Dekor lav
Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Dette må du opplyse om

Selv om fristen for å søke tilskudd er utløpt, har du likevel plikt til å melde fra dersom du oppdager at søknaden inneholder feil eller mangler. 

Her finner du en forklaring på hvilke tall du skal oppgi til de enkelte postene i søknadsskjemaet. Dette vil hjelpe deg dersom du lurer på om du har fylt ut søknaden riktig.

Foretak

Her skal du gi bestemte opplysninger om foretaket.

Foretak som er del av konsern kan søke hver for seg. Det må da opplyses om at de inngår i et konsern, og hvilke foretak som er ansvarlig for konsernets innsendte opplysninger.

Et konsern kan også søke samlet som om konsernet var ett foretak for den norske delen av konsernet. Mer om konsern og kompensasjonsordningen

For å komme inn under kompensasjonsordningen må foretaket drive med en av disse næringstypene:

 • kultur og idrett
 • servicenæring
 • svømmehaller, badeland, treningssenter
 • hud, hår og kroppspleie
 • helse
 • varehandel
 • bygg og anlegg
 • transport og lagring
 • omsetning og drift av fast eiendom
 • annet foretak direkte eller indirekte berørt av koronatiltakene

Hvis foretaket driver flere næringstyper, skal du krysse av for den delen med størst omsetning. Da må du i tillegg krysse av for «Foretaket driver også med næring som ikke faller inn under valgt næringstype» i søknadsskjemaet.

Her må du krysse av hvis foretaket også driver med annen næringstype enn den du valgte som næringstype ovenfor. Hvis foretaket driver en næringstype som ikke er listet opp ovenfor, må alle tall for kostnader og omsetning justeres for dette.

Det er bare kostnader og omsetning som er knyttet til drift av næring som faller inn under ordningen som skal tas med.

Med hovedinntektskilde mener vi at over 50 % av inntekten din kommer fra enkeltpersonforetaket ditt.

Det samme gjelder hvis over 50 % av inntektene til en av deltakerne i et ansvarlig selskap (ANS eller DA) kommer fra foretaket.

Dersom mindre enn 50 % av inntekten din kommer fra enkeltpersonforetak i 2019, men du i januar-februar 2020 hadde over 50 % av inntekten din fra enkeltpersonforetaket, må dette kunne bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører.

Foretak som ikke er skattepliktig til Norge, kan ikke få tilskudd.

Foretak som er egne skattesubjekter må være skattemessig hjemmehørende i Norge. For foretak med deltagerfastsetting må deltagerne være skattepliktig til Norge for inntekten fra foretaket.

Filial av utenlandsk selskap (NUF) vil omfattes av ordningen for den delen av virksomheten som er skattepliktig til Norge.

Foretak som er skattepliktige til Svalbard faller også inn under kompensasjonsordningen. Selskap er skattepliktige til Svalbard hvis de er skattemessig hjemmehørende på Svalbard. Enkeltpersonforetak er skattepliktige til Svalbard hvis eier er skattemessig hjemmehørende der.

For selskap med deltakerfastsetting må deltakerne være skattemessig hjemmehørende på Svalbard. Foretak som er skattepliktige til Svalbard må følge norske regler om bokføring, regnskap og revisjon.

Sesongbasert virksomhet vil typisk være omsetning av tjenester i form av aktiviteter eller opplevelser som foregår hovedsakelig utendørs i en begrenset periode. Slike virksomheter omfatter f.eks. vinter- og alpinanlegg, fornøyelsesparker, dyreparker o.l.

Også foretak som er umiddelbart tilknyttet sesongbasert virksomhet kan beregne tilskudd etter reglene for sesongbasert virksomhet. Dette vil f.eks. være restauranten i alpinbakken, kiosker og suvenirbutikker i fornøyelsesparker.

Foretak som driver sesongbasert virksomhet, kan få skalert opp tilskuddet etter en sesongfaktor. Sesongfaktoren avhenger av hvor konsentrert sesongen til foretaket normalt er. Et foretak som søker etter sesongvilkårene, må gjøre det for alle månedene det søkes tilskudd for.

