Bindende forhåndsuttalelse

Bindende forhåndsuttalelse – skattefri omdanning av kommandittselskap etter skatteloven § 11-20

 • Publisert:
 • Avgitt 05.12.2018
Saksnummer BFU 12/2018

A KS skal omdannes til NewCo AS. Komplementaren og kommandittistene har ulike underskuddsandeler til framføring relatert til deltakelsen i A KS. Spørsmålet er om det er et vilkår for skattefri omdanning etter skatteloven § 11-20 og tilhørende forskrift at disse underskuddsandelene overføres til NewCo AS og i så tilfelle hva som er virkningen av at ulike underskuddsandeler overføres ved omdanningen.

Skattedirektoratet konkluderte med at framførbart underskudd i komplementaren relatert til deltakelsen i A KS skal overføres til NewCO AS ved omdanning av A KS til NewCo AS jf. FSFIN § 11-20-6 tredje ledd andre punktum. Det samme gjelder framførbart underskudd allokert til kommandittistandelene i A KS.

Uavhengig av størrelsen på fremførbart underskudd som overføres skal andelshaverne opprettholde forholdsmessig samme eierandel i NewCo AS som de hadde i A KS før omdanningen, jf. FSFIN § 11-20-8 andre ledd. Innbetalinger fra de deltakerne som har mindre eller ingen underskuddsandeler til framføring vil forhindre realisasjonsbeskatning jf. Finansdepartementet i Utv. 1997/1078 og juridisk teori.

Verdien av deltakernes framførbare underskudd fra A KS som skal videreføres i NewCo AS skal ikke legges til den samlede inngangsverdien for eierandelene i A KS ved fastsetting av inngangsverdien for vederlagsaksjene i NewCo, jf. Finansdepartementet i Utv. 1997/1078. Kontinuitetsprinsippet medfører at innbetalinger fra deltakerne som skal kompensere for verdien av mindre eller ingen underskuddsandeler til framføring behandles som uformelle kontantinnskudd.

Skattedirektoratet har avgitt følgende bindende forhåndsuttalelse i saken, jf. skatteforvaltningsloven § 6-1 jf. § 6-4.

Innsenders fremstilling av faktum og jus

Innledning

På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i anmodningen, legges det til grunn at innsender planlegger å omdanne A KS (heretter også kalt  Kommandittselskapet) til et aksjeselskap (heretter NewCo AS). Omdanningen er planlagt i løpet av første halvdel av inntektsåret 2019 etter reglene for skattefri omdanning i skatteloven § 11-20 og tilhørende forskriftsbestemmelser. Spørsmål som har oppstått i den forbindelse, og som ønskes avklart ved bindende forhåndsuttalelse, gjelder håndteringen av tidligere års underskudd fra Kommandittselskapet ved omdanningen, nærmere bestemt:

 1. i hvilken grad fremførbart underskudd hos komplementaren i A skal tilbakeføres til NewCo AS ved omdanningen,
 2. om tidligere års underskudd allokert til kommandittistandelene skal overføres til NewCo AS ved omdanningen, og
 • hvorvidt det er av betydning for skattemessig kontinuitet ved omdanningen at kommandittistenes underskudd på andelene er ulikt pga. ulik eiertid, og eventuelt hvordan dette skal håndteres

Tilbakeføring av underskudd fra komplementaren

Skattelovforskriften (FSFIN) § 11-20-6 3. ledd 2. pkt. lyder som følger: «Opptjente ikke skattlagte inntekter og pådratte ikke fradragsførte kostnader må overføres i den utstrekning postene kan henføres til den næring som overføres. Det samme gjelder rett til fradrag ved inntektsansettelsen etter skatteloven § 14-6 første ledd for underskudd ved skattefastsettingen i tidligere år.» Henvisningen til skatteloven § 14-6 gjelder fremførbart underskudd, og bestemmelsen synes i praksis å forutsette at deltakernes fremførbare underskudd fra deltakelsen i virksomheten som omdannes skal overføres til det omdannede selskapet.

Tilsvarende legges også til grunn i Skatte-ABC 2017/18, hvor det på side 1539 under pkt. 3.9.9 fremkommer følgende: «Tidligere års underskudd i det foretak som omdannes, er i enkeltpersonforetak tilordnet innehaver og i selskap med deltakerfastsetting tilordnet deltaker personlig. Underskuddet skal likevel overføres til fremføring hos aksjeselskapet, men bare i den utstrekning underskuddet er oppstått i den omdannede virksomheten/selskapet, jf. FSFIN § 11-20-6 tredje ledd annet punktum.» (innsenders utheving).

