Dekor lav

Beregn omsetningsfall

For å ha rett til tilskudd i perioden april til august 2020 må foretaket sitt omsetningsfall være minst 30 %. For mars 2020 måtte omsetningsfallet være minst 20 %.

For å finne omsetningsfallet må du sammenligne foretakets faktiske omsetning med foretakets beregnede normalomsetning for tilskuddsmåneden 2020.

Beregningen er ulik avhengig av om foretaket var eller ikke var etablert i samme måned 2019 som tilskuddsmåned 2020.

Det er egne beregningsregler for foretak med sesongbasert virksomhet.

Disse tallene skal du bruke

For tilskuddsmåneden 2020 skal du ta med inntekt fra salg av leverte varer og utførte tjenester, selv om de ikke er fakturert. Salg av varer og tjenester må være innenfor næringer som faller inn under ordningen i Norge. 

Dersom foretaket mottar ytelser i form av tilskudd, støtte eller andre utbetalinger for samme måned som du har søkt om tilskudd for etter denne ordningen, må disse tas med. Dette kan for eksempel være ytelser fra NAV som erstatter tapt inntekt, herunder kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Det samme gjelder ytelser fra andre tilskuddsordninger eller forsikringsordninger, for eksempel kompensasjon for tapte billettinntekter og deltakaravgifter.

Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom anses likevel som omsetning.

Beregnet normalomsetning utgjør inntekt fra salg av leverte varer og utførte tjenester i samme måneden 2019 som tilskuddsmåned 2020, korrigert for den prosentvise veksten i omsetning fra januar-februar 2019 til januar-februar 2020.

Dersom foretaket verken har omsetning i januar-februar 2019 eller i januar-februar 2020, settes vekstfaktoren til 1.

For følgende foretak skal beregnet normalomsetning i tilskuddsmåneden imidlertid utgjøre gjennomsnittlig månedlig omsetning i januar og februar 2020:

 • foretak etablert mindre enn ett år tidligere enn tilskuddsmåneden
 • foretak som har foretatt omstrukturering som fisjon eller fisjon i 2019
 • foretak uten omsetning i samme måned 2019 som tilskuddsmåneden 2020
 • foretak uten omsetning i januar-februar 2019, men som har omsetning i januar-februar 2020

Ved beregning av den prosentvise veksten i omsetning fra januar-februar 2019 til januar-februar 2020, kan bokførte opplysninger om omsetning i disse månedene benyttes.

Dette forutsetter at salgsdokumentasjonen er utstedt og bokført etter bestemmelsene i eller i medhold av bokføringsloven, og at bokførte opplysninger brukes for å fastslå omsetning i alle månedene januar-februar 2019 og januar-februar 2020.

Begrensning 

Dersom beregnet normalomsetning i tilskuddsmåneden 2020 fastsettes på grunnlag av omsetning i tilsvarende måned 2019, kan beregnet normalomsetning ikke settes mer enn fem ganger høyere eller 20 % lavere enn faktisk omsetning. Denne regelen gjelder fra og med april måned.

Dersom foretaket har vært etablert i 1 år eller mer i tilskuddsmåneden, skal du bruke denne formelen skal for å finne omsetningsfallet i prosent:

20201026_Omsetningseksempel_1.png

Eksempel på utregning:

Foretak A har hatt følgende omsetning:

 • Januar 2019: kr 40 000
 • Februar 2019: kr 60 000 (gjennomsnitt for januar og februar er kr 50 000)
 • August 2019: kr 70 000
 • Januar 2020: kr 110 000
 • Februar 2020: kr 90 000 (gjennomsnitt for januar og februar er kr 100 000)
 • August 2020: kr 20 000 fra salg av varer og tjenester, samt kr 5 000 i tilskudd i forbindelse med virusutbruddet

20201026_Omsetningseksempel_2.png

Foretak A sitt omsetningsfall beregnes til 82,14 %. Ettersom omsetningsfallet er over 30 %, kan foretaket søke om tilskudd for august 2020.

Dersom foretaket har vært etablert i mindre enn 1 år i tilskuddsmåneden, skal denne formelen brukes for å finne omsetningsfallet i prosent:

20201026_Omsetningseksempel_3.PNG

Eksempel på utregning:

Foretak B ble etablert i desember 2019. Foretaket har hatt følgende omsetning disse månedene:

 • Januar 2020: kr 220 000
 • Februar 2020: kr 180 000 (gjennomsnitt januar og februar er kr 200 000)
 • August 2020: kr 170 000
 • Foretak B har ikke mottatt andre tilskudd for august 2020 i forbindelse med virusutbruddet

(200 000 – 170 000) / 200 000 = 15 %

Ettersom omsetningsfallet er mindre enn 30 %, kan foretak B ikke søke om tilskudd for august 2020.