Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere

Kildeskatt på lønn er en skatteordning for deg som er utenlandsk arbeidstaker. Du betaler kildeskatt når du har korte arbeidsopphold i Norge, eller det første året du er skattemessig bosatt i Norge. Du må oppfylle visse krav for å være med i ordningen. Kildeskatt på lønn er en frivillig skatteordning.

Viktig

Skattekvitteringen for 2019 er tilgjengelig i Altinn. Skattekvitteringen viser hvor mye lønn og skatt arbeidsgiveren din har rapportert til Skatteetaten.

Du som er i ordningen for kildeskatt på lønn, får ikke skattemelding og skatteoppgjør for lønnen din. I stedet får du en skattekvittering som viser hvor mye lønn og skatt arbeidsgiveren din har rapportert til Skatteetaten. 

Skattekvitteringen for inntektsåret 2019 er for de fleste tilgjengelig i Altinn og den vil i tillegg vises på Min skatt. Du får en SMS og e-post når din skattekvittering er klar. Dersom du ikke er elektronisk bruker får du kvitteringen i posten.

Nedenfor kan du lese mer om ordningen, kravene for å bli med i kildeskatt på lønn, og hvordan du kan velge å bli skattlagt etter ordinære regler i stedet. 

Slik får du kildeskatt på lønn 

 • Du som er utenlandsk arbeidstaker og oppfyller kravene, blir automatisk en del av ordningen når du søker om skattekort. Skattekortet ditt vil være merket "Kildeskatt på lønn".
 • Alle utenlandske arbeidstakere som arbeider i Norge må ha et skattekort. Når du søker om skattekort skal du gi opplysninger om inntektene dine, slik at vi kan vurdere om du kan være med i ordningen. Endrer opplysningene seg, må du gi beskjed til skattekontoret slik at du kan få et korrekt skattekort. Ektefeller kan velge ordning for skattlegging uavhengig av hverandre.
 • Dersom arbeidsgiveren din søker om skattekort for deg vil du få et skattekort med kildeskatt på lønn hvis du tilfredsstiller kravene. Din arbeidsgiver kan ikke bestemme om du skal være med i kildeskatt på lønn-ordningen eller ikke.

Dette skiller kildeskatt på lønn fra ordinær beskatning

 • Arbeidsgiveren din trekker en fast skatteprosent fra lønnen din - 25 prosent. Dersom du ikke er med i norsk folketrygd er skatteprosenten 16,8 prosent.
 • For deg som er under 17 år eller over 69 år er skatteprosenten 21,9 prosent.
 • Skatten din er ferdig gjort opp når du får lønnen din utbetalt.
 • Du mottar ikke skattemelding på lønn og får ikke et ordinært skatteoppgjør på lønn. I stedet sender vi deg en skattekvittering som viser hvor mye lønn og skatt arbeidsgiveren din har rapportert. Du mottar skattekvitteringen året etter inntektsåret.
 • Alle pendlergodtgjørelser er skattepliktige.
 • Kildeskatt på lønn er en frivillig ordning. Du kan velge å gå ut av ordningen når som helst i løpet av inntektsåret og senest innen 30. april året etter inntektsåret. Dersom du velger å gå ut kan du ikke bli med i ordningen igjen for det samme inntektsåret.

Du oppfyller kravene for kildeskatt på lønn når du:

 • er utenlandsk arbeidstaker som jobber i Norge i kortere perioder, eller
 • er utenlandsk arbeidstaker som jobber i Norge og det er ditt første år som skattemessig bosatt i Norge, eller
 • bor i utlandet og mottar styrehonorar og andre lignende godtgjørelser fra norske selskap, og
 • tjener mindre enn 639 750 kroner i året (gjelder inntektsåret 2020)

Du kan også kombinere kildeskatt på lønn med disse skattepliktige inntektene eller formue:

Inntekter som verken er skattepliktige eller trygdepliktige i Norge, for eksempel lønn opptjent i utlandet når du ikke er medlem i norsk folketrygd, kan også kombineres med å være i kildeskatt på lønn.

