Dekor lav
Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Veiledning om revisors og autorisert regnskapsførers bekreftelse av innhold i søknad om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall

Når bekreftelsen er utarbeidet, bekrefter revisor digitalt.  Er støttebeløpet over 15 000 kroner må det sendes inn Bekreftelse av innhold i søknad. Har du benyttet ORFS beregning, må du sende inn begge bekreftelsene. 

Kompensasjonsordningen

Opplysninger som skal kontrolleres

Oppfølging hvis det er avdekket feil

Oppfølging hvis søknaden har vært til etterkontroll

Kontrollhandlinger

Rapportering

Kompensasjonsordningen

Det er etablert en midlertidig ordning for tilskudd til foretak som har stort omsetningsfall som følge av utbrudd av koronavirus (kompensasjonsordningen). Regelverket for ordningen er fastsatt i:

Opplysninger som skal kontrolleres

Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innholdet i søknaden, jf. forskriften § 4-5. Forskriften § 4-3 tredje ledd angir hvilke opplysninger som skal gis i søknadsskjemaet. Revisors eller autorisert regnskapsførers kontrollhandlinger skal rettes mot følgende opplysninger i søknaden:

 1. næringstype, og opplysning om det drives delt næring
 2. enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap skal opplyse om inntekt fra virksomheten er hovedinntektskilden
 3. omsetningstall for aktuelle perioder, jf. § 2-2 og § 2-3
 4. andre mottatte offentlige tilskudd og inntektssikring som er gitt i forbindelse med virusutbruddet
 5. faste, uunngåelige kostnader som nevnt i § 3-2
 6. opplysning om virksomheten anses stengt av staten

Øvrige opplysninger i søknaden dekkes av Skatteetatens automatiserte kontroller i forbindelse med behandlingen av søknaden eller de har ikke betydning for tilskudd. Revisor eller autorisert regnskapsfører avgir sin bekreftelse på bakgrunn av kontrollhandlingene som er angitt nedenfor.

Oppfølging hvis det er avdekket feil

Revisor eller autorisert regnskapsfører kan bare avgi sin bekreftelse dersom kontrollhandlingene ikke har avdekket feil. Hvis kontrollhandlingene har avdekket feil, må foretaket korrigere feilen og sende inn korrigert søknad.

Bekreftelsen skal da avgis til den korrigerte søknaden. Kontrollhandlingen som avdekket feilen, må utføres på nytt på bakgrunn av den korrigerte søknaden og med nytt tilfeldig utvalg der dette er aktuelt.

Oppfølging hvis søknaden har vært til etterkontroll

Alle søknader med støttebeløp over 15 000 kroner skal bekreftes, også søknader som har blitt kontrollert av skattekontoret.

Dersom en søknad har vært tatt ut til etterkontroll før bekreftelse er utarbeidet og dette har ført til endringer i tilskuddsbeløpet, må revisor eller autorisert regnskapsfører ta hensyn til skattekontorets endring ved utarbeidelse av bekreftelsen.

Dersom søknaden blir tatt ut til etterkontroll etter at revisor eller autorisert regnskapsfører har sendt inn sin bekreftelse, er det ikke nødvendig å sende inn ny bekreftelse.

Dersom revisor eller autorisert regnskapsfører oppdager andre avvik i søknaden enn de som skattekontoret har kontrollert, må det sendes inn ny søknad hvor feilen er rettet opp i, inkludert skattekontorets endringer på de postene i søknaden som har vært gjenstand for kontroll og endring.

Dersom foretaket er uenig i skattekontorets konklusjon i kontrollsaken, må skattekontorets endringsvedtak påklages etter de ordinære reglene om klage.

Kontrollhandlinger

a. næringstype, og opplysning om det drives delt næring

 • Er foretakets valgte næringstype i søknaden i samsvar med din kjennskap til foretakets virksomhet?
 • Dersom foretaket driver virksomhet innen flere enn den valgte næringstypen:
  • Er det i tillegg krysset av for «Foretaket driver også med næring som ikke faller inn under valgt næringstype» i søknadsskjemaet?

b. enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap skal opplyse om inntekt fra virksomheten er hovedinntektskilden

 • Dersom søker er et ansvarlig selskap (ANS eller DA)
  • Innhent foretakets grunnlag for beregningen av at det ansvarlige selskapet er hovedinntektskilde for minst en av deltagerne. Kontroller om grunnlaget viser at inntekten fra det ansvarlige selskapet utgjorde minst 50 % av personinntekten for 2019 til minst en av deltakerne.
  • Innhent skattemelding fra deltakeren som har inntekt fra foretaket som hovedinntektskilde og kontroller at inntekten fra det ansvarlige selskapet utgjorde minst 50 % av personinntekten for 2019.
  • For søknader innsendt før skattemeldingen for 2019 er levert:
  • For søknader innsendt etter at skattemelding for 2019 er levert:
 • Dersom søker er et enkeltpersonforetak
  • Kontroller om innehavers inntekt fra foretaket for 2019 utgjorde minst 50 % av personinntekten, jf. opplysninger i forhåndsutfylt skattemelding.
  • Kontroller om inntekten fra enkeltpersonforetaket i innehavers skattemelding for 2019 utgjorde minst 50 % av personinntekten.
  • For søknader innsendt før skattemeldingen for 2019 er levert:
  • For søknader innsendt etter at skattemelding for 2019 er levert:

