Utenlandske artister og idrettsutøvere

Her finner du informasjon om hva du som utenlandsk artist eller idrettsutøver må gjøre for å betale rett skatt til Norge.

Utenlandske artister og idrettsutøvere som er bosatt i utlandet, og som deltar på arrangement eller opptrer i Norge, skal betale skatt etter artistskatteloven. Skattesatsen bestemmes årlig av Stortinget og er på 15 prosent både i 2018 og i 2019.

Dersom du er skattemessig bosatt i Norge, skal du ikke betale skatt etter artistskatteloven, og da gjelder ikke denne artikkelen for deg. Da gjelder reglene som er oppsummert under beskatning utenlandske artister.

Det er arrangøren eller den som engasjerer deg som har ansvaret for å melde ifra til norske skattemyndigheter om at du skal delta på arrangementet.

Arrangøren skal melde fra om arrangementet til Skatteetaten gjennom skjemaet RF- 1091- Melding fra arrangør/plassutleier om artist(er)

Fristen for å sende inn skjemaet er 3 uker før arrangementet skal skje.
Dersom kontrakten blir signert etter fristen, skal arrangøren sende skjemaet til Skatteetaten så fort som mulig.

På bakgrunn av opplysningene som er gitt i skjemaet, sender Skatteetaten en oppgjørsblankett (RF-1092) til den som er pliktig til å trekke og innbetale skatt etter artistskatteloven.

 • Den som utbetaler honoraret ditt, er ansvarlig for å trekke og innbetale skatt for deg.
 • Dersom det ikke er en norsk arrangør som står for arrangementet, er det den som stiller plass til rådighet (plassutleier) som er ansvarlig for at det blir trukket og innbetalt skatt for deg. Dette forutsetter at plassutleieren har tilgang til inntektene fra arrangementet gjennom billettsalg eller lignende. 
 • Dersom det ikke er noen norsk arrangør eller plassutleier som er pliktig til å trekke og betale skatt for deg, må du selv trekke og innbetale skatt.

Plikten til å betale skatt av inntekten din gjelder uavhengig av om inntekten fra arrangementet blir betalt til deg, representanten din eller et foretak.

Oppgjørsblanketten skal fylles ut og returneres til Skatteetaten.

Oppgjørsblanketten må sendes inn, og innbetalingen av skattetrekket skal skje innen 7 dager etter at skatten er trukket.

Du er skattepliktig for alt du tjener på din opptreden i Norge.
Dersom arrangøren har dekket andre utgifter enn utgifter til reise, kost, losji og agentprovisjon, er du skattepliktig også for disse utgiftene.

Fradrag for utgifter til kost

Dersom arrangøren din ikke har dekket utgiftene dine til kost, kan du kreve fradrag for dette. Du må sannsynliggjøre at du har hatt utgifter til kost i forbindelse med arrangementet i Norge.

Du kan kreve fradrag etter følgende satser for inntektsåret 2019:

 • kr 578 per døgn når du har bodd på hotell
 • kr 462 per døgn når du har bodd på hotell og får fradrag for utgiftene dine til losji inkludert frokost, eller disse utgiftene skal refunderes deg etter regning
 • kr 161 per døgn når du har bodd på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter

Har du dekket utgifter for andre utenlandske medarbeidere enn deg selv i forbindelse med arrangementet i Norge, kan du kreve fradrag etter samme satser per døgn per person.

Fradrag for utgifter til bruk av eget transportmiddel

Dersom arrangøren din ikke har dekket utgiftene dine til eget transportmiddel, kan du kreve fradrag for dette. Du må sannsynliggjøre at du har hatt utgifter til transportmiddel i forbindelse med arrangementet i Norge.

Du kan kreve fradrag med kr 3,50 per km for inntektsåret 2019.

Dersom du krever fradrag for utgiftene dine til reise, kost og losji. Da må arrangøren din legge ved disse opplysningene når oppgjørsblanketten sendes inn:

 • dato for avreise fra utlandet og ankomst til Norge
 • dato for avreise fra Norge og ankomst til utlandet
 • reisemåte og reisevei (kopi av billetter vedlegges)
 • navn og adresse på overnattingssted/utleier. Ved flere overnattingssteder skal dato for de ulike overnattingsstedene oppgis.
 • type losji (hotell, pensjonat eller annet nærmere angitt losji)

Har du krav på fradrag, skal den som er pliktig til å trekke skatt føre utgiftene i postene 2.7-2.9 i oppgjørsblanketten.

Arrangøren din kan søke om fritak fra å betale artistskatt dersom forestillingen du deltar i er en offentlig støttet kulturutveksling med et annet land.
Dersom det ikke følger noe annet av skatteavtalen, legger vi vekt på dette i vurderingen:

 • Hele arrangementet, eller en stor del av det, må være finansiert med statlige, fylkeskommunale eller kommunale midler og/eller midler fra en annen stats myndigheter.
 • Arrangementet kan ikke være kommersielt.

Arrangøren din kan sende søknad om skattefritak til Skatteetaten  sammen med dokumentasjon på at arrangementet oppfyller vilkårene for skattefritak.

Om søknaden ikke er avgjort innen du mottar honoraret, må du betale skatt. Dersom søknaden blir innvilget, vil du få skatten tilbakebetalt.

Når skatten er innbetalt, kan du ta kontakt med skatteoppkrever utland for å få tilsendt bekreftelse på at skatten din er betalt i Norge.


Dersom du har spørsmål om artistskatt, kan du ta kontakt med oss.