Dekor lav

Så mye lønnstilskudd kan du få

Tilskuddet avhenger av organisasjonsform, omsetningsfall og ansattes stillingsprosent.

Hvis du tilfredsstiller kravene for lønnstilskudd, kan du få forskjellige beløp avhengig av:

 • Omsetningsfall
 • Den ansattes stillingsprosent ved tidspunktet for permittering og permitteringsgrad per 31. august 2020
 • Om du er arbeidsgiver i et skattepliktig foretak eller en skattefri institusjon
 • Om den ansatte er lærling

Så mye kan du få

Eksempler:

Så mye kan du få i kroner per ansatt per måned ved:

Omsetningsfall Permitteringsgrad 
  20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
15 % 750 1 500 2 250 3 000 3 750
20 % 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500
25 % 2 250 4 500 6 750 9 000 11 250
30 - 100 % 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000

Omsetningsfall Permitteringsgrad 
  20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
15 % 375 750 1 125 1 500 1 875
20 % 750 1 500 2 250 3 000 3 750
25 % 1 125 2 250 3 375 4 500 5 625
30 - 100 % 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500

Omsetningsfall Permitteringsgrad 
  20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
15 % 750 1 500 2 250 3 000 3 750
20 % 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500
25 % 2 250 4 500 6 750 9 000 10 000
30 - 100 % 3 000 6 000 9 000 10 000 10 000

Omsetningsfall Permitteringsgrad 
  20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
15 % 375 750 1 125 1 500 1 875
20 % 750 1 500 2 250 3 000 3 750
25 % 1 125 2 250 3 375 4 500 5 625
30 - 100 % 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500

Enkeltpersonforetak (ENK) og selskap (AS) som har hatt et omsetningsfall på 30 prosent eller mer gis maksimalt tilskudd med 15 000 kroner per månedsverk som tas tilbake fra permittering.

Er omsetningsfallet mindre enn 30 prosent vil tilskuddet bli redusert. Tilskuddet skal da beregnes per månedsverk til 75 000 kroner multiplisert med prosentvis omsetningsfall fratrukket 10 prosentenheter.

Følgende formel skal benyttes ved beregningen:

Støttebeløp i kr. per månedsverk = (omsetningsfall i pst. – 10)/100 * 75 000

 

Dersom foretaket er en institusjon eller organisasjon som omfattes av skatteloven § 2-32 og som ikke driver skattepliktig virksomhet, skal du ikke oppgi foretakets omsetning. I disse tilfellene gis det tilskudd på 10 000 kroner per månedsverk.

Så mye kan du få i kroner per ansatt - også lærlinger - per måned ved: 

   Permitteringsgrad
Permitteringsgrad 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Kroner 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

  Skattefrie institusjoner - permitteringsgrad ved 50 prosent stilling
Permitteringsgrad 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Kroner 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Hvis foretaket er en institusjon eller organisasjon som også driver skattepliktig virksomhet, kan du velge om tilskudd skal beregnes på samme måte som for enkeltpersonforetak (ENK) og selskap (AS) eller etter metoden for skattefri institusjon eller organisasjon.

 

Månedsverk

Ett månedsverk tilsvarer én fulltidsstilling (100 prosent).

Du må regne sammen hvor mange månedsverk du får basert på stillingsprosenten til de ansatte du tar tilbake fra permittering.

 • Tar du tilbake 10 ansatte som var 100 prosent permittert fra 100 prosent stilling, tilsvarer dette 10 månedsverk.
 • Tar du tilbake 5 ansatte som var 100 prosent permittert fra 100 prosent stilling (5 månedsverk), samt 6 ansatte som var permittert 100 prosent fra 50 prosent stilling (3 månedsverk), tilsvarer dette 8 månedsverk.
 • Tar du tilbake 1 ansatt som var 100 prosent permittert fra 62 prosent stilling (0,62 månedsverk) og 2 ansatte som var 60 prosent permittert fra 50 prosent stilling (2 ganger 0,3 månedsverk), tilsvarer dette 1,22 månedsverk.
 • Tar du en ansatt som var 100 prosent permittert fra 100 prosent stilling tilbake i 80 prosent stilling, kan det ikke søkes tilskudd for denne ansatte.

