Dekor lav

Lønnsstøtte

Søknadsfristen har gått ut, og det er ikke mulig å sende inn nye søknader.

Du må kontakte oss dersom du har oppdaget feil/mangler eller har spørsmål.

Ordningen gjelder for foretak som har fall i omsetningen på grunn av smitteverntiltakene. Formålet med ordningen er å unngå å permittere ansatte.

Ordningen gjelder for desember 2021 og januar og februar 2022. Endelig søknadsfrist for alle støttemånedene var 10. mai 2022.

Lønnsstøtte

 

Foretaket kan søke om støtte dersom det innfrir alle disse vilkårene:

 

For å kvalifisere for støtte må foretaket ha hatt et omsetningsfall på minimum 20 prosent for støttemåneden.

Omsetningen for støttemåneden sammenlignes med omsetningen for tilsvarende måned to år tidligere, eller med gjennomsnittlig omsetning for oktober og november 2021.

Foretaket kan selv velge hvilken periode det skal sammenlignes med.

Hvis foretaket ikke var etablert i tilsvarende periode to år tidligere enn den du nå søker støtte for, eller ikke hadde omsetning i disse månedene, sammenlignes omsetningen for støtteperioden med gjennomsnittlig omsetning for oktober og november 2021.

Foretak som har vært part i fisjon eller fisjon som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret i referanseperioden eller senere, kan for referanseperioden medregne omsetningen fra overdragende selskap.

Slik beregner du foretakets omsetningsfall.

Minst 30 % av foretakets omsetningsfall må være en følge av de nasjonale begrensningene, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller lignende, jf. Covid-19 forskriftens kapittel 5 §13a, §14 annet ledd bokstav b–c samt tredje ledd.

Foretaket må kunne redegjøre for at omsetningsfallet er en følge av begrensningene.

Dersom omsetningsfallet hovedsakelig skyldes andre forhold, for eksempel planlagt rehabilitering av lokaler, er foretaket utenfor ordningen.

 • Serveringsteder og utesteder, som restauranter, kafe, bar, pub, diskotek, nattklubb og lignende.
 • Teater, kino og lignende.
 • Treningssentre.
 • Arrangører og andre som har betydelig omsetning i tilknytning til arrangementer, herunder overnatting, eventbransjen, kongress-, messe- og utstillingsforetak, utleie av materiell og arrangementslokaler og lignende.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og museer og lignende.
 • Butikker, kantiner, vaskerier, trykkerier mv. hvor kundegruppen i stor grad er opphørt på grunn av de nevnte kravene i covid-19-forskriften.
 • Passasjerferger, persontransport, busselskaper, luftfart og relaterte tjenester, reiseguide, reiseformidling og opplevelsesselskaper.
 • Tjenester tilknyttet utelivet (vektertjenester, transport og lignende.)
 • Lyd-, bilde- og saltjenester tilknyttet publikumsarrangementer.

Listen over eksempler er kun veiledende og er ikke uttømmende.

Foretaket må ha minst

 1. én ansatt i hver av månedene september, oktober og november 2021
 2. én ansatt som har fått utbetalt lønn i hver av månedene september, oktober og november 2021. Lønnen trenger ikke å ha blitt utbetalt til samme ansatt. Lønnen må være rapportert i a-meldingen.

Foretaket kan ikke ha permittert ansatte, helt eller delvis, etter 30. november 2021 frem til og med siste dag i måneden man søker støtte for.

Dette gjelder uavhengig av hvilken måned man søker støtte for.

Unntaket er dersom foretaket har tatt alle ansatte som ble permittert etter 30. november tilbake i arbeid senest 23. desember 2021.

Da kan foretaket søke om støtte, men kun for de ansatte som ikke var helt permittert per 30. november.

Ansatte kan permitteres etter at en støttemåned er passert, uten at støtten bortfaller. For eksempel vil et foretak som kvalifiserer for lønnsstøtte i desember 2021 kunne permittere ansatte i januar 2022 uten å miste retten til støtte for desember 2021.

Imidlertid vil foretaket da ikke kvalifisere for støtte i de påfølgende støttemånedene (januar og februar 2022) siden den ansatte må være i arbeid frem til og med siste dag i måneden man søker støtte for.

Det er viktig at du sjekker at du har rapportert alt som er pliktig, og at rapporteringen er riktig.

Feil eller mangler i rapporteringen i støtteperioden kan føre til avslag.