Mer om reglene for sesongbasert virksomhet.

Konto

Kontonummeret må være knyttet til foretaket. Det er dette kontonummeret vi har utbetalt penger til hvis søknaden er godkjent.

Måned

Du skal krysse av her dersom foretaket ble pålagt av staten å stenge. Dette valget gjelder bare for månedene mars, april og mai.

Om foretaket ble pålagt av staten å stenge, påvirker dette hvor mye foretaket kan få i tilskudd. 

Faste, uunngåelige kostnader for tilskuddsmåneden

Det er bare kostnader som er faste og uunngåelige for tilskuddsmåneden som skal tas med i søknaden om tilskudd.

Kostnaden må knytte seg til avtale inngått før 1. mars 2020. Kostnader som er knyttet til avtale inngått før 1. mars men som er fornyet etter 1. mars, kan bare tas med dersom omfanget av avtalen ikke er utvidet og uten at priser er oppjustert utover normal prisjustering.

Kostnader til utarbeidelse av regnskap og revisjon trenger likevel ikke knytte seg til avtaler inngått før 1. mars 2020.

Kostnader som knytter seg til avtaler med en øvre ramme for omfang av vare- og tjenesteleveranser, anses bare som faste, uunngåelige kostnader opptil det nivået av vare- og tjenesteleveranser som ble levert til foretaket per 1. mars 2020.

Kostnadene må kunne føres på postene i næringsoppgaven som er listet opp nedenfor. Kostnader som er ført på andre poster i næringsoppgaven, kan også omfattes.

Det avgjørende er hvorvidt kostnadene er av en slik art at de kan henføres til de opplistede postene i næringsoppgaven.

Husk å periodisere kostnader som ikke har månedlig forfall. Det vil si at du finner ut hvor mye kostnader foretaket har for denne måneden, uavhengig om foretaket ble fakturert i en annen måned.

Ta kun med kostnader som er knyttet til den delen av foretaket som faller inn under kompensasjonsordningen og som kan tilordnes tilskuddsmåneden.

Disse kostnadene kan du ta med i søknaden:

Denne kostnadstypen omfatter kostnader for leie av næringslokaler som du bruker i foretaket. Det er kun den faste husleien som skal tas med. Dersom husleien også inneholder en variabel del, skal den ikke tas med. Dersom husleien blir redusert i den aktuelle perioden, er det den reduserte leien du skal føre opp.

Dette er samme type kostnader som du fører opp på post 6300 i næringsoppgaven eller næringsrapport skatt.

Leie av firmahytter og liknende skal ikke tas med.

Den del av leiekostnaden som gjelder tilleggstjenester skal ikke medregnes. Eksempel på tilleggstjenester er serviceavtaler og bemanning.
Husk at det kun er foretakets faste, uunngåelige kostnader du skal ta med.

Denne kostnadstypen omfatter kostnader for strøm til bruk av lys og varme. Også utgifter til nettleie på strøm omfattes.

Dette er samme type kostnader som du fører opp på post 6340 i næringsoppgaven eller næringsrapport skatt.

Produksjonsbedrifter skal tilordne strømmen for produksjon til varekost, og denne delen av kostnad til strøm/energi er ikke omfattet her.

Husk at det kun er foretakets faste, uunngåelige kostnader du skal ta med.

Denne kostnadstypen omfatter offentlige avgifter og gebyrer for renovasjon, vann, avløp og renhold mv.

Dette er samme type kostnader som du fører på post 6395 i næringsoppgaven eller næringsrapport skatt.

Det er bare kostnader til offentlige avgifter og gebyrer som omfattes, for eksempel omfattes ikke generelle renholdstjenester. Eiendomsskatt skal føres på post 7700 i næringsoppgaven, og regnes ikke som en fast, uunngåelig kostnad.

For å finne den månedlige kostnaden til avgifter og gebyrer, deles beløpet på antall måneder avgiften eller gebyret dekker.

