Post 1.5.6

1.5.6 Inntekt og formue i utlandet, og skattemessig utflytting

Gjelder for inntektsåret 2020

I denne posten skal du gi opplysninger om skattemessige forhold knyttet til utlandet.

Gjelder posten meg?

Du skal gi opplysninger her dersom du har inntekt fra eller formue i utlandet og du mener du har krav på en reduksjon i norsk skatt.

Du skal også gi opplysninger her dersom du mener at ditt skattemessige bosted i Norge er opphørt i løpet av 2019 og du skal gi opplysninger her om i hvilket land du anser deg bosatt i for 2019 etter skatteavtale.

Du skal også gi opplysninger her dersom du i 2019 var unntatt fra medlemskap i folketrygden eller dersom ditt medlemskap i folketrygden opphørte i løpet av inntektsåret 2019.

Har du hatt inntekter i utlandet skal du føre opp dette i riktig post i skattemeldingen (se nedenfor under kreditfradrag). Avhengig av bestemmelsene i skatteloven og/eller skatteavtalen Norge har med det landet inntekten er opptjent i, kan

  • inntekten enten være unntatt fra beskatning i Norge eller
  • det kan gis en reduksjon i norsk skatt (fradrag for betalt skatt i utlandet eller nedsettelse av inntektsskatt).

Dersom du har formue, herunder fast eiendom, i utlandet skal dette føres i skattemeldingen (se nedenfor under kreditfradrag). Avhengig av bestemmelsene i skatteloven og/eller skatteavtalen Norge har med det aktuelle landet kan det gis

  • fradrag for betalt skatt i utlandet eller
  • unntak fra beskatning i Norge for å unngå dobbeltbeskatning

Dersom du har gjeld i utlandet kan du ha krav på fradrag i formuen. Du kan også ha krav på fradrag for gjeldsrenter.

Gjeldsrenter i utlandet føres i post 3.3.2. Gjeldsrenter i utlandet

Gjeld i utlandet føres i post 4.8.3 Utenlandsk gjeld

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Huk av "Ja" dersom du krever kreditfradrag. Skjema "RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag" skal leveres sammen med skattemeldingen. Leverer du elektronisk vil dette skjema bli tilgjengelig når du svarer "Ja" i posten.

Deretter må du oppgi det som er aktuelt for deg:

Inntekt opptjent i utlandet som ikke allerede er forhåndsutfylt føres i følgende poster:

Listen er ikke uttømmende.

Formue i utlandet som ikke allerede er forhåndsutfylt føres i følgende poster:

Listen er ikke uttømmende.

Gjeldsrenter i utlandet føres i post 3.3.2. Gjeldsrenter i utlandet

Gjeld i utlandet føres i post 4.8.3 Utenlandsk gjeld

Huk av "Ja" dersom du krever nedsettelse av skatt på lønn som du har opptjent ved arbeidsopphold i utlandet. Skjema RF-1150 Nedsetting av inntektsskatt på lønn skal leveres sammen med skattemeldingen. Leverer du elektronisk vil dette skjema bli tilgjengelig når du svarer "Ja" i posten.

Deretter må du oppgi lønnen du har opptjent i utlandet i post 2.1.1 Lønn og naturalytelser mv. dersom den ikke er forhåndsutfylt. Det er en egen underpost for lønn opptjent i utlandet.

Huk av "Ja" dersom du krever opphør av skattemessig bosted etter skatteloven. Du må selv endre de postene i skattemeldingen som du mener kravet ditt får betydning for. Du må gi opplysninger om hvilket land du har flyttet til og fra hvilket tidspunkt du krever at skatteplikten til Norge som bosatt er opphørt fra. Du kan lese mer om vilkårene for skattemessig emigrasjon her.

Eier du aksjer og andeler mv. i norske eller utenlandske selskap ved utflytting, må du også fylle ut og sende inn RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler mv ved utflytting sammen med skattemeldingen.

Dersom vi ber om det må, du kunne dokumentere at vilkårene for skattemessig emigrasjon er oppfylt. Du må også kunne fremlegge opplysninger om dine inntekter og din formue i utlandet.

Huk av "Ja" dersom du krever deg skattemessig bosatt i et annet land etter skatteavtalen Norge har inngått med dette landet. Du må selv endre de postene i skattemeldingen som du mener kravet ditt får betydning for. Du må gi opplysninger om hvilket land du har flyttet til og fra hvilket tidspunkt du krever at bostedet er endret fra. Du kan lese mer om endret bosted etter skatteavtale her.

Eier du aksjer og andeler mv. i norske eller utenlandske selskap ved utflytting, må du også fylle ut og sende inn "RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler mv ved utflytting" sammen med skattemeldingen.

Dersom vi ber om det, må du kunne dokumentere at vilkårene for endret bosted etter skatteavtale er oppfylt. Du må også kunne fremlegge opplysninger om dine inntekter og din formue i utlandet.

Dersom du har jobbet for en internasjonal organisasjon som Norge har inngått avtale med om skattefritak for tjenestemennene, og du krever slikt skattefritak, huker du av "Ja" her. Dersom lønnen er rapportert inn av arbeidsgiver i post 2.1.1, må du korrigere beløpet i denne posten slik at lønnen fra den internasjonale organisasjonen som ikke er skattepliktig i Norge ikke inngår i post 2.1.1. Dersom lønnen ikke er rapportert inn av arbeidsgiver, må du gi opplysninger om inntekten i vedlegg til skattemeldingen.

Du kan lese mer om lønn fra internasjonale organisasjoner i punkt 3.5 her.

Dersom vi ber om det, må du kunne dokumentere at lønnen ikke er skattepliktig i Norge.

Huk av "Ja" dersom ditt medlemskap i norsk folketrygd har opphørt i 2018 eller dersom du er fritatt for trygdeavgift i Norge.

Dersom ditt medlemskap i Norge opphørte i løpet av 2018, må du oppgi datoen medlemskapet opphørte.

Dersom du har vært unntatt fra medlemskap i folketrygden i 2018, må du oppgi perioden du var unntatt.

Dokumentasjonskrav

Du må kunne dokumentere inntekt, formue, gjeldsrenter og gjeld i utlandet dersom vi spør.

Dersom vi spør, må du kunne dokumentere at du oppfyller vilkårene for skattemessig emigrasjon, endret bosted etter skatteavtale eller at du har lønnsinntekt som ikke er skattepliktig i Norge.

Krever du kreditfradrag må fastsatt og betalt skatt i det andre landet kunne dokumenteres dersom vi spør.

Alle beløp i skattemeldingen skal oppgis i norske kroner. Her finner du valutakurser.