Basert på ovennevnte oppfatter innsender rettstilstanden slik at fremførbart underskudd hos komplementaren, som (i) er i behold pr. omdanningstidspunket og (ii) kan spores tilbake til virksomheten som omdannes, skal tilbakeføres til NewCo AS ved omdanningen. Ved omdanningen av A planlegges på denne bakgrunn fremførbart underskudd i komplementaren relatert til deltakelsen i A tilbakeført til NewCo AS, og det anmodes om en uttalelse på at slik tilbakeføring er i tråd med reglene for skattefri omdanning.

Underskudd på kommandittistandelene

Neste spørsmål som ønskes avklart gjelder behandlingen av underskudd allokert til kommandittistandelene iht. sktl. § 10-43 ved omdanningen.

Fra 2015 har kommandittister i medhold av sktl. § 10-43 måttet fremføre andel av underskudd i selskapet til fradrag i senere års overskudd fra selskapet eller i gevinst ved realisasjon av andel i samme selskap. Iht. bestemmelsen, er reglene i § 14-6 gitt tilsvarende anvendelse så langt de passer.

Det er ikke rettslig avklart om underskudd allokert til deltakerandeler for kommandittister eller stille deltakere skal tilbakeføres til aksjeselskapet ved skattefri omdanning iht. FSFIN § 11-20-6.

Problemstillingen er ikke omtalt i forarbeidene ved endringen av sktl. § 10-43, eller i tilknytning til den tidligere fradragsrammen for kommandittister og stille deltakere. Det synes imidlertid klart at intensjonen ved bestemmelsen i FSFIN § 11-20-6 3. ledd er at underskudd i virksomheten som omdannes skal tilbakeføres ved omdanningen. Videre synes også rimelighetshensyn å tilsi at underskudd på andelene tilbakeføres ved omdanning, da alternativet vil være at dette bortfaller, noe som vil representere en negativ skattemessig effekt av en hendelse som tilsiktes å være skattenøytral.

Det nevnes også at innsender er kjent med at SFS i en upublisert BFU fra 2017 har konkludert med at underskudd allokert deltakerandeler i indre selskap overføres ved omdanning, med den begrunnelse at underskuddet på andelene inngår sammen med øvrige skattemessige verdier og posisjoner, og samlet bidrar til at vilkåret om skattemessig kontinuitet ved omdanning oppfylles.

På denne bakgrunnen vil det ved omdanningen av A legges til grunn at tidligere års underskudd allokert til kommandittistandelene skal overføres til NewCo AS ved omdanningen, og det anmodes om en uttalelse på at slik tilbakeføring er i tråd med reglene for skattefri omdanning.

Betydningen av ulik underskuddsandel

Under forutsetning av at underskudd allokert til kommandittistandelene iht. sktl. § 10-43 skal tilbakeføres til NewCo AS ved omdanning, og at komplementarens underskudd til fremføring fra virksomheten skal tilbakeføres til NewCo AS, oppstår også spørsmål om betydningen av at den andel underskudd som tilbakeføres fra hver enkelt deltaker ikke nødvendigvis samsvarer med deltakerens eierandel i selskapet. For eksempel vil en deltaker som har eid andeler de siste to årene før omdanning, ha en andel av siste to års underskudd fra kommandittselskapet liggende på sine andeler, mens en deltaker som ervervet andeler i året før omdanningsåret kun vil ha ett års underskuddsandel til fremføring på disse. Ved lik eierandel, vil førstnevnte deltaker dermed tilføre en høyere andel underskudd enn sistnevnte ved omdanningen.

FSFIN § 11-20-8 2. ledd fastsetter at omdanning ikke må «medføre forskyvning av eierinteressene i selskapet», samt at «Aksjekapital og stemmeretter må fordeles i samsvar med hver enkelt deltakers eierandel eller tilsvarende rettigheter før overføringen.» På bakgrunn av kravene som oppstilles i FSFIN §11-20-8 ved omdanning, antas det at relativ eierandel i NewCo AS ved omdanningen av A ikke skal justeres for ulik tilførsel av underskudd pr. andel ved omdanningen.

Det anmodes om en uttalelse på at denne forståelsen av eierkontinuitetskravet ved omdanning er korrekt, slik at andelshaver uavhengig av størrelsen på fremførbart underskudd som tilbakeføres skal opprettholde nøyaktig lik eierandel i NewCo AS som i A før omdanningen. Om det ikke skal sees bort ifra at tilført underskuddsandel ved omdanning kan variere pga. eiertid mv., bes det om en avklaring på hvordan en situasjon med ulikt underskudd pr. andel skal håndteres ved omdanningen for å sikre skattemessig kontinuitet.