c. omsetningstall for aktuelle perioder, jf. forskriften § 2-2 og § 2-3

Kontrollhandlinger for alle perioder

 • Foreligger det en oppstilling som underbygger omsetningstallene som ligger til grunn for søknaden som inneholder, jf. forskriften § 4-6:
  • henvisning til relevant regnskapsmateriale og
  • informasjon om hvordan omsetningen er periodisert
 • Er all omsetning som tilfredsstiller kravene i forskriften § 2-2 tatt med i rapportert omsetning?
  • Kontroller rapportert omsetning i søknaden mot bokført omsetning, og at eventuelle avvik er forklart og dokumentert

Kontrollhandlinger for omsetning i måneden det søkes tilskudd for

 • Leverte varer eller utførte tjenester
  • Ta et tilfeldig utvalg på 5 salgsbilag i perioden etter søknadsmåneden og kontroller om det foreligger underliggende dokumentasjon som viser at inntekten er riktig periodisert
 • Utstedte kreditnotaer
  • Ta et tilfeldig utvalg av kreditnotaene som tilsvarer 20 % av kreditnotaene i perioden (minimum 2 og maksimum 5) og kontroller om det foreligger dokumentasjon som tilsier at kreditnotaen er reell og om de er tatt med i rett periode
 • Andre bokførte korreksjoner (manuelle posteringer)
  • Ta et tilfeldig utvalg korreksjoner i perioden som tilsvarer 20 % av antall korreksjoner (minimum 2 og maksimum 5) og kontroller om det foreligger dokumentasjon som tilsier at korreksjonen er reell og tatt med i rett periode
 • For foretak med langsiktige tilvirkningskontrakter:
  • Kontroller om rapportert omsetning for tilvirkningskontraktene er basert på løpende avregnings metode, inkludert fortjeneste

Kontrollhandlinger for omsetning i sammenligningsperioden til måneden det søkes tilskudd for

 • Leverte varer eller utførte tjenester
  • Ta et tilfeldig utvalg på 5 salgsbilag i perioden etter sammenligningsperioden og kontroller om det foreligger underliggende dokumentasjon som viser at inntekten er riktig periodisert
 • Utstedte kreditnotaer
  • Ta et tilfeldig utvalg av kreditnotaene som tilsvarer 20 % av kreditnotaene i perioden (minimum 2 og maksimum 5) og kontroller om det foreligger dokumentasjon som tilsier at kreditnotaen er reell og om de er tatt med i rett periode
 • Andre bokførte korreksjoner (manuelle posteringer)
  • Ta et tilfeldig utvalg korreksjoner i perioden som tilsvarer 20 % av antall korreksjoner (minimum 2 og maksimum 5) og kontroller om det foreligger dokumentasjon som tilsier at korreksjonen er reell og tatt med i rett periode.
 • For foretak med langsiktige tilvirkningskontrakter:
  • Kontroller om rapportert omsetning for tilvirkningskontraktene er basert på løpende avregnings metode, inkludert fortjeneste

Kontrollhandlinger omsetning i januar-februar 2019 og januar-februar 2020

For foretak som i søknaden benytter omsetningsbegrepet i forskriftens § 2-3 annet ledd (bokførte opplysninger) må revisor eller autorisert regnskapsfører forhøre seg med foretaket om salgsdokumentasjonen er utstedt og bokført etter bestemmelsene i eller i medhold av bokføringsloven. Kontrollen anses for øvrig å være dekket av kontrollhandlingene spesifisert under «Kontrollhandlinger for alle perioder».

For foretak som i søknaden benytter omsetningsbegrepet i forskriftens § 2-2 første ledd (varer som er levert og tjenester som er utført) skal tilleggshandlingen spesifisert under gjennomføres for periodene januar-februar 2019 og januar-februar 2020.

Januar-februar 2019

 • Leverte varer eller utførte tjenester
  • Ta et tilfeldig utvalg på 5 salgsbilag i mars 2019 og kontroller om det foreligger underliggende dokumentasjon som viser at inntekten er riktig periodisert
 • Utstedte kreditnotaer
  • Ta et tilfeldig utvalg av kreditnotaene som tilsvarer 20 % av kreditnotaene i januar-februar 2019 (minimum 2 og maksimum 5) og kontroller om det foreligger dokumentasjon som tilsier at kreditnotaen er reell og om de er tatt med i rett periode
 • Andre bokførte korreksjoner (manuelle posteringer)
  • Ta et tilfeldig utvalg korreksjoner i januar-februar 2019 som tilsvarer 20 % av antall korreksjoner (minimum 2 og maksimum 5) og kontroller om det foreligger dokumentasjon som tilsier at korreksjonen er reell og tatt med i rett periode
 • For foretak med langsiktige tilvirkningskontrakter:
  • Kontroller om rapportert omsetning for tilvirkningskontraktene er basert på løpende avregnings metode, inkludert fortjeneste

Januar-februar 2020

 • Leverte varer eller utførte tjenester
  • Ta et tilfeldig utvalg på 5 salgsbilag i januar-februar 2020 og kontroller om det foreligger underliggende dokumentasjon som viser at inntekten er riktig periodisert
 • Andre bokførte korreksjoner (manuelle posteringer)
  • Ta et tilfeldig utvalg korreksjoner i januar-februar 2020 som tilsvarer 20 % av antall korreksjoner (minimum 2 og maksimum 5) og kontroller om det foreligger dokumentasjon som tilsier at korreksjonen er reell og tatt med i rett periode
 • For foretak med langsiktige tilvirkningskontrakter:
  • Kontroller om rapportert omsetning for tilvirkningskontraktene er basert på løpende avregnings metode, inkludert fortjeneste

d. andre mottatte offentlige tilskudd og inntektssikring som er gitt i forbindelse med virusutbruddet

 • Forespør virksomhetens ledelse om de har mottatt annet tilskudd eller erstatning for inntektsbortfall i forbindelse med virusutbruddet, og kontroller at det er tatt med i søknaden.
 • Kontroller om det er bokført mottatte andre tilskudd eller erstatning for inntektsbortfall i forbindelse med virusutbruddet for søknadsmåneden som ikke er tatt med i søknaden.
 • Gjennomgå avstemming av bankkontoer for søknadsmåneden og kontrollere at det ikke foreligger åpne poster på innbetalte, ikke bokførte offentlige tilskudd.

f. faste, uunngåelige kostnader, jf. forskriften § 3-2

 • Foreligger det en oppstilling som underbygger faste uunngåelige kostnader i søknaden (forskriften § 4-6) som inneholder:
  • henvisning til relevant regnskapsmateriale og
  • informasjon om hvordan kostnaden er periodisert
 • Ta et tilfeldig utvalg underlagsdokumentasjon (kostnadsbilag, avtaler o.l.) pr post i oppstillingen, som totalt utgjør 20 % av kostnadene pr post (minimum 3 og maksimum 10) og kontroller at:
  • kostnaden kvalifiserer til å være fast og uunngåelig,
  • det foreligger underliggende dokumentasjon som viser at kostnaden følger av avtale som ikke er inngått eller økt ut over normal prisjustering etter 1. mars 2020, jf. forskriften
   § 3-2 fjerde ledd,
  • kostnaden kan henføres til angitt post i søknaden

g. opplysning om virksomheten anses stengt av staten

 • Dersom foretaket i søknaden har opplyst at de anses stengt av staten:

Rapportering

På bakgrunn av gjennomføring av de spesifiserte handlingene over kan revisor eller autorisert regnskapsfører avgi bekreftelsen under.

Bekreftelse av innholdet i søknad om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall

Bekreftelsen gjelder søknad om tilskudd for [fyll inn søknadsmåned] 2020, innsendt av ABC AS [dato og klokkeslett fra Altinn-kvittering].

Vi har gjennomført de handlinger som følger av Veiledning om revisors og autorisert regnskapsførers bekreftelse av innhold i søknad om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall. Handlingene ble utført for å bekrefte innholdet i søknaden, jf. kompensasjonsforskriften § 4-5.

Våre handlinger har ikke avdekket feil. Vår bekreftelse er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i andre avsnitt i denne bekreftelsen og er derfor ikke egnet til andre formål.

Alternativt, dersom foretaket har en eller flere søknader som har vært tatt ut til etterkontroll:

Bekreftelse av innholdet i søknad om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall

Bekreftelsen gjelder søknad om tilskudd for [fyll inn søknadsmåned] 2020, innsendt av ABC AS [dato og klokkeslett fra Altinn-kvittering]. Opprinnelig tildelt støttebeløp for søknaden var kr XX. Støttebeløpet er gjennom skattekontorets endringsvedtak datert XX.XX redusert med kr XX til kr XX.

Vi har gjennomført de handlinger som følger av Veiledning om revisors og autorisert regnskapsførers bekreftelse av innhold i søknad om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall. Handlingene ble utført for å bekrefte innholdet i søknaden, jf. kompensasjonsforskriften § 4-5. Våre kontroller har tatt utgangspunkt i innsendt søknad, korrigert for Skatteetatens endringsvedtak.

Våre handlinger har ikke avdekket feil. Vår bekreftelse er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i andre avsnitt i denne bekreftelsen og er derfor ikke egnet til andre formål.