Husk at det kun er foretakets faste, uunngåelige kostnader du skal ta med.

Denne kostnadstypen omfatter andre leiekostnader enn leie av næringslokaler. Eksempel på slike andre leiekostnader er maskiner, inventar, transportmidler og lignende.

Dette er samme type kostnader som du fører opp på post 6400 i næringsoppgaven eller næringsrapport skatt.

Foretak som leverer Næringsoppgave 1, kan også medregne kostnader som føres i post 6310, gitt at kostnaden fyller de øvrige vilkårene for faste, uunngåelige kostnader.

Leiebeløp fordeles jevnt over perioden leiebeløpet dekker. Den del av leie- eller leasingkostnaden som utgjør variabel leie, skal ikke medregnes. Den del av leie- eller leasingkostnaden som gjelder tilleggstjenester skal heller ikke medregnes. Eksempel på tilleggstjenester er serviceavtaler og bemanning.

Kostnad for operasjonell og finansiell leasing kan tas med og periodiseres på samme måte som annen leiekostnad, uavhengig av hvilke poster leasingkostnaden føres på i næringsoppgaven, og uavhengig av hvordan leasingkostnaden periodiseres etter den regnskapsstandard foretaket benytter. Ved leasing skal periodens leiebeløp fordeles jevnt over perioden leasingen dekker.

Husk at det kun er foretakets faste, uunngåelige kostnader du skal ta med.

Denne kostnadstypen omfatter kostnader til eksterne regnskapsførere og revisorer som kan føres på post 6700 i næringsoppgaven eller næringsrapport skatt.

Kostnader til rådgivning eller innleid arbeidskraft for øvrig kan ikke tas med her. Du kan heller ikke føre opp utgifter som skal dekke bistand til å søke midler under kompensasjonsordningen.

Årets kostnader tilknyttet årsregnskap må fordeles jevnt over året, med en andel på 1/12 per måned. Kostnader knyttet til kvartalsregnskap fordeles på tre måneder.

Kostnader til utarbeidelse av regnskap og revisjon trenger ikke tilskrives kontrakt inngått før 1. mars 2020. Dersom størrelsen på årets kostnad til utarbeidelse av regnskap er ukjent, må du oppgi beste anslag på kostnaden.

Husk at det kun er foretakets faste, uunngåelige kostnader du skal ta med.

Kostnader til elektronisk kommunikasjon omfatter telefon, mobiltelefon, internett o.l. Ta kun med kostnader knyttet til foretaket og den måneden søknaden gjelder.

Dette er samme type kostnader som du fører opp på post 6995 i næringsoppgaven eller post 6800 i næringsrapport skatt.

Husk at det kun er foretakets faste, uunngåelige kostnader du skal ta med.

Denne kostnadstypen omfatter kostnader foretaket har hatt til forsikring og avgifter på transportmidler.

Dette er samme type kostnader som du fører opp på post 7040 i næringsoppgaven og næringsrapport skatt.

Forsikringspremien og avgifter betales som regel for en lengre periode. Beløpene må derfor fordeles likt på de månedene i den perioden premien eller avgiften dekker.

Variabel komponent av forsikringspremie, for eksempel avhengig av kjøretøyets kjørte kilometer, kan ikke regnes som fast, uunngåelig kostnad.

Husk at det kun er foretakets faste, uunngåelige kostnader du skal ta med.

Kontingenter med fradragsrett omfatter kontingenter til arbeidsgiverforening og landsomfattende yrkes- og næringsorganisasjoner som har som formål å ivareta arbeidsgivernes interesser ovenfor arbeidstakere.

For å komme frem til månedlig kostnad, må kontingenten fordeles jevnt på antall måneder kontingenten dekker.

Husk at det kun er foretakets faste, uunngåelige kostnader du skal ta med.

Denne kostnadstypen omfatter kostnader foretaket har hatt til forsikringer. Forsikringer som skal føres andre steder i næringsoppgaven enn i post 7500, som for eksempel forsikringer som utgjør lønn- eller personalkostnad eller transportkostnad, kan ikke medregnes.