Skattedirektoratets vurderinger

Skattedirektoratet skal på bakgrunn av innsenders beskrivelse av faktum, og de forutsetninger som tas, i det følgende ta stilling til

 1. om fremførbart underskudd hos komplementaren i A skal overføres til NewCo AS ved omdanningen,
 2. om tidligere års underskudd allokert til kommandittistandelene skal overføres til NewCo AS ved omdanningen, og
 • hvorvidt det er av betydning for skattemessig kontinuitet ved omdanningen at kommandittistenes underskudd på andelene er ulikt pga. ulik eiertid, og eventuelt hvordan dette skal håndteres

Om det ikke skal sees bort ifra at tilført underskuddsandel ved omdanning kan variere pga. eiertid mv., ber skattyter om en avklaring på hvordan en situasjon med ulikt underskudd pr. andel skal håndteres ved omdanningen for å sikre skattemessig kontinuitet.

Avgrensninger og forutsetninger

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det ikke tas stilling til eventuelle andre skattespørsmål eller problemstillinger som måtte oppstå ved de(n) skisserte transaksjon(er) ut over de spørsmål som er drøftet i det følgende. Skattedirektoratet forutsetter at premissene og faktum som er beskrevet ovenfor er fullstendige for de spørsmål som drøftes. 

Regelverket

Selskap med deltakerfastsetting som omfattes av sktl. § 10-40 kan omdannes til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap uten skattlegging, jf. skatteloven § 11-20 første ledd og FSFIN § 11-20-1 andre ledd. Kommandittselskap omfattes av skatteloven § 10-40 og kan omdannes skattefritt når vilkårene i forskriften er oppfylt.

Overføring av underskudd fra komplementaren

Det er et vilkår for skattefri omdanning at skattemessige inngangsverdier og ervervstidspunkt videreføres, og skatteposisjoner knyttet til virksomheten overføres uendret til det overtakende selskapet, jf. skatteloven § 11-20 andre ledd. Det følger av FSFIN § 11-20-6 tredje ledd at opptjente ikke skattlagte inntekter og pådratte ikke fradragsførte kostnader må overføres i den utstrekning postene kan henføres til den næringen som overføres. Det samme gjelder rett til fradrag for underskudd ved skattefastsettingen i tidligere år, jf. skatteloven § 14-6 første ledd.

Tidligere års underskudd i foretaket som omdannes, er tilordnet deltaker personlig i selskap med deltakerfastsetting. Underskuddet skal likevel overføres til fremføring hos aksjeselskapet, men bare i den utstrekning underskuddet er oppstått i den omdannede virksomheten/selskapet, jf. FSFIN § 11-20-6 tredje ledd andre punktum og Skatte-ABC 2018 emnet "Virksomhet – omdanning/skifte av eierform" pkt. 3.9.9.

Dette medfører at fremførbart underskudd hos komplementaren som er i behold på omdanningstidspunket og kan spores tilbake til virksomheten som omdannes, skal overføres til det overtakende selskapet ved omdanningen.

Ved omdanningen av A planlegges fremførbart underskudd i komplementaren relatert til deltakelsen i A overført til NewCo AS. Skattedirektoratet er av den oppfatning at slik overføring er i samsvar med reglene for skattefri omdanning.

Underskudd på kommandittistandelene

Til og med inntektsåret 2014 kunne kommandittister​ ved fastsettelsen av alminnelig inntekt bare kreve fradrag for underskudd i kommandittselskapet innenfor en fradragsramme, jf. dagjeldende skattelov § 10- 43. I merknader[1] til endringsforskrift av 20. desember 1996 om endring av forskrift av 17. januar 1991 nr. 22 (endringsforskrift 1996) skriver Finansdepartementet: "Kommandittister har begrenset fremføringsadgang gjennom fradragsrammen, jf. selskapsskatteloven § 6-6 nr. 2. Reglene om overføring av underskudd fra selskapsdeltakelsen blir ikke å avskjære i slike tilfelle."