Sjekk at:

Arbeidsgiver må være registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) med alle relevante opplysninger rundt arbeidsforholdet til sine ansatte.

Det kan kun søkes støtte for ansatte som er registrert i Aa-registeret med stillingsprosent per 30. november 2021 for søknadsmåneden desember 2021. For søknadsmånedene januar og februar 2022 må den ansatte være registrert med stillingsprosent senest per 31. desember 2021. Stillingsprosenten må være høyere enn null.

Frilansere/oppdragstakere og selvstendig næringsdrivende er ikke å regne som arbeidstakere og det kan ikke søkes om støtte for disse. Selvstendig næringsdrivende kan søke for sine ansatte, men er ikke selv å regne som ansatte.

Som arbeidsgiver er du pliktig til å rapportere alle dine arbeidstakere til registeret via a-meldingen.

Før du søker anbefaler vi at du bestiller en avstemmingsrapport som oppsummerer opplysningene du har sendt inn i a-meldingen for måneden(e) du søker for.

Her bør du sjekke at du har rapportert riktig stillingsprosent og permitteringsdato for de ansatte du søker støtte for.

Informasjon om permitterte ansatte og stillingsprosent finner du under fanen "Arbeidsforhold" i avstemmingsrapporten.

Viktig informasjon

Stillingsprosent må være korrekt innrapportert i a-meldingen per 30. november 2021 for støttemåneden desember 2021 og per 31. desember for støttemånedene januar og februar 2022:

Hvis du ser at du har rapportert feil, må du rette opp feilen før du søker om støtte.

Dersom du endrer a-melding(er), bør du vente et døgn før du søker, slik at opplysningene blir registrert.

Det er viktig at du sjekker at du har rapportert riktig stillingsprosent og permitteringsgrad i a-meldingen før du søker om støtte.

Sykemelding og annet fravær

Det gis ikke støtte for andel av lønnskostnader til den ansatte som er dekket av folketrygden eller andre offentlige støtteordninger.

 • Foretaket må drive lovlig aktivitet og ha de tillatelser, godkjenninger eller bevillinger som kreves for driften.
 • Foretaket må kunne dokumentere sin fullstendige eierstruktur.
 • Foretaket må ha betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020.

  Hvis du har restanser forfalt før 29. februar 2020, må disse gjøres opp før du kan søke. Du bør vente noen dager fra innbetaling før du søker, slik at betalingen er registrert.

 • Ha levert pliktige rapporteringer og meldinger med forfall i perioden 1. januar 2019 til 1. desember 2021.

Dersom ett eller flere av punktene nedenfor gjelder ditt foretak, så kan du ikke søke:

 • Foretaket er under konkursbehandling.
 • Foretaket har sendt melding til retten og bedt om konkursbehandling.
 • Foretaket er registrert i Foretaksregisteret under avvikling.
 • Foretaket har personer med ledende roller som er ilagt konkurskarantene.
 • Foretaket har kreditorer som har sikret seg særskilt rett i betalinger til søkerens konto som medfører at støtte ikke vil kunne brukes til dekning av lønnskostnader.

Et foretak som er under konkursbehandling, jf. Konkursloven kapittel VIII, kan ikke få tildelt eller utbetalt støtte. Et foretak er i denne sammenheng under konkursbehandling fra det tidspunktet tingretten har avsagt kjennelse om konkursåpning («åpningsdag»).

Heller ikke foretak som er begjært tvangsoppløst etter reglene i kapittel 16 i aksjeloven eller allmennaksjeloven har rett på støtte.

Foretak som er i forhandlinger med sine kreditorer i medhold av Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven), anses ikke å være under konkursbehandling. Disse foretakene kan derfor søke om støtte.

Foretaket må være skattepliktig til Norge eller deltakerne i et foretak må være skattepliktig til Norge for selskapets inntekter.

Foretak som er helt eller delvis skattefrie etter skatteloven § 2-32 kan ikke søke om lønnsstøtte.

Søknaden må bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før den kan sendes inn.

Dette gjøres i søknadsportalen.

Søknaden regnes ikke som innsendt før den er bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører. Søknaden må bekreftes før søknadsfristen går ut.

Hvis foretaket ikke har revisor eller autorisert regnskapsfører må foretaket få en avtale med et firma og delegere rollen «Parallell signering» i Altinn.

Ordningen retter seg mot ansettelsesforhold som allerede var etablert da smitteverntiltakene ble strammet inn.

For desember kan det kun søkes støtte for ansatte som har vært ansatt siden 30. november 2021.

