regnskapsåret ikke omfatter 12 måneder, divideres resultatet med antall måneder regnskapsåret omfatter. Dersom årets resultat før skattekostnad ikke er kjent fordi regnskapet ikke er ferdig utarbeidet, må forventet resultat brukes.

Eksempel på avkorting av tilskudd etter den andre begrensningsregelen (april måned)

   

Beregnet tilskudd etter den vanlige beregningsformelen

 

Faste kostnader
-Egenandel *

200 000
-5 000

a

Sum

195 000

b
c

Justeringsfaktor**
Omsetningsfall

80%
70%

 

Beregnet tilskudd
(a * b * c)

109 200

* Egenandelen er kr 10 000 for mars og kr 5 000 for april. For etterfølgende måneder er egenandelen kr 0.

** ** Justeringsfaktor er 80 % for mars/april/mai, 70 % for juni/juli og 50 % for august.

   

Maksimal tilskudd etter den andre begrensningsregelen

 

Faste kostnader
-Resultat underskudd

200 000
-100 000

a

Sum

100 000

b

Omsetningsfall

70%

 

Maksimal tilskudd (a*b)

70 000

Hvis resultatet for januar/februar 2020 er forbedret

Hvis foretaket gikk med underskudd i 2019, kan du alternativt legge inn gjennomsnittlig, månedlig ordinært resultat før skatt for januar og februar 2020, hvis dette resultatet er høyere (altså et mindre underskudd eller et positivt resultat) enn gjennomsnittlig månedlig resultat for 2019. Dette forutsetter at foretaket på forespørsel vil kunne fremlegge bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører på resultatet for januar og februar 2020 før skatt. Husk at dette altså må kunne dokumenteres i ettertid.

Muligheten for å benytte forbedret resultat for januar og februar 2020 gjaldt i første omgang bare dersom det forbedrede resultatet var positivt. Muligheten til å benytte en forbedret underskuddsposisjon i januar og februar 2020 som utgangspunkt for beregningen, ble innført ved forskriftsendring 15. mai 2020. Forskriftsendringen gjelder fra og med mars måned.