Dekor lav

Omsetning og omsetningsfall

For å kunne søke støtte, må foretaket ha hatt et omsetningsfall på minimum 20 prosent for støttemåneden, sammenlignet med samme måned to år tidligere eller gjennomsnittlig omsetning i oktober og november 2021.

Foretakets faktiske omsetning finner du ved å regne sammen inntekt fra salg av leverte varer og tjenester som er utført av foretaket i den aktuelle perioden, selv om de ikke er fakturert for i støtteperioden du skal søke for.

Offentlige tilskudd mottatt i forbindelse med koronautbruddet inngår ikke i omsetningen. Dersom foretaket har mottatt annen inntekt til erstatning for inntektsbortfall, herunder forsikringsutbetalinger, anses dette som omsetning.

Foretak med kredittsalg som ikke utsteder salgsdokument (faktura) samme periode som varen er levert/tjenesten er utført, må tidfeste omsetningen slik at den kommer på riktig måned.

For eksempel skal faktura utstedt i januar for salg av varer eller tjenester levert i desember, tidfestes til desember. Også omsetning som enda ikke er fakturert må medregnes.

Du skal bare føre opp inntekter som er skattepliktige i Norge. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom skal likevel tas med.

Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt regnes ikke som inntekt.

For å beregne omsetningsfallet, trenger du følgende:

For støttemåneden desember 2021: 

  • Omsetning for desember 2021
  • Omsetning for desember 2019 eller omsetning for oktober og november 2021

For støttemåneden januar 2022: 

  • Omsetning for januar 2022 
  • Omsetning for januar 2020 eller omsetning for oktober og november 2021  

For støttemåneden februar 2022:

  • Omsetning for februar 2022
  • Omsetning for februar 2020 eller omsetning for oktober og november 2021

Foretaket velger selv om omsetningsfallet skal beregnes etter omsetningen i tilsvarende måned to år tidligere eller etter gjennomsnittlig månedsomsetning i oktober og november 2021.

Hvis foretaket ikke var etablert i tilsvarende måned to år tidligere, eller ikke hadde omsetning i denne måneden, må du oppgi omsetning for oktober og november 2021.

Foretak som har vært part i fisjon eller fisjon som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret i referanseperioden eller senere, kan for referanseperioden medregne omsetningen fra overdragende selskap.

Slik beregner du omsetningsfallet

2022_Lønnsstøtte-des2021-feb2022_Omsetning og omsetningsfall_Formel omsetningsfall.PNG

Eksempel

Foretaket hadde en omsetning på 300 000 i desember 2021. I desember 2019 hadde foretaket en omsetning på 1 000 000. Omsetningsfallet er på 70 prosent