For januar og februar 2022 kan det kun søkes støtte for ansatte som har vært ansatt siden 31. desember 2021.

Det kan ikke søkes støtte for ansatte som er i oppsigelsestid i den aktuelle støttemåneden.

Ordningen gjelder for fast ansatte som i hele støttemåneden er ansatt i heltids- eller deltidsstilling eller midlertidig ansatt på tidsavgrensede kontrakter med avtalt omfang på arbeidet, det vil si at stillingsprosent er oppgitt i a-meldingen. Ordningen gjelder også for lærlinger.

For støttemåneden desember 2021 må den ansatte være registrert i Aa-registeret per 30. november 2021 med en stillingsprosent høyere enn null.

For støttemånedene januar og februar 2022 er vilkåret at den ansatte er registrert med en stillingsprosent høyere enn null per 31. desember 2021.

Lønnen i støttemåneden må samsvare med den ansattes ordinære avlønning per timeverk eller månedsverk, slik det var avtalt per 30. november 2021 for støttemåneden desember 2021 eller per 31. desember 2021 for støttemånedene januar og februar 2022.

Den ansatte må i støttemåneden utføre arbeidsoppgaver som har betydning for driften av foretaket eller gjennomføre tiltak som gjør den ansatte bedre skikket til å utføre arbeidsoppgaver som er relevante for foretaket.

Det kan ikke søkes støtte for ansatte som var helt permittert per 30. november, selv om de ansatte tas tilbake i arbeid i støttemåneden.

For ansatte som var delvis permittert per 30. november kan det søkes støtte for den arbeidstiden det betales lønn for, dersom permitteringsgraden ikke endres i støtteperioden.

Spesielt for konsern

Vilkårene for å få støtte er de samme for konsern, men i tillegg er det noen egne regler for konsern:

Foretak som inngår i konsern kan søke hver for seg, eller det kan søkes samlet for hele konsernet. Det kan også søkes hver for seg for en periode, og for konsernet som helhet for en annen periode.

Foretak som inngår i konsern skal opplyse om at foretaket inngår i et konsern, og hvilket foretak i konsernet som er ansvarlig for å opplyse om konsernets eierstruktur og øvrige innsendte opplysninger. Det må utpekes en kontaktperson i dette foretaket. 

Hvis foretak søker hver for seg må alle søknader fra et konsern oppgi samme ansvarlige foretak.

Konsolidert konsernsøknad

Dersom det søkes samlet for konsernet, må konsernet sende inn en konsolidert konsernsøknad. Da behandles konsernet som om det var ett foretak. Dette gjelder kun den norske delen av konsernet.

Konsern som søker støtte etter denne metoden, må inkludere alle enheter i konsernet som er skattepliktige til Norge, det vil si "den norske delen av konsernet".

Konsern som søker samlet kan ikke permittere noen ansatte i konsernet

Beregning av omsetningsfall må gjøres samlet for den norske delen av konsernet. Beregningene skal regnes konsolidert som om bare disse enhetene inngikk i konsernet, etter vanlige prinsipper for konsolidering av regnskap.

Inntekter og kostnader som gjelder konsernenheter utenfor den norske delen av konsernet skal ikke elimineres, men medregnes på lik linje med inntekter og kostnader overfor eksterne.

Kravene for å søke om støtte må være oppfylt for alle foretakene i den norske delen av konsernet. Dersom konsernet har foretak som ikke oppfyller alle vilkårene for å søke om støtte, må foretakene søke hver for seg.

Foretaket som søker på vegne av konsernet er ansvarlig for opplysningene som gis i søknaden. Foretaket som søker må også innhente samtykke fra alle foretakene som inngår i den norske delen av konsernet.

Samtykke kan gis av personer som er berettiget til å søke om støtte på vegne av foretaket. Støtte som tildeles samlet for den norske delen av konsernet tildeles og utbetales til det selskapet som leverer søknaden.

 • Maksimalt 40 000 kroner per ansatt per støttemåned
 • Maksimalt 15 000 kroner per lærling per støttemåned
 • Maksimalt støttebeløp for foretaket er

  • 47 millioner kroner for desember 2021

  • 47 millioner kroner for januar 2022

  • 40 millioner kroner for februar 2022

   Dette gjelder også for konsern, uavhengig av om konsernet søker samlet eller hvert foretak for seg

Foretakets totale støttebeløp kan ikke overstige foretakets omsetningsfall i kroner i støttemåneden.

