Dekor lav

Avklaringer

Her følger en oppsummering av avklaringer og presiseringer fra juridisk avdeling i Skatteetaten. Avklaringene grupperes etter kapitler og paragrafer i forskriften.

Oversikten oppdateres fortløpende.

Loven § 5 Vilkår for tilskudd

Sykemelding og annet fravær

Lønnskostnadene til den ansatte kan ikke være dekket av folketrygden eller andre offentlige tilskuddsordninger. De ansatte må tas tilbake i aktivt arbeid. Det kan ikke søkes tilskudd for ansatte som er sykemeldt og hvor lønnskostnadene dekkes av folketrygden ved inngangen til søknadsmåneden. Dersom en ansatt blir sykemeldt i løpet av søknadsmåneden, kan man likevel søke om tilskudd.

Eksempel
Den ansatte er sykemeldt fra 3. oktober til 2. november. Det kan søkes om tilskudd for oktober, men ikke for november.

Forskriften § 2-5 Ytterligere vilkår for tilskudd

Generelt gjelder at bestemmelsens vilkår må være oppfylt senest på søknadstidspunktet. For e) f) og g) gjelder at vilkårene må være oppfylt helt fram til utbetalingstidspunktet.

Restanser, jf. forskriften § 2-5 første ledd bokstav b

Skatter, avgifter og forskuddstrekk som forfalt før 29. februar 2020 må være betalt i sin helhet senest innen søknadstidspunktet. Dette samme gjelder i tilfeller hvor det er inngått betalingsavtaler knyttet til krav som forfalt før 29.02.2020.

Levering av skattemelding, forskriften § 2-5 første ledd bokstav c

Skattemelding anses «levert» i relasjon til forskriften dersom foretaket har levert skattemeldingen, også i tilfeller hvor revisor har avgitt negativ revisjonsberetning og ikke har signert næringsoppgaven.

Bankkonto, jf. forskriften § 2-5 bokstav d

Med «tilskuddsmottaker» menes foretaket som har lagt inn søknad om tilskudd. Det er kun norske kontonummer som fremgår av bankenes felles Konto- og adresseringsregister. Det kreves altså et norsk kontonummer for å få utbetalt tilskudd. Mange enkeltpersonforetak har konto registrert på innehavers personnummer.
I slike tilfeller må det opprettes en særskilt bankkonto som kan knyttes til foretakets org nr i KAR-registeret. Dette må gjøres før søknad kan sendes inn.

Forskriften § 3-1 Omsetningsbegrepet

Franchiseinntekter, royalties mv. og omsetningsbegrepet:

Inntekter i form av lisenser, royalty og franchiseavgifter regnes som omsetning etter forskriften § 3-1 (1).

Omsetningsbegrepet i forbindelse med bygg og anleggsprosjekter

Med omsetning etter forskriften § 3-1 menes inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket den aktuelle måneden. Innenfor bygg- og anlegg er det som hovedregel krav om å utstede salgsdokument i samsvar med «fremdrift», jf. bokføringsforskriften § 8-1-2a. For denne bransjen er «fremdrift» et uttrykk for «levering «. Det er verdien av varer som er levert og tjenester som er utført inklusive «fortjeneste» som skal oppgis, dvs. den periodiserte andelen av det avtalte vederlaget. Dette gjelder uavhengig av den regnskapsmessige behandlingen.

Ved anbudsarbeider og lignende kan avtalt betalingsplan legges til grunn for faktureringen med mindre de avviker vesentlig fra den reelle fremdriften i perioden, jf. bokføringsforskriften § 5-2-4. Dette kan medføre et mindre avvik i forhold til reell fremdrift. Dersom det f.eks. utstedes faktura i april for utført bygge- og anleggsarbeider i mars etter en avtalt faktureringsplan, kan fakturert omsetning i april medregnes som omsetning for mars dersom dette ikke avviker vesentlig fra den reelle fremdriften.

For virksomheter som har prosjekter som helt eller delvis starter i «egen regi» vil omsetning først foreligge når det er inngått kontrakt om salg (f.eks. bolig). Omsetningen skal i disse tilfellene medregnes i takt med kontraktsinngåelsen og bygge- og anleggsarbeidenes fremdrift. Dersom det inngås kontrakt først når boligen er ferdig, medregnes omsetningen på dette tidspunktet.

Avkastning av kapital

Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom skal likevel anses som omsetning.

Merverdiavgift og særavgift

Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt skal ikke regnes som inntekt.

Forskriften § 3-2 Omsetningsfall

Fisjon og fusjon

Foretak som har foretatt omstrukturering som fisjon eller fisjon i løpet av 2019, skal benytte gjennomsnittlig månedlig omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet. Etablering av nye avdelinger anses ikke som omstrukturering, kun som en utvidelse av eksisterende virksomhet. For foretak som har endret virksomhetstype, skal omsetningsfallet beregnes etter hovedregelen.

Vekstfaktor

Dersom foretaket verken har omsetning i januar/februar 2019 eller i januar/februar 2020, settes vekstfaktoren automatisk til 1 ved beregning av omsetningsfallet.