Omsetning og omsetningsfall

For å kunne søke tilskudd, må foretaket ha hatt et omsetningsfall på mer enn 10 prosent for måneden du skal søke for.

Foretakets faktiske omsetning finner du ved å regne sammen inntekt fra salg av leverte varer og tjenester som er utført av foretaket i den aktuelle måneden, selv om de ikke er fakturert for i tilskuddsmåneden du skal søke for (oktober/november/desember 2020).

Foretak med kredittsalg som ikke utsteder salgsdokument (faktura) samme måned som varen er levert/tjenesten er utført, må tidfeste omsetningen slik at den kommer på riktig måned. For eksempel skal faktura utstedt i august for salg av varer eller tjenester levert i juli, tidfestes til juli. Også omsetning som enda ikke er fakturert må medregnes.

Du skal bare føre opp inntekter som er skattepliktige i Norge. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom skal likevel tas med. Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt regnes ikke som inntekt.

 

Hvordan omsetningsfallet skal beregnes avhenger av etableringstidspunktet for foretaket. Det avgjørende er om foretaket var etablert i samme måned i 2019 som det nå søkes tilskudd for eller ikke.

For å beregne omsetningsfallet, trenger du følgende:

 • Omsetning for måneden du søker tilskudd for (oktober/november/desember 2020)
 • Omsetning for januar og februar 2020
 • Omsetning for tilsvarende måned i 2019 som du søker tilskudd for
 • Omsetning for januar og februar 2019

Hvis foretaket ikke var etablert i tilsvarende måned i 2019 som den måneden du nå søker tilskudd for, trenger du kun tall for 2020.

Om foretaket

 • ble etablert mindre enn ett år tidligere enn tilskuddsmåneden
 • er omstrukturert slik at foretaket ikke kan finne relevant omsetning til sammenligning
 • er uten omsetning i januar og februar 2019 eller i samme måned i 2019 som tilskuddsmåneden i 2020

Dersom dette er tilfelle for ditt foretak settes normalomsetningen for joktober/november/desember til gjennomsnittlig omsetning i januar og februar 2020.

Eksempel
Foretaket hadde omsetning på 200 000 kroner i januar og 250 000 kroner i februar. Beregnet normalomsetning for oktober settes til 225 000 kroner.

Øvre tak og bunn for beregning av tilskudd

Dersom beregnet normalomsetning i tilskuddsmåned fastsettes på grunnlag av omsetning i samme måned som tilskuddsmåneden i 2019, kan beregnet normalomsetning

 • ikke utgjøre mer enn fem ganger omsetningen i samme måned som tilskuddsmåneden i 2019
 • ikke utgjøre mindre enn 20 prosent av omsetningen i samme måned som tilskuddsmåneden i 2019

Slik beregner du omsetningsfallet

Omsetningsfall i prosent regnes ut slik (eksempel for oktober):

For å benytte denne formelen, må foretak som søker tilskudd for oktober 2020 være etablert i oktober 2019 eller tidligere. Dersom søknaden gjelder tilskudd for november/desember
2020, må foretaket være etablert i tilsvarende måned  2019 eller tidligere.

Foretak A har hatt følgende omsetning:

Omsetningsfallet er mer enn 10 prosent og foretak A søke om tilskudd juli 2020.

omsetning-ikkeetablert2019.png

For å benytte denne formelen må foretak som søker tilskudd for oktober 2020 være etablert i november 2019 eller senere. Dersom søknaden gjelder tilskudd for november/desember 2020, må foretaket være etablert i påfølgende måned i 2019 eller senere.

Foretak B ble etablert i september 2019. Foretaket har hatt følgende omsetning:

Omsetningsfallet er mer enn 10 prosent og foretak B kan søke om tilskudd for juli 2020.