Du oppfyller ikke kravene for kildeskatt på lønn når du:

 • tjener mer enn 639 750 kroner i året (gjelder inntektsåret 2020).
  • Forventer du å tjene mer enn 639 750 kroner (inkludert feriepenger og skattepliktige utgiftsgodtgjørelser mv) i året, må du huke av for at du ønsker skattlegging etter ordinære skatteregler når du søker om skattekort. Da vil du få et skattekort uten kildeskatt.
  • Hvis du er usikker på om du kommer til å tjene mer enn beløpsgrensen, kan du starte i kildeskatt på lønn ordningen, og velge deg ut på et senere tidspunkt
  • offentlige ytelser fra NAV, for eksempel sykepenger eller dagpenger, når du plikter å betale trygdeavgift på ytelsen
  • skattepliktig inntekt fra næring i Norge
  • inntekt opptjent på norske skip
  • inntekt opptjent på norsk sokkel
  • skattepliktig lønn fra den norske stat for arbeid utført i utlandet
  • skattepliktig inntekt av fast eiendom i Norge, inkludert din andel av inntekt i boligselskap/boligsameie
  • skattepliktig inntekt av løsøre i Norge
  • andre inntekter som kun er trygdeavgiftspliktige til Norge, for eksempel lønn fra norsk arbeidsgiver for arbeid utført i utlandet når du er medlem i norsk folketrygd
  • inntekter som ikke er skattepliktige til Norge ifølge skatteavtale, for eksempel dersom arbeidsgiver ikke har fast driftssted og verken arbeidsgiver eller du er skattepliktig til Norge etter skatteavtale
  • skattepliktig lønn fra nordisk arbeidsgiver hvor skattetrekk innbetales til et annet nordisk land etter reglene i Nordisk Trekkavtale (NT1)

Har du slike inntekter i kombinasjon med lønnsinntekt opptjent i Norge eller styrehonorar fra norske selskap, kan du ikke være med i ordningen. Du må gi beskjed til Skatteetaten om at du har slike inntekter slik at du får et korrekt skattekort. Dette gjør du ved å søke om nytt skattekort.

Å bli skattlagt i ordningen for kildeskatt på lønn er frivillig og du som er i ordningen kan når som helst i løpet av inntektsåret velge å gå over til å bli skattlagt etter ordinære regler. Nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan velge.

Du må velge senest innen 30. april året etter inntektsåret.

Husk at ved skattlegging etter ordinære regler vil du motta en skattemelding for lønn og andre forhold, og at du får et skatteoppgjør.

Når du har valgt deg ut av ordningen, kan du ikke gå tilbake til kildeskatt på lønn for samme inntektsår. Skattetrekk som allerede er innbetalt blir omregnet til ordinært forskuddstrekk når du går ut av ordningen, og blir tatt hensyn til i det nye skattekortet ditt. 

Søker du skattekort for et nytt inntektsår, vil du igjen få skattekort merket "Kildeskatt på lønn" dersom kravene for å være med i ordningen er oppfylt.

Slik gjør du for å bytte fra kildeskatt på lønn til ordinær beskatning

 • Har du ikke skattekort for i år enda og ønsker skattekort etter ordinære regler med en gang, må du velge skattlegging etter ordinære regler når du søker om ditt første skattekort. Dette gjør du i skattekortsøknaden.
 • Har du allerede et skattekort for kildeskatt på lønn for i år og ønsker å bytte til ordinært skattekort, må du velge deg ut av ordningen ved å endre skattekortet ditt.
 • Du kan ikke lenger velge deg ut av ordningen for inntektsåret 2019.

Dersom du blir tatt ut av kildeskatt på lønn-ordningen etter at skattekvitteringen er sendt ut, vil du motta en ny skattekvittering som viser at grunnlaget for kildeskatt og kildeskatten er endret. Denne mottar du samtidig med et skatteoppgjør etter ordinær skattlegging.

Har du fritak fra medlemskap i norsk folketrygd, helt eller delvis, skal du betale en redusert kildeskatt på arbeidsinntektene.

Dersom du ikke skal være medlem i norsk folketrygd og derfor ikke skal betale trygdeavgift i Norge, må du først og fremst sende inn dokumentasjon på det til NAV, f.eks. skjemaet A1. Dersom NAV vurderer det slik at du ikke er medlem i folketrygden og derfor ikke skal betale trygdeavgift i Norge, sender de melding om dette til Skatteetaten.