Ved endringslov 19. desember 2014 nr. 80 ble fradragsrammen for kommandittister og stille deltakere erstattet av en regel om at underskudd skal framføres til fradrag i framtidig inntekt fra selskapet eller realisasjonsgevinst på andel i selskapet, jf. skatteloven § 10-43. Formålet med lovendringen var å oppnå skattemessig nøytralitet og likebehandling, forenklingsbehov, ligningsadministrative hensyn og å unngå eller redusere omgåelsesrisiko, jf. Prop.1 LS (2014–2015) pkt. 4.6.1. Spørsmålet om overføring av underskudd fra selskapsdeltakelsen ble ikke berørt i forarbeidene til lovendringen. Som et argument til støtte for lovendringen la Finansdepartementet imidlertid vekt på at kommandittister og stille deltakere som fortsatt ønsker inntektssamordning, vil ha mulighet for omdanning til ansvarlig selskap, og at slik omdanning kan skje skattefritt dersom den gjennomføres med skattemessig kontinuitet, jf. proposisjonen pkt. 4.6.5. Vi legger derfor til grunn at lovendringen ikke medførte endringer i vilkårene for skattefri omdanning.

Dette betyr at underskudd allokert til deltakerandeler for kommandittister eller stille deltakere skal overføres til aksjeselskapet ved skattefri omdanning. Ved omdanningen av A er det i tråd med reglene for skattefri omdanning at tidligere års underskudd allokert til kommandittistandelene overføres til NewCo AS.

Betydningen av ulik underskuddsandel

Eierkontinuitet

Omdanning må ikke medføre forskyvning av eierinteressene i selskapet, jf. FSFIN § 11-20-8 andre ledd. Aksjekapital og stemmeretter må fordeles i samsvar med hver enkelt deltakers eierandel eller tilsvarende rettigheter før overføringen. I merknader[2] til endringsforskrift 1996 skriver Finansdepartementet: "Hva angår deltakernes akkumulerte underskudd til fremføring som skriver seg fra selskapsdeltakelsen, fremgår det av forskriftens § 6 tredje ledd at dette må overføres til aksjeselskapet. Dersom dette er forskjellig hos de ulike deltakerne kan det ikke ses bort fra at dette vil kunne påvirke hvor stor eierandel de tidligere deltakerne får i det nye aksjeselskapet. Dersom det skjer endringer i hvor stor andel/aksjepost eierne har før og etter omdannelsen vil dette måtte bli å anse som delvis realisasjon av andel før omdannelsen."

Synspunktet er ikke endret med senere forskriftsendringer mv.

I den sistnevnte merknaden synes departementet å forutsette at vilkårene for skattefri omdanning kan være oppfylt dersom forskjellig underskudd hos de ulike deltakerne ikke påvirker hvor stor eierandel de tidligere deltakerne får i det nye aksjeselskapet. Departementet har ikke tatt stilling til hvordan en skjevhet i verdier som tilføres til det nye selskapet skal håndteres i et slikt tilfelle. Når det gjelder omdanning av enkeltpersonforetak har departementet uttalt i merknader[3] til forskrift av 28. mai 1996 om endring av forskrift av 17. januar 1991 at dersom de(n) nye eier(e) ikke samtidig skyter inn eiendeler eller kapital som sett i forhold til de samlede reelle verdier i selskapet tilsvarer den forholdsmessige eierandel, er inntreden av nye aksjonærer eller deltakere å anse som en delvis realisasjon eller gaveoverføring av den tidligere personlige næringsvirksomheten. Etter Skattedirektoratets oppfatning kan det samme prinsippet legges til grunn ved omdanning av selskap med deltakerfastsetting når andelen av de samlede reelle verdiene i selskapet ikke tilsvarer den forholdsmessige eierandelen fordi det framførbare underskuddet er forskjellig hos deltakerne. Tilsvarende synspunkt er lagt til grunn i juridisk teori[4]. Prinsippet medfører at innbetalinger fra de deltakerne som har mindre eller ingen underskuddsandeler til framføring kan forhindre realisasjonsbeskatning. Forholdet mellom eierinteressene vil på denne måten bli de samme før og etter omdannelsen.

Det er opplyst at andel underskudd som overføres fra hver enkelt deltaker i A ikke nødvendigvis samsvarer med deltakerens eierandel i selskapet. Det følger av ovenstående at andelshaverne, uavhengig av størrelsen på fremførbart underskudd som overføres, skal opprettholde forholdsmessig samme eierandel i NewCo AS som i A før omdanningen. Skattedirektoratet legger til grunn at innbetalinger fra de deltakerne som har mindre eller ingen underskuddsandeler til framføring vil forhindre realisasjonsbeskatning. Skattedirektoratet har ikke innvendinger mot at slike innbetalinger eventuelt skjer før omdanningen.

Skattemessig kontinuitet på eiernivå

Ved ombytting av eierandeler i overdragende selskap til aksjer i det overtakende selskapet, skal samlet inngangsverdi og ervervstidspunkt for vederlag i form av aksjer eller andeler settes lik samlet inngangsverdi og ervervstidspunkt for eierandeler mv. i det overdragende selskap, jf. skatteloven § 11-20 andre ledd og FSFIN § 11-20-6 andre ledd første punktum.

Etter FSFIN § 11-20-3 fjerde ledd kan aksjekapitalens pålydende ikke settes høyere enn den positive netto egenkapital som fremkommer ved skattefastsettingen, inkludert eventuelt kontantinnskudd.

I en uttalelse publisert i Utv. 1997/1078 legger Finansdepartementet til grunn at dagjeldende omdannelsesforskrift § 3 fjerde ledd angir maksimum for det beløp som kan anses som betalt for vederlagsaksjene. Departementet uttaler videre at den skattemessige inngangsverdien på vederlagsaksjene i utgangspunktet tilsvarer den positive netto egenkapitalen som framkommer etter de skattemessige verdiene som overføres. Departementet antar i uttalelsen at omdannerens fremførbare underskudd fra virksomheten som skal videreføres til det omdannede selskap etter dagjeldende omdannelsesforskrift § 6, ikke kan behandles som en ligningsmessig verdi i forhold til omdannelsesforskriften § 3 fjerde ledd.

Skattedirektoratet vil påpeke at innbetalinger som skal kompensere for verdien av mindre eller ingen underskuddsandeler til framføring har en annen funksjon enn kontantinnskudd som er nevnt i FSFIN § 11-20-3 fjerde ledd. Etter Skattedirektoratets oppfatning medfører kravet om skattemessig kontinuitet på eiersiden at slike innbetalinger behandles på samme måte som de aktuelle underskuddsandelene. Det vil si at slike innbetalinger skal behandles som uformelle kapitalinnskudd som ikke skal inngå i inngangsverdier, skattemessig innbetalt kapital eller skjermingsgrunnlag.

Dette medfører at deltakernes framførbare underskudd fra A som videreføres til NewCO AS ikke skal behandles som en skattemessig verdi etter FSFIN § 11-20-3 fjerde ledd. Verdien av underskuddsandelene skal ikke legges til den samlede inngangsverdien for eierandelene i A ved fastsetting av inngangsverdien for vederlagsaksjene i NewCo. Innbetalinger som skal kompensere for verdien av mindre eller ingen underskuddsandeler til framføring behandles som uformelle kontantinnskudd.

Konklusjon

 • Ved omdanning av A KS til NewCo AS etter skatteloven § 11-20 og tilhørende forskrift, skal framførbart underskudd i komplementaren relatert til deltakelsen i A KS overføres til NewCO AS, jf. FSFIN § 11-20-6 tredje ledd andre punktum.
 • Ved omdanning av A KS til NewCo AS etter skatteloven § 11-20 og tilhørende forskrift, skal framførbart underskudd allokert til kommandittistandelene i A KS overføres til NewCO AS, jf. FSFIN § 11-20-6 tredje ledd andre punktum.
 • Uavhengig av størrelsen på fremførbart underskudd som overføres skal andelshaverne opprettholde forholdsmessig samme eierandel i NewCo AS som de hadde i A KS før omdanningen, jf. FSFIN § 11-20-8 andre ledd. Innbetalinger fra de deltakerne som har mindre eller ingen underskuddsandeler til framføring vil forhindre realisasjonsbeskatning jf. Finansdepartementet i Utv. 1997/1078 og juridisk teori.
 • Verdien av deltakernes framførbare underskudd fra A KS som skal videreføres i NewCo AS skal ikke legges til den samlede inngangsverdien for eierandelene i A KS ved fastsetting av inngangsverdien for vederlagsaksjene i NewCo, jf. Finansdepartementet i Utv. 1997/1078. Kontinuitetsprinsippet medfører at innbetalinger fra deltakerne som skal kompensere for verdien av mindre eller ingen underskuddsandeler til framføring behandles som uformelle kontantinnskudd.

[1] Vedlegg til Skattedirektoratets melding SKM-1997-9

[2] Vedlegg til Skattedirektoratets melding SKM-1997-9

[3] Vedlegg til Skattedirektoratets melding SKM-1996-25

[4] Kvarme og Lorentzen (2004) Skattefri omdannelse av næringsvirksomhet s. 111 og Rederibeskatning i praksis 2010 side 470-471.

footer/desktop/standard