Post 2.8.3

2.8.3 Skattepliktig inntekt ved utleie av fritidseiendom som du selv har brukt

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du skattepliktig leieinntekt fra fritidseiendom som du selv bruker til fritidsformål. Utleieinntekt inntil 10 000 kroner årlig er skattefri. Av det overskytende beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt. 

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som leier ut fritidseiendom de bruker selv og leieinntektene er mer enn 10 000 kroner per år.

Dersom du leier ut flere fritidseiendommer, gjelder fribeløpet på 10 000 kroner for hver eiendom.

Hvis du leier ut fritidseiendom som du ikke bruker selv (regnskapsbehandling), skal du føre inntektene i post 2.8.2.

Leier du ut fritidseiendom eller bolig i utlandet, skal du føre inntektene i post 2.8.5.

Satser og nøkkeltall

Det er et fribeløp på 10 000 kroner. Av det overskytende beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt. For inntektsåret 2017 er skattesatsen på 24 prosent.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Du fører inn 85 prosent av utleieinntektene som overstiger 10 000 kroner (fritaksbehandling). Du får ikke fradrag for utgifter til fritidseiendommen.

Eksempel

  Utleieinntekter 15 000 kroner
- Fribeløp 10 000 kroner
= Sum 5 000 kroner

Skattepliktig inntekt blir da 5 000 kroner x 85 prosent = 4 250 kroner som føres i post 2.8.3.

Du skatter av inntekten etter at provisjonen til utleiebyrået er trukket fra. Det gis imidlertid ikke fradrag for vedlikeholdskostnader og andre løpende kostnader knyttet til fritidseiendommen.

Eksempel

  Utleieinntekter 70 000 kroner 
- Provisjon utleiebyrå 7 000 kroner
Fribeløp 10 000 kroner
= Sum 53 000 kroner

Skattepliktig inntekt blir da 53 000 kroner x 85 prosent = 45 050 kroner som føres i post 2.8.3.

(Fra og med inntektsåret 2018 endres praksis knyttet til beregning av skattepliktig inntekt ved utleie av egen fritidseiendom, ettersom det fra dette inntektsår ikke gis fradrag for provisjon til utleiebyrå. Det vil si at i eksempelet over, vil skattepliktig inntekt som skal føres i post 2.8.3 i skattemeldingen 2018, utgjøre 51 000 kroner, (70 000 - 10 000) x 85 %).

Fribeløpet på 10 000 kroner fordeles etter eiernes eierandel. Hvis fritidseiendommen har flere boenheter og sameierne har eksklusiv bruksrett har de hvert sitt fribeløp på 10 000 kroner.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard