Dekor lav
Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Krav for å få tilskudd

Det er flere vilkår foretaket må oppfylle for å ha rett til tilskudd. Dersom du oppdager feil eller mangler i søknaden som du har sendt inn, må du melde fra.

Foretaket må oppfylle alle disse vilkårene:

Foretak som ikke er skattepliktige til Norge kan ikke få tilskudd.

Registreringspliktige foretak må være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret senest 1. mars 2020.

For enkeltpersonforetak som ikke er registreringspliktige i Foretaksregisteret, må registreringsmelding være mottatt av Enhetsregisteret senest 1. mars 2020.

For foretak som har gjennomført skattefri omdanning må det opprinnelige foretaket være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret senest 1. mars 2020, og det nystiftede foretaket må være registrert innen 1. september 2020.

Det er bare foretak som har ansatte som kan få tilskudd. Det betyr at

 • foretaket må være registrert i arbeidsgiverregisteret på tildelingstidspunktet
 • foretaket har hatt minst én ansatt registrert i arbeidstakerregisteret siden 1. mars 2020
 • minst én ansatt har fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020

Det er to unntak fra dette:

At foretaket har betalt og oppfylt rapporteringsplikten sin betyr at foretaket må

 • drive virksomhet som er lovlig
 • ha bankkontonummer knyttet til bankenes felles konto- og adresseregister
 • kunne dokumentere sin fullstendige eierstruktur
 • ha betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020
 • ha levert pliktige rapporteringer og meldinger fra 1. januar 2019 og frem til denne ordningen trådte i kraft

Er foretaket etablert før 1. januar 2019 må foretaket også ha levert skattemelding for formues- og inntektsskatt og årsregnskap for 2018.

Foretaket kan ikke få tilskudd dersom det faller inn under ett av disse alternativene:

 • er under konkursbehandling
 • har sendt melding til retten og bedt om konkursbehandling
 • er registrert i Foretaksregisteret under avvikling
 • har personer med ledende roller som er ilagt konkurskarantene
 • har kreditorer som har sikret seg særskilt rett i betalinger til foretakets konto som medfører at tilskudd ikke vil kunne brukes til dekning av faste, uunngåelige kostnader

Foretaket må ha omsetningsfall som følge av virusutbruddet på

 • minst 20 % i mars 2020
 • minst 30 % fra april til august 2020

Beregn omsetningsgsfall.

Foretaket må ha faste, uunngåelige kostnader for å kunne få tilskudd.

Faste, uunngåelige kostnader er kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået, for eksempel:

 • næringslokaler (husleie)
 • lys og varme
 • vann og avløp
 • forsikring
 • leie av utstyr og transportmidler
 • rentekostnader minus renteinntekter

Slik får du oversikt over foretakets faste, uunngåelige kostnader.

Foretaket kan ikke få tilskudd dersom det helt eller delvis driver innenfor en av disse næringene:

 • finansnæringen
 • olje- og gassutvinningsselskaper som er under oljeskatteregimet
 • selskaper som driver med produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet
 • flyselskaper med norsk driftstillatelse
 • private barnehager

Spesielt for enkelte foretak: