Dekor lav

Kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene i søknad om støtte etter lov om lønnsstøtte.

Det er etablert en midlertidig ordning for lønnsstøtte for å bidra til at foretak ikke permitterer eller sier opp ansatte på grunn av omsetningsfall som følge av bestemte nasjonale smittevernstiltak innført i desember 2021.

Ordningen gjelder for støttemånedene desember 2021, januar 2022 og februar 2022.

Regelverket for ordningen er fastsatt i:

 • Lov om lønnsstøtte
 • Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om lønnsstøtte

Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innhold i søknaden, jf. forskriften § 4-5. Skatteetaten er tilskuddsmyndighet og fastsetter krav til kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene. Forskriften § 4-3 tredje ledd og søknadsskjemaet angir hvilke opplysninger som skal gis i søknaden.

Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innholdet i alle søknadene. Dette gjelder også nye søknader. Det eneste unntaket er hvis foretaket sender inn ny søknad hvor den eneste endringen er at foretaket øker beløpet for lønnsstøtte mottatt fra andre offentlige støtteordninger. I disse tilfellene skal ikke revisor eller autorisert regnskapsfører bekrefte opplysningene.

Presisering av kontrollrutinen

I kontrollrutinens punkt 2.4.1 fremgikk følgende:

Kontroller at minst en ansatt har fått utbetalt lønn, og at utbetalt lønn er i tråd med rapportering i a-meldingen, for hver av månedene september, oktober og november 2021.

I henhold til lov om lønnsstøtte § 5 tredje ledd er vilkåret at det er utbetalt lønn “i” hver av månedene september, oktober og november 2021 og ikke at det er betalt lønn “for” hver av disse månedene. Kontrollrutinen ble oppdatert 21. Mars 2022.

Oppfølging hvis det er avdekket feil

Revisor eller autorisert regnskapsfører kan bare avgi sin bekreftelse dersom kontrollhandlingene ikke har avdekket feil.

Hvis en kontrollhandling har avdekket feil, må foretaket korrigere feilen i søknaden. Kontrollhandlingen på den aktuelle posten må utføres på nytt. Revisor eller regnskapsfører må i dette tilfellet kontrollere et nytt tilfeldig utvalg, med utvalgsstørrelse som angitt i de enkelte kontrollhandlingene under, inntil det ikke avdekkes ytterligere feil ved gjennomføring av kontrollhandlingen.

Bekreftelse kan heller ikke avgis hvis revisoren eller regnskapsføreren har kjennskap til at søkeren for øvrig har gitt uriktige opplysninger i søknaden.

Bekreftelse

Bekreftelse avgis ved å signere på skjema i søknadsportalen «Lønnsstøtte etter lønnsstøtteordning innført i desember 2021». Ved signeringen avgir revisor eller autorisert regnskapsfører følgende bekreftelse:

 

Vi har gjennomført de spesifiserte kontrollhandlingene som følger av Skatteetatens kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene i søknad om støtte etter lov om lønnsstøtte, samt forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om lønnsstøtte. Kontrollhandlingene ble utført for å bekrefte innhold i søknaden, jf. Forskriften §4-5.

Våre handlinger har ikke avdekket feil.

Vi har for øvrig ikke kjennskap til at det er gitt uriktige opplysninger i søknaden. Vår bekreftelse er utelukkende utarbeidet for å bekrefte innhold i søknaden til bruk for tilskuddsmyndigheten, jf. forskriften § 4-5, og er derfor ikke egnet til andre formål.

 

Revisors eller autorisert regnskapsførers bekreftelse av dokumentasjon til søknaden etter forskriften § 4-6

  Innhent dokumentasjon på de opplysninger, tall og beregninger som ligger til grunn for søknaden jf. forskriften § 4-6:  
     
  Kontrollhandling Utført
  Kontrollhandlinger knyttet til omsetning  
1 Kontrollhandlinger knyttet til omsetning for alle perioder, jf. loven § 5 første ledd og forskriften §§ 3-1 og 3-2  
1.1.1

Foreligger det en oppstilling som underbygger omsetningstallene som ligger til grunn for søknaden som inneholder, jf. forskriften § 4-6:

 • Henvisning til relevant regnskapsmateriale og
 • informasjon om hvordan omsetningen er periodisert
 
1.1.2

Er all omsetning som tilfredsstiller kravene i forskriften § 3-1 første og annet ledd tatt med i rapportert omsetning?

 • Kontroller rapportert omsetning i søknaden mot bokført omsetning, og at eventuelle avvik er forklart og dokumentert.
 
1.2 Kontrollhandlinger for omsetning i perioden det søkes tilskudd for, jf. loven § 5 første ledd og forskriften § 3-1  
1.2.1

Leverte varer eller utførte tjenester:

Ta et tilfeldig utvalg på 5 salgsbilag i perioden etter søknadsperioden og kontroller om det foreligger underliggende dokumentasjon som viser at inntekten er riktig periodisert.

 
1.2.2

For foretak med kontantomsetning:

Kontroller at alle dagsoppgjør i søknadsperioden er tatt med som omsetning i perioden.

 
1.2.3

Utstedte kreditnotaer:

Ta et tilfeldig utvalg av kreditnotaene som tilsvarer 20 % av kreditnotaene i søknadsperioden (minimum 2 og maksimum 5) og kontroller om det foreligger dokumentasjon som tilsier at kreditnotaen er reell og om de er tatt med i rett periode.

 
1.2.4

Andre bokførte korreksjoner (manuelle posteringer):

Ta et tilfeldig utvalg korreksjoner i søknadsperioden som tilsvarer 20 % av antall korreksjoner (minimum 2 og maksimum 5) og kontroller om det foreligger dokumentasjon som tilsier at korreksjonen er reell og tatt med i rett periode.

 
1.2.5

For foretak med langsiktige tilvirkningskontrakter:

Kontroller om rapportert omsetning for tilvirkningskontraktene er basert på løpende avregnings metode, inkludert fortjeneste.

 
1.3

Kontrollhandlinger for omsetning i valgt referanseperiode til perioden det søkes støtte for, jf. loven § 5 første ledd og forskriften §§ 3-1 og 3-2

 
1.3.1

Leverte varer eller utførte tjenester:

Ta et tilfeldig utvalg på 5 salgsbilag i referanseperioden og kontroller om det foreligger underliggende dokumentasjon som viser at inntekten er riktig periodisert.

 
1.3.2

Utstedte kreditnotaer:

Ta et tilfeldig utvalg av kreditnotaene som tilsvarer 20 % av kreditnotaene i perioden etter referanseperioden (minimum 2 og maksimum 5) og kontroller om det foreligger dokumentasjon som tilsier at kreditnotaen er reell og om de er tatt med i rett periode.

 
1.3.3

Andre bokførte korreksjoner (manuelle posteringer):

Ta et tilfeldig utvalg korreksjoner i referanseperioden som tilsvarer 20 % av antall korreksjoner (minimum 2 og maksimum 5) og kontroller om det foreligger dokumentasjon som tilsier at korreksjonen er reell og tatt med i rett periode.

 
1.3.4

For foretak med langsiktige tilvirkningskontrakter:

Kontroller om rapportert omsetning for tilvirkningskontraktene er basert på løpende avregnings metode, inkludert fortjeneste

 
2

Kontrollhandlinger til ansatte og lønnskostnader

 
2.1

Kontrollhandlinger av opplysninger om de enkelte ansatte det søkes støtte for i støttemåneden, jf. loven § 6 og forskriften § 3-3

 
2.1.1

Ta et tilfeldig utvalg på 20% av de ansatte, begrenset nedad til 5 ansatte og oppad til 25 ansatte.

Gjennomfør kontroller på følgende opplysninger oppgitt i søknaden per ansatt:

 • Kontroller opptjent bruttolønn i støttemåneden mot søkerens underlagsdokumentasjon. (Eksempelvis lønnsslipp, timelister, vaktlister eller arbeidsplan for støttemåneden.)
 • Kontroller at arbeidsgiveravgift er korrekt beregnet av opptjent bruttolønn, og at korrekt sats for arbeidsgiveravgift er benyttet.
 • Kontroller avtalt timelønn mot søkerens underlagsdokumentasjon. (Eksempelvis lønnsslipp eller arbeidskontrakt)
 • Kontroller at det foreligger ansettelsesavtale/arbeidskontrakt som dokumenterer at den ansatte har et fast ansettelsesforhold.
 • Kontroller at støtteberettiget lønn er i samsvar med den ansattes ordinære avtalte lønn per time / måned for den aktuelle støttemåneden. Med støtteberettiget lønn menes den ansattes opptjente bruttolønn beregnet i tråd med forskriften § 3-3 første ledd og annet ledd.
 
2.2

Kontroll av foretakets lønnsinnberetning for støttemåneden, jf. forskriften § 4-3 tredje ledd bokstav e

 
2.2.1

Kontroller oppgitte lønnskostnader i søknaden mot innsendt a-melding.

Med lønnskostnader menes arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget tillagt arbeidsgiveravgift, jf. forskriften § 3-3 fjerde ledd.

 
2.3

Kontroll av foretakets lønnsinnberetning for referanseperioden, jf. forskriften § 4-3 tredje ledd bokstav e

 
2.3.1

Kontroller oppgitte lønnskostnader i søknaden mot innsendt a-melding for referanseperioden.

Med lønnskostnader menes arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget tillagt arbeidsgiveravgift, jf. Forskriften § 3-3 fjerde ledd.

 
2.4

Kontroller at minst en ansatt har fått utbetalt lønn, og at utbetalt lønn er i tråd med rapportering i a-meldingen, i hver av månedene september, oktober og november 2021. Lønnsutbetalingen behøver ikke ha skjedd til den samme ansatte.

 
3

Kontrollhandlinger knyttet til kombinasjon av støtte fra flere støtteordninger, jf. loven § 7 annet ledd bokstav b) og forskriften § 2-6

 
3.1

Forespør foretakets ledelse om de har mottatt støtte fra offentlige ordninger til dekning av lønnskostnader i støttemåneden, og kontroller at støttebeløp er tatt med i søknaden for hver av ordningene listet opp under.

Det skal gis opplysninger om samlet støtte mottatt fra følgende ordninger:

 • Kompensasjonsordningen for kultursektoren
 • Stimuleringsordningen for kultursektoren
 • Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter
 • Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk (nettolønnsordningen)
 • Estimerte refusjoner og tilskudd fra NAV tillagt arbeidsgiveravgift.
 
3.2

Gjennomgå avstemming av bankkontoer for utgangen av søknadsperioden og kontroller at det ikke foreligger åpne poster på innbetalte, ikke bokførte offentlige tilskudd på støtte til dekning av lønnskostnader som det skulle vært tatt hensyn til i søknaden.

 
3.3

Dersom foretaket har markert for at mindre enn 20% av mottatt støttebeløp i en eller flere av de offentlige støtteordningene som selskapet har mottatt støtte fra, gjennomfør kontrollhandlinger listet opp under for hver støtteordning hvor foretaket har markert at lønnskostnadsandelen er lavere enn 20%:

 • Kontroller at det foreligger søknad om støtte fra den aktuelle støtteordningen.
 • Kontroller at det foreligger tilskuddsbrev, tilsagnsbrev eller vedtak fra den aktuelle støtteordningen.
 • Kontroller at det foreligger dokumentasjon på at lønnskostnadsandelen i mottatt støtte er lavere enn 20%.
 
4.

Konsernforhold jf. forskriften § 3-4

 
4.1

Dersom foretaket har markert ja, og jeg søker for hele konsernet: kontroller følgende opplysninger i søknaden:

 • Kontroller at det foreligger en oppstilling som viser hvilke foretak som inngår i konsernet.
 • Kontroller at det foreligger skriftlige samtykker fra alle foretakene som er angitt i oppstillingen.