For å komme frem til månedlig kostnad, fordeles forsikringspremie jevnt over den perioden premien dekker. Variabel komponent av forsikringspremie kan ikke medregnes som fast, uunngåelig kostnad.

Husk at det kun er foretakets faste, uunngåelige kostnader du skal ta med.

Med renteinntekter mener vi månedlige renteinntekter på innskudd, egne utlån og obligasjoner.

Valutagevinster skal ikke medregnes.

Med rentekostnader mener vi månedlige rentekostnader på gjeld til banker og kredittinstitusjoner og obligasjonslån.

I tillegg kan rentekostnader til andre enn finansinstitusjoner medregnes for den del av rentekostnaden som har motstykke i like stor rentekostnad hos långiveren på gjeld fra banker og kredittinstitusjoner og obligasjonslån.

Valutatap skal ikke medregnes.

Renter som balanseføres som byggelånsrenter, kan ikke medregnes som fast, uunngåelig kostnad.

For april, mai og august kan bare rentekostnad opptil 0,75 % av lånebeløpet for det enkelte lån regnes med som fast, uunngåelig kostnad. Lånebeløpet utgjør gjenstående lån per den første dagen i den enkelte tilskuddsmåned.

Foretak som omsetter tjenester som også gjelder levende dyr kan ta med nødvendige lønnskostnader til dyrestell og kostnader til fôr og veterinær.

Dette kan gjelde foretak som omsetter tjenester der levende dyr er en nødvendig del av tjenesten og som må ivareta dyrevelferd, for eksempel dyrehager, rideskoler og hundekjøring med turister. Du kan ta med nødvendige lønnskostnader til dyrestell og nødvendige kostnader knyttet til fôr og veterinær.

Som faktisk omsetning regnes inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket den måneden søknaden gjelder.

Virksomheter med kredittsalg som ikke utsteder salgsdokument (faktura) samme måned som varen er levert eller tjenesten er utført, må periodisere omsetningen slik at den kommer på riktig måned. For eksempel skal fakturert omsetning i april som gjelder leveranser i mars, regnes som omsetning i mars. Også omsetning som ennå ikke er fakturert må medregnes.

Innenfor bygg- og anlegg er det som hovedregel krav om å utstede faktura i samsvar med «fremdrift», jf. bokføringsforskriften § 8-1-2a. For denne bransjen er «fremdrift» et uttrykk for "levering".

Gaver fra privatpersoner som samlet er på kr 3 000 eller mer i tilskuddsmåneden regnes også som omsetning.

Det er bare inntekter som er skattepliktige i Norge som anses som omsetning i denne sammenheng. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom anses likevel som omsetning.

Fradragsberettiget merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt skal ikke regnes som inntekt.

Stønad mottatt fra NAV som erstatter omsetning, for eksempel sykepenger, foreldrepenger og omsorgspenger anses også som omsetning.

Her kan du lese mer om hva som menes med omsetning.

Her sikter vi til andre ytelser som foretaket har mottatt som tilskudd, støtte eller andre utbetalinger for tilskuddsmåneden, men som ikke anses som omsetning, jf. ovenfor. Tilskuddet vil da bli lavere, ettersom slik inntekt har redusert inntektsbortfallet.

Slik inntekt vil blant annet omfatte offentlig støtte til inntektssikring for selvstendig næringsdrivende, direkte støtte for bortfall av billettinntekter for avlyste arrangementer og andre inntektskompenserende ordninger. Det vil også omfatte private erstatninger, for eksempel forsikringsutbetalinger.

Her skal du oppgi total omsetning for januar og februar i 2020. Omsetning er i korthet inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket.

Hvis salgsdokumentasjonen er utstedt og bokført etter bestemmelsene i eller i medhold av bokføringsloven, skal også bokførte opplysninger for omsetning i januar og februar 2020 tas med her. Da må også bokførte opplysninger legges til grunn for oppgitt omsetning i januar og februar 2019 nedenfor.

