Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Kunngjøring

Bytte av føderådsbolig

  • Publisert:

Det forekommer at føderådsmottaker av forskjellige grunner ønsker å bytte føderådsbolig. Det regnes fortsatt som føderåd selv om boretten knyttes til en annen bolig enn det som eventuelt er avtalt i forbindelse med eiendomsoverdragelsen.

Det er en forutsetning at boretten har oppstått som en pliktig ytelse i forbindelse med overtakelse av fast eiendom, og at det er føderådsyter som står som eier/leietaker og betaler bokostnadene for den nye boligen.

For føderådsmottaker innebærer dette at han/hun skal inntektsbeskattes for bofordelen basert på brutto leieverdi av den nye boligen. Leieverdien fastsettes etter sjablonreglene i Skattedirektoratets Takseringsregler §§ 1-2-18 og 3-2-4 som tar utgangspunkt i boligens størrelse, standard og beliggenhet.

Føderådsyter gis fradrag for sine faktiske kostnader knyttet til den nye boligen, så som leiekostnader, vedlikeholdskostnader og andre variable kostnader mv..

Er boretten ikke knyttet til en eiendomsoverdragelse, faller den utenfor reglene om føderåd og må anses som underhold av annen person. Pådratte kostnader knyttet til boligen vil da ikke være fradragsberettiget.

Nærmere om føderåd se Lignings-ABC 2009/10 emnet "Føderåd".