Arbeidsgivere med omsetningsfall på 100 prosent i en støttemåned gis maksimalt støtte med 40 000 kroner per ansatt for denne støttemåneden.

Hvis omsetningsfallet er mindre enn 100 prosent, avtar støttebeløpet lineært til minstestøtten på 4 000 kroner for et omsetningsfall på 20 prosent. Omsetningsfall under 20 prosent gir ikke rett til støtte.

Støttebeløpet beregnes ut fra foretakets omsetningsfall og den ansattes stillingsprosent etter følgende formel:

20220129 Så mye kan du få - 1.png
Slik beregner du foretakets omsetning og omsetningsfall.

Foretaket har to ansatte som kvalifiserer for lønnsstøtte for desember 2021, Roar og Eva.
I desember 2021 hadde Roar en beregnet stillingsprosent på 74 %, mens Eva sin var på 62 %. Foretaket har et omsetningsfall på 50 %.
Foretaket kan da få 12 950 kroner i lønnsstøtte for desember 2021 for Roar og 10 850 kroner for Eva:
20220210 Så mye kan du få_Eksempel utregning av støttebeløp - 1.PNG
Totalt kan foretaket da få 26 360 kroner.

Støtten skal beregnes på bakgrunn av hvor mye de ansatte faktisk har jobbet i støttemåneden og ikke på bakgrunn av stillingsprosenten som er innrapportert i a-meldingen.

Støttebeløpet skal derfor skaleres mot den ansattes beregnede stillingsprosent. Den beregnede stillingsprosenten finner du slik:

20220129 Så mye kan du få - 3.png
Den ansattes bruttolønn opptjent i støttemåneden er det den ansatte har opptjent i den aktuelle måneden (for eksempel desember 2021), uavhengig av når lønnen utbetales.

Antall timer per måned i en fulltidsstilling hentes fra AA-registeret for den aktuelle stillingskoden. Hvis antall timer per måned i en fulltidsstilling ikke er rapportert i a-meldingen, benyttes 162,5 timer (4,33 arbeidsuker per måned) i beregningen av støttebeløpet.

Hvis den ansatte ikke har avtalefestet timelønn, finner du timelønnen ved å dele brutto årslønn på antall timer i et årsverk for den aktuelle stillingen.

Roar tjente 24 000 kroner i bruttolønn i desember 2021 og han har en timelønn på 200 kroner.
I a-meldingen er det ikke rapportert antall timer per måned på Roar. Da legges antallet 162,5 timer (4,33 arbeidsuker per måned) til grunn.
Roar sin beregnede stillingsprosent i desember 2021 var 74 %:
20220129 Så mye kan du få - 4.png

Viktig informasjon

Avkortninger i støttebeløpet

Støttebeløpet som foretaket kan få per ansatt er begrenset til maks 80% av lønn tillagt arbeidsgiveravgift, og fratrukket refusjoner og tilskudd fra NAV.

Per har en bruttolønn på 30 000. Foretaket hadde et omsetningsfall på 73,33 prosent. Hans beregnede stillingsprosent er 100, og beregnet støttebeløp blir da 28 000 kroner.
Bruttolønn på 30 000 kroner tillagt arbeidsgiveravgift på 14,1 % utgjør 34 230 kroner. 80 % av 34 230 kroner blir 27 384 kroner.
Siden støttebeløpet er begrenset til maks 80 % av lønn tillagt arbeidsgiveravgift, avkortes støttebeløpet fra beregnede 28 000 kroner til 27 384 kroner.

Støttebeløpet avkortes også ved:

Hvis foretakets samlede lønnskostnader i støttemåneden er lavere enn i referanseperioden, vil det totale støttebeløpet avkortes for dette fallet i lønnskostnader.

Med referanseperioden menes tilsvarende måned to år tidligere eller gjennomsnittet av oktober og november 2021.

Foretaket velger selv hvilken referanseperiode som skal brukes. Dette må velges i søknadsskjema og det er valgt referanseperiode som lønnskostnadene sammenlignes med.

Dersom foretaket har redusert lønnskostnadene, for eksempel på grunn av redusert bruk av tilkallingsvikarer, vil foretakets totale støttebeløp bli avkortet etter følgende formel:

20220210 Så mye kan du få_Formel avkortning fall lønnskost.PNG

Ved et lønnskostnadsfall på 100 prosent vil ikke foretaket være støtteberettiget.