Du kan få skattekort med redusert skattesats dersom du dokumenterer at du er omfattet av en trygdeordning i et annet land. Dette kan for eksempel være skjemaet A1. Dersom du kan fremlegge A1 el.l. når du søker om skattekort, kan du få et kildeskattekort der satsen er redusert tilsvarende trydeavgiften du er fritatt fra å betale.

Gjelder fritaket fra medlemskap i norsk folketrygd for perioder du har betalt 25 prosent kildeskatt, kan du søke refusjon av for mye betalt skatt.

Dersom du har betalt for mye kildeskatt kan du søke refusjon. Bruk vårt kontaktskjema. Søknaden må inneholde opplysninger om:

 • hvilket år det gjelder
 • hvilke(n) måned du søker refusjon for
 • refusjonsbeløpet
 • og eventuelt dokumentasjon som viser at du har blitt trukket for mye kildeskatt

Du kan kreve refusjon inntil 3 år etter utløp av inntektsåret kildeskatten er fastsatt for.

Refundert beløp vil bli utbetalt til din norske eller utenlandske bankkonto registrert hos oss.

For å endre kontonummer for utbetaling må du:

Refundert beløp finner du i skattekvitteringen. Dersom vi behandler refusjonssøknaden din etter at skattekvitteringen er sendt til deg, vil du ikke motta en oppdatert skattekvittering. Refundert beløp vil vises i vedtaket om refusjon som du mottar fra Skatteetaten.

Arbeidsgiveren din/den som utbetaler, skal trekke kildeskatt av:

 • lønn og andre godtgjørelser for arbeid utført i Norge, inkludert feriepenger
 • lønn til utleid utenlandsk arbeidstaker, inkludert feriepenger
 • utgiftsgodtgjørelser, refusjoner og naturalytelser som er skattepliktige fordeler for deg
 • godtgjørelser til å dekke private kostnader som for eksempel arbeidsreiser
 • godtgjørelser til å dekke merutgifter til pendling. For eksempel dekning av kostnader til besøksreise, mat og overnatting
 • godtgjørelse til direktør eller styremedlem i norsk selskap
 • dekning av pendlerkostnader til direktør eller styremedlem i norsk selskap
 • gratiale, tantieme eller lignende ytelser fra norske selskap

Når arbeidsgiveren din dekker kostnader du har hatt i direkte sammenheng med arbeidet, som for eksempel dekning av merkostnader ved opphold utenfor hjemmet ved yrkesreiser eller dekning av flyttekostnader, vil bare et eventuelt overskudd være en skattepliktig fordel for deg. Det skal da bare trekkes kildeskatt av overskuddet. 

Når du er med i kildeskatt på lønn, har du i utgangspunktet bare skatteplikt for inntekt og formue etter bestemmelsene om begrenset skatteplikt i Norge.

Blir du skattemessig bosatt i løpet av året, kan du være med i kildeskatteordningen resten av inntektsåret. Dette gjelder likevel bare når dine samlede kapitalinntekter i Norge og i andre land, ikke overstiger kroner 10 000. Kapitalinntekter er for eksempel aksjeutbytte, renteinntekter og inntekt fra aksjesalg.

Dersom disse inntektene overstiger beløpsgrensen, må du betale skatt etter skattelovens ordinære regler for alle inntekter og all formue for hele inntektsåret. Dersom du blir skattemessig bosatt i løpet av inntektsåret, må du gi skattekontoret opplysninger om dine forventede globale kapitalinntekter i skattekortsøknaden.

Dersom du mener at lønnsinntekten opptjent i Norge ikke er skattepliktig i Norge etter bestemmelser i en skatteavtale Norge har inngått med et annet land, vil Skatteetaten vurdere en slik søknad. Dersom søknaden godtas vil du få et skattekort etter ordinære regler. Du kan ikke skattlegges i kildeskatteordningen i et slikt tilfelle.

Du kan heller ikke skattlegges i kildeskatteordningen dersom det er innsendt en NT1 om at skattetrekk gjennomføres i et annet nordisk land.

Se film : Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere

Filmen er på engelsk. For å se filmen med undertekster, må du klikke på CC-knappen nederst  i høyre hjørne når filmen åpnes, og velge ønsket språk.

PAYE tax for foreign workers from Skatteetaten