4.1 Generelt

  • Publisert:

Ligningsloven kap. 9 gjelder endring av ligningsavgjørelser. Skattyters adgang til å klage på en ligningsavgjørelse reguleres av bestemmelsene i ligningsloven § 9-2, mens ligningsloven § 9-5 regulerer ligningsmyndighetenes adgang til å ta opp spørsmål om endring av ligning uten klage. Ligningsloven § 9-6 setter grenser for hvor lenge endringsadgangen står åpen.

Ligningsloven § 9-11 nr. 3 regulerer en egen klageordning for krav om dekning av sakskostnader.

footer/desktop/standard