I beregningen benyttes innrapportert grunnlag for arbeidsgiveravgift, jf. Folketrygdloven § 23-2 tillagt arbeidsgiveravgift i både støttemåned og referanseperiode.

Et foretak har fått beregnet lønnsstøtte til 100 000 kroner.
Foretaket hadde et lønnskostnadsfall på 40 % for desember 2021 sammenlignet med referanseperioden.
Foretaket hadde et omsetningsfall på 70 % i støttemåneden. Støtten blir da begrenset til 71,4 % av beregnet støttebeløp:
20220210 Så mye kan du få_Eksempel avkortning lønnskostnadsfall.PNG
Foretaket får da 71,4 % av originalt beregnet støttebeløp på 100 000 kroner, det vil si 71 400 kroner.

Foretaket kan ikke få en samlet støtte fra offentlige ordninger som overstiger samlet brutto skattepliktige lønnsytelser, tillagt arbeidsgiveravgift.

For å sjekke at foretaket ikke får overkompensasjon kan du bruke dette regnestykket for den aktuelle støttemåneden:

  Brutto skattepliktige lønnsytelser inklusiv arbeidsgiveravgift
- Fratrukket 100 % av lønnsstøtte
-

Fratrukket 20 % av kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen for kultursektoren

- Fratrukket 20 % av støtte mottatt gjennom kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter
- Fratrukket 100 % av støtte mottatt gjennom tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk (nettolønnsordningen)
- Fratrukket 100 % av refusjoner og tilskudd fra NAV tillagt arbeidsgiveravgift

 

Hvis regnestykket blir negativt, har foretaket fått for mye støtte. Lønnsstøtten vil da avkortes slik at regnestykket går i null.

For kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen for kultursektoren og støtte gjennom kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter skal det trekkes fra 20 % av støttebeløpet.

Hvis foretaket kan dokumentere at mindre enn 20 % av støtten fra disse ordningene er dekning av lønnskostnader, kan den reelle prosentandelen brukes. Hvis 10 % av støtten er mottatt til dekning av lønnskostnader, er det 10 % av støttebeløpet som kan fratrekkes.

Hvis foretaket mottar støtte fra noen av ordningene ovenfor etter at søknaden om lønnsstøtte er sendt inn, må foretaket sende inn en ny søknad med korrekte tall.

Endre

Du må kontakte oss dersom du har oppdaget feil/mangler eller har spørsmål.

Dette gjelder også hvis det skjer endringer etter at søknaden er innvilget og tilskudd har blitt utbetalt. Da vil Skatteetaten kreve inn differansen. Du vil motta en egen faktura på dette. Skatteetaten kan ikke betale ut støtte med grunnlag i opplysninger som er sendt inn etter 30. juni. 

Det er den søknaden som er sendt inn sist som gjelder. Alle søknader må bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører. Dette gjelder også nye søknader.

Det eneste unntaket er hvis du sender inn ny søknad hvor den eneste endringen er at du øker beløpet for lønnsstøtte mottatt fra andre offentlige støtteordninger. Hvis dette er tilfelle for din søknad skal ikke revisor eller autorisert regnskapsfører bekrefte opplysningene.

Klage 

Dersom du mener at vedtaket du har fått er feil, har du rett til å klage på vedtaket innen seks uker fra du mottar vedtaksbrevet.

I klagen må du inkludere følgende: 

 • Begrunnelsen for klagen. Ta med alle opplysninger som dere mener kan ha betydning for vurdering av klagen. Dere trenger ikke sende inn dokumentasjon på opplysningene sammen med klagen, men dere må kunne fremvise dokumentasjon dersom vi etterspør det.
 • Hvilke endringer dere ønsker. 

Vi vurderer klagen og holder deg oppdatert om hva som skjer videre i foretakets innboks i Altinn.

Hvis vi er enige i klagen, gjør vi om på vedtaket.

Hvis vi ikke er enige i klagen, sender vi den videre til behandling i Skattedirektoratet som er klageinstans. Hvis Skattedirektoratet er enige i klagen, gjør vi om på vedtaket. Hvis Skattedirektoratet ikke er enige i klagen, blir søknaden endelig avslått.

Dekning av saksomkostninger

Dersom vi er enige i klagen din, kan du i noen tilfeller ha rett til å få dekket kostnadene du har hatt ved å klage.

Hvis du mener å ha krav på dette, må du sende oss en skriftlig henvendelse.

 

Oversikten over hvilke foretak som er tildelt penger oppdateres daglig.