Dekor lav
Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Innsyn: Se hvem som har fått lønnstilskudd

Foretak som har tatt tilbake ansatte fra permittering kan søke om tilskudd for å dekke deler av lønnskostnadene. Her finner du oversikten over hvilke foretak som er tildelt penger.

Vedtak vil kunne bli endret både som følge av kontroller eller nye opplysninger fra søker. Det er det til enhver tid gjeldende vedtaket som fremgår av oversikten.

Opplysningene gjøres tilgjengelig for å sikre åpenhet. Når det er gitt støtte for fem ansatte eller færre, offentliggjøres ikke opplysningene om antall ansatte.

Du kan søkje i alle opplysningstypane i tabellen. Heile eller delar av datasettet kan lastast ned i formata CSV og JSON ved å bruke funksjonen "eksporter som".

Opplysningar om tildelte tilskot blir oppdatert dagleg. Vi oppdaterer ikkje i helgar og på heilagdagar.

Saksnummer

Saksnummer, referanse frå saksbehandlingssystemet til Skatteetaten

Namn på søkar

Namn på føretaket som er tildelt støtte

Organisasjonsnummer

Føretaket sitt organisasjonsnummer frå Einingsregisteret

Fylke

Forretningsstaden til føretaket, angitt ved fylke

Tildelingsdato

Dato for vedtak om tildelt tilskot

Faktisk omsetning for perioden i 2020

Inntekter frå sal av varer som er levert og tenester som er utført i tilskotsmånaden.

For skattefrie institusjonar er det ikkje krav om omsetningsfall, og omsetninga blir derfor ikkje oppgitt.

Faktisk omsetning i tilsvarande periode i 2019

Inntekter frå sal av varer som er levert og tenester som er utført i 2019 i tilsvarande månad som tilskotsmånaden.

For skattefrie institusjonar er det ikkje krav om omsetningsfall, og omsetninga blir derfor ikkje oppgitt.

Talet på tilsette

Talet på tilsette det er gitt støtte for. Når det er gitt støtte for fem tilsette eller færre, blir ikkje opplysningane om tal på tilsette gjort offentleg. Då står det "5 eller færre" i oversikta.

Utbetalt beløp

Utbetalt beløp for tilskotsmånaden.

Viktig informasjon

Oppsummering

System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[Skeno.Models.ViewModels.Blocks.Heading,System.Boolean]
Måned Tildelt Antall mottakere
juli 2020 65191647 952
august 2020 110104899 1486
oktober 2020 5201168 139
november 2020 8133496 176
desember 2020 9352308 179
mars-april 2021 15666363 301
mai-juni 2021 46078301 388
System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[Skeno.Models.ViewModels.Blocks.Heading,System.Boolean]