Important information

This page is not available in English.

Slik er Skatteetaten organisert

Skatteetaten består av et direktorat og seks divisjoner med landsdekkende ansvar. Direktoratet og divisjonene er selvstendige forvaltningsorganer. Skattekontorene løser oppgaver på etatsnivå og for hele landet, ikke bare for egen region

Ny organisasjonsstruktur i Skatttetaten

Skattedirektoratet

Skattedirektoratet har fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er etatens kontaktpunkter overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet har også en sikkerhetsstab, en internasjonal stab og en enhet for administrative tjenester.

Divisjonene

Divisjonene har landsdekkende ansvar for hver sine fagområder. Fire av divisjonene, informasjonsforvaltning, brukerdialog, innsats og innkreving, har landsdekkende ansvar for etatens kjerneproduksjon. I tillegg skal divisjonene utvikling og IT støtte kjernevirksomheten og direktoratet.

Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor. Divisjonen er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger internt og eksternt.

Divisjonen har ansvar for veiledning, kontroll og fastsetting av skatter og avgifter. Divisjonen sikrer ett kontaktpunkt for Skatteetatens brukere og sikrer etterlevelsen av skatte- og avgiftsregler.

Divisjonen sikrer riktig fastsetting av skatt og avgift for prioriterte risikoområder og komplekse forhold gjennom kunnskaps- og risikobasert innsats. I tillegg har divisjonen ansvar for helhetlig behandling av storbedriftskonsern m.m.

Divisjonen har hovedansvaret for innkreving (regnskap og innfordring) på vegne av staten. Enheten sikrer at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid.

Divisjon utvikling støtter direktoratets og resultatenhetenes evne til helhetlig utvikling av samfunnsoppdraget ved å bygge kunnskap.

IT skal sikre at etaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranseevne på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt, gjennom planlegging, utvikling og forvaltning.