Dekor lav

Faste uungåelige kostnader

Foretaket må ha faste, uunngåelige kostnader for å få tilskudd. Kostnadene må kunne dokumenteres.

Faste, uunngåelige kostnader er kostnader som

 • ikke kan reduseres på kort sikt i takt med foretakets aktivitetsnivå
 • kan tilskrives avtale inngått før 1. mars 2020
 • kan føres på bestemte poster i næringsoppgaven

For å finne faste, uunngåelige kostnader, må du ta bort kostnader som kan reduseres. Dette vil være kostnader som varierer med omsetning og produsert mengde av varer og tjenester.

Det kan også være kostnader som knytter seg til tidsbegrensede oppdrag, leveranser mv. Langsiktige tilvirkningskontrakter med varighet over ett år er ikke å regne som tidsbegrensede i denne sammenhengen.

Eksempler på faste, uunngåelige kostnader kan være:

 • leie næringslokale
 • lys, varme
 • renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.
 • elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • forsikring og avgifter på transportmidler
 • kontingenter med fradragsrett
 • forsikringspremie
 • rentekostnader minus renteinntekter

Du må kunne dokumentere kostnadene

Du må kunne legge frem dokumentasjon på kostnadene hvis vi spør om det.

Dersom foretaket driver med flere næringstyper som ikke alle faller inn under denne kompensasjonsordningen, må kostnadene og omsetningen justeres for dette. Det er kun kostnader og omsetning som er knyttet til drift av næring som faller inn under ordningen som skal tas med.

For å regnes som fast, uunngåelig kostnad må kostnaden knytte seg til avtale inngått før 1. mars 2020. Kostnaden kan også knytte seg til avtale inngått før 1. mars som er fornyet etter 1. mars uten at omfanget av avtalen er utvidet og uten at priser er oppjustert utover normal prisjustering. Kostnader til utarbeidelse av regnskap og revisjon trenger likevel ikke knytte seg til avtaler inngått før 1. mars 2020.

Kostnader som knytter seg til avtaler med en øvre ramme for omfang av vare- og tjenesteleveranser, anses bare som faste, uunngåelige kostnader opptil det nivået av vare- og tjenesteleveranser som ble levert til foretaket per 1. mars 2020.

Den del av leie- eller leasingkostnaden som gjelder tilleggstjenester skal ikke medregnes som fast, uunngåelige kostnad. Eksempel på tilleggstjenester er serviceavtaler og bemanning.

Kostnadene skal reduseres med rabatter, prisreduksjoner o.l. som gis for måneden tilskuddet gjelder.

Kostnader som etter virksomhetens regnskapsstandard skal balanseføres, som for eksempel indirekte faste kostnader som balanseføres som tilvirkningskost eller byggelånsrenter, anses ikke som faste, unngåelige kostnader.

Merverdiavgift som er fradragsberettiget for foretaket i merverdiavgiftsoppgjøret, regnes ikke som en fast, uunngåelig kostnad.

Fast, uunngåelig kostnad for leie og leasing av driftsmiddel eller eiendom reduseres med inntekter fra fremleie av driftsmidlet eller eiendommen.

Eiendomsskatt skal føres på post 7700 i næringsoppgaven og regnes ikke som en fast, uunngåelig kostnad.

For april, mai og august kan bare rentekostnad opptil 0,75 % av lånebeløpet for det enkelte lån regnes med som fast, uunngåelig kostnad. Lånebeløpet utgjør gjenstående lån per den første dagen i måneden det søkes om tilskudd for.

Etter forskriften § 3-2 (2) kan en kostnad bare anses som fast og uunngåelig dersom den kan henføres til postene i næringsoppgaven som er spesifisert i bestemmelsen. Hvor kostnaden rent faktisk er kostnadsført er ikke avgjørende.

Det må kunne dokumenteres hvilke kostnader som inngår og med hvilke beløp, f.eks. en kontrakt som viser fordelingsgrunnlaget og hvordan avgiften beregnes og hva den dekker.

Du må også gjøre en vurdering av om kostnadene i sin helhet kvalifiserer for tilskudd, eller om de må justeres. For eksempel kan du bare føre opp den delen av kostnaden som hører til tilskuddsmåneden. I tillegg må du ta bort variable komponenter av kostnadene, for eksempel den delen av bilforsikringspremien som er knyttet til kilometerstand og den delen av husleien som er knyttet til omsetning.

Her kan du lese mer om faste, uunngåelige kostnader.

Det kan være lurt å sette opp foretakets kostnader i en oversiktlig tabell.

 1. Finn frem kontrakter og fakturaer slik at du har oversikt over kostnadene og hvor dette er dokumentert.
 2. Lag en oversikt over alle faste, uunngåelige kostnader foretaket har hatt i tilskuddsmåneden.

Eksempel

Oversikt over faste, uunngåelege kostnader i juni 2020

Faste, uunngåelige kostnader Sum Hvor finner jeg tallene og dokumentasjonen for dette?

Husleie - næringsbygg
Solgaten 1

Kr 20 00
 • Husleiekontrakt med gårdeier, signert 1. juli 2018.
 • Faktura for fast husleie for 2. kvartal: totalt kr 60 000, betalt 30. april 2020

Internett - næringsbygg
Solgaten 1

Kr 2 500 Faktura fra internettselskap: internett juni måned, betalt 30. juni 2020
Forsikring på firmabile Kr 1 000 Faktura fra forsikringsselskapet: 15. april for april til juni – kr 3 000, betalt 1. mai 2020

Mer om en kostnad anses som fast og uunngåelig.

Foretak som omsetter tjenester der levende dyr er en nødvendig del av tjenesten, kan ta med nødvendige lønnskostnader og nødvendige kostnader knyttet til dyrehold, som kostnader til fôr og veterinær.

Med nødvendige lønnskostnader menes lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjonskostnader knyttet til lønnsutbetaling. Forsikringer omfattes ikke.

Eksempler på tjenester som faller inn under denne regelen, er dyrehager, rideskoler og hundekjøring med turister.