Du skal kun føre opp inntekter som er skattepliktige i Norge. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom kan likevel tas med. Omsetning fra deler av foretaket som ikke faller inn under ordningen skal holdes utenfor.

Fradragsberettiget merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt skal ikke regnes som inntekt.

Her kan du lese mer om hva som menes med omsetning.

Her skal du ta med omsetningen foretaket hadde i samme måned 2019 som tilsvarer tilskuddsmåned 2020.

Har du for eksempel søkt for april 2020 (tilskuddsmåned), skal du ta med omsetningen for april 2019 (tilvarende måned 2019).

Omsetning er inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket.

Du skal kun ta med inntekter som er skattepliktige i Norge. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom kan likevel tas med.

Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt skal ikke regnes som inntekt.

Hvis foretaket ikke var etablert i tilsvarende måneden 2019 som tilskuddsmåneden 2020 skal du føre opp 0 i dette feltet.

Du må kunne dokumentere et fall i omsetning for å få tilskudd.

Her kan du lese mer om hva som menes med omsetning

Her skal du ta med total omsetning for januar og februar i 2019.

Omsetning er inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket. Hvis salgsdokumentasjonen er utstedt og bokført etter bestemmelsene i eller i medhold av bokføringsloven, kan bokførte opplysninger for omsetning i januar og februar 2019 tas med her. Da må også bokførte opplysninger legges til grunn for oppgitt omsetning i januar og februar 2020 ovenfor.

Du skal kun ta med inntekter som er skattepliktige i Norge. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom kan likevel tas med. Omsetning fra deler av foretaket som ikke faller inn under ordningen skal holdes utenfor.

Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt skal ikke regnes som inntekt.

Her kan du lese mer om hva som menes med omsetning.

Resultat

Her skal du oppgi forventet ordinært resultat før skattekostnad i 2019. Du skal dele på antall måneder regnskapsåret omfatter, slik at du får et gjennomsnitt per måned.

 • Hvis du leverer næringsoppgave 1: Post 9930 delt på antall måneder regnskapsåret omfatter.
 • Hvis du leverer næringsoppgave 2: Post 9100 delt på antall måneder regnskapsåret omfatter.
 • Hvis du leverer næringsoppgave 5: For ANS/DA: Post 9999 delt på antall måneder regnskapsåret omfatter. For ENK: post 9930 delt på antall måneder regnskapsåret omfatter.

Hvis foretaket ble etablert i løpet av 2019, slik at regnskapsåret ikke omfatter 12 måneder, skal du dele resultatet med antall måneder regnskapsåret faktisk omfatter. Dersom årets resultat før skattekostnad ikke er kjent fordi regnskapet ikke er ferdig utarbeidet, må forventet resultat brukes.

Hvis foretaket har avvikende regnskapsår

For foretak med avvikende regnskapsår som avsluttes i perioden januar-februar 2020, er det ordinært resultat før skattekostnad for dette regnskapsåret som skal legges til grunn.

For foretak med avvikende regnskapsår som for eksempel avsluttes 30. april eller 30. juni, brukes regnskapsåret som avsluttes hhv. 30. april eller 30. juni 2019, siden dette er siste regnskapsår som avsluttes før 1. mars 2020.

Hvis resultatet for januar/februar 2020 er forbedret

Negativt resultat kan få betydning for størrelsen på tilskuddet. Hvis foretaket gikk med underskudd i 2019, kan du alternativt oppgi gjennomsnittlig, månedlig ordinært resultat før skatt for januar og februar 2020, hvis dette resultatet er høyere (altså et mindre underskudd eller et positivt resultat) enn gjennomsnittlig månedlig resultat for 2019.

Dette forutsetter at foretaket på forespørsel vil kunne fremlegge bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører på resultatet for januar og februar 2020 før skatt. Husk at dette må kunne dokumenteres i ettertid.

Innsender

Fødselsnummeret til den som sender inn søknaden er automatisk fylt inn.