Pressemelding

Ny organisering og ny toppledelse

 • Publisert:

Fra 1. januar 2019 er Skatteetaten organisert med landsdekkende divisjoner istedenfor regioner, og en toppledelse med seks kvinner og fem menn.

- Skatteetaten har alltid behov for å utvikle oss, og tilpasse oss endringer i omgivelsene. For ti år siden gikk vi fra kommunal til regional organisering, og nå får vi landsdekkende faginndeling. Oppgaveløsning organisert etter geografi ga ikke etaten nok fleksibilitet og kapasitet til å løse de sørste utfordringene. Nå samler vi spisskompetansen, blant annet for å få mer ut av potensialet som ligger i videre digitalisering, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

I den nye organiseringen skal skattekontorene bidra til å løse oppgaver for hele landet, ikke oppdelt i fem regioner. Endringene påvirker ikke etatens tilstedeværelse og kundeservice.

Færre ansatte i direktoratet
Divisjonene informasjonsforvaltning, brukerdialog, innsats og innkreving får til sammen ansvaret for etatens samfunnsoppdrag; å sikre et finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet. De skal støttes av divisjonene IT og utvikling. Skattedirektoratet vil fortsatt styre etaten, men mer overordnet og ha færre ansatte enn i dag siden noe ansvar blir flyttet fra direktoratet til divisjonene.

Deler av etatens toppledelse flyttes ut av Oslo. Divisjonsdirektøren for brukerdialog sitter i Bergen, mens innkrevingsdivisjonen ledes fra Trondheim.

Majoritet av kvinner i toppledelsen
Den nye toppledergruppen består av de seks divisjonsdirektørene og fire direktører for direktoratsfunksjoner; virksomhetsstyring, juridisk, HR og kommunikasjon. Seks av direktørene er kvinner og fire er menn.

- Vi har vært opptatt av å finne den riktige kompetansen og de riktige personene til lederstillingene. Skatteetaten bygger videre på en tradisjon med dyktige kvinnelige ledere på alle nivåer. Vi har også rekruttert flere av dem eksternt, noe som vil bidra med viktig erfaring og perspektiv, sier Holte.

Fakta

Den nye organiseringen og de nye topplederne

Hans Christian Holte fortsetter som skattedirektør. Etatens kjernevirksomhet vil bestå av divisjonene:

 • Brukerdialog blir den største divisjonen og får blant annet ansvar for etatens store produksjoner, som skattemeldingen for både lønnsmottakere og næringsdrivende. Brukerdialog skal forvalte og utvikle ordningene knyttet til skatt og avgift, samt utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen vil ledes fra Bergen av Marta Johanne Gjengedal.
 • Innsatsdivisjonen får ansvar for skatte- og avgiftsområdene som krever ekstra oppfølging. Det gjelder for eksempel områder med stor kompleksitet, som storbedrifter og oljeselskaper, og områder med stor risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen vil ledes fra Oslo av Eve Vangsnes Bergli.
 • Innkrevingsdivisjonen skal forvalte og utvikle ordninger for innkreving av skatter, merverdiavgift, særavgifter og krav som forvaltes av Statens Innkrevingssentral og Nav Innkreving (som begge blir avdelinger i denne divisjonen). Innkreving skal sikre at kravene betales til rett tid og innkreves effektivt. Divisjonen vil ledes fra Trondheim av Cecilie Solum.
 • Informasjonsforvaltning skal sikre at interne og eksterne brukere har tilgang til registerdata og informasjon av god kvalitet. Divisjonen får ansvar for etatens registre, inkludert Folkeregisteret. Divisjonen vil ledes fra Oslo av Jørn Leonhardsen.

Kjernevirksomheten skal støttes av divisjonene utvikling og IT:

 • Utviklingsdivisjonen skal fremme forslag til forbedring av etatens oppgaveløsning, og bygge kunnskap om relevante endringer i omverdenen. Divisjonen vil ledes fra Oslo av Ann Kristin Kjeia Sletten.
 • IT-divisjonen skal sikre at etaten har en velfungerende IT-portefølje. Divisjonen ledes fra Oslo av Johan Ronæs.

Skattedirektoratet vil bestå av avdelingene for kommunikasjon, HR, juridisk og virksomhetsstyring. Direktoratet forblir på Helsfyr i Oslo.

 • HR-direktør: Anne Sigrun Moen
 • Kommunikasjonsdirektør: Astrid Bugge Mjærum
 • Juridisk direktør: Jan Munthe Magnus
 • Direktør for virksomhetsstyring: Kjetil Moen.
Toppledelsen i Skatteetaten 2019
Kvinnedominans: Seks av de nye etatslederne er kvinner. Fra venstre bak Marta Johanne Gjengedal, Cecilie Solum, Ann Kristin Kjeia Sletten, Eve Vangsnes Bergli, Anne Sigrun Moen. Astrid Bugge Mjærum tiltrer først i mars. Foran fra venstre: Jørn Leonardsen, Johan Ronæs, Kjetil Moen, Hans Christian Holte og Jan Magnus. (Foto: Skatteetaten)