Post 2.8.4

2.8.4 Skattepliktig gevinst ved realisasjon (salg mv.) av bolig, tomt og annen fast eiendom

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du beregnet skattepliktig gevinst ved salg av fast eiendom, som bolig og tomt. Hovedregelen er at gevinsten ved salg av eiendom er skattepliktig. Omfattende unntak knyttet til salg av egen bolig og fritidseiendom gjelder riktignok, under forutsetning av at visse krav til bo-/brukstid og eiertid er oppfylt. Et eventuelt tap føres i post 3.3.6.

Gjelder posten meg?

Tomt

Gevinst ved salg av tomt er alltid skattepliktig.

Bolig

Hvis du har solgt en bolig med gevinst skal denne skattlegges hvis du har:

  • brukt den som egen bolig i mindre enn 12 av de siste 24 månedene (botid) og/eller
  • eid boligen i under 1 år (eiertid) før salget eller avtalen om salg er inngått. Eiertiden regnes fra det tidspunktet du overtok boligen og frem til avtalen om salg (realisasjon) foreligger. 

Dersom det foreligger en såkalt brukshindring (f.eks. at du på grunn av arbeid eller sykdom er forhindret fra å oppfylle kravet om botid), kan du likevel få godkjent ikke-botid som botid i relasjon til skattereglene ved salg av bolig. Mer om reglene rundt salg av boligeiendom her.

Fritidsbolig

Hvis du har solgt en fritidsbolig med gevinst skal denne skattlegges hvis du har:

  • brukt den som egen fritidsbolig i mindre enn 5 av de siste 8 årene (botid) før salget og/eller
  • eid fritidsboligen under 5 år (eiertid) før salget. Eiertiden regnes fra det tidspunktet du overtok eiendommen. Som hovedregel regnes du som eier fra det tidspunktet du overtok den faktiske rådigheten over fritidsboligen.

 

Skattytere som i tillegg til egen bolig eier en pendlerbolig, kan oppfylle botid på begge boligene samtidig. Hvis du har solgt en bolig som du ikke har brukt som pendlerbolig eller egen bolig i 12 av de siste 24 månedene og/eller eid den under 1 år, skal gevinst skattlegges. 

Realiseres tidligere felles bolig ved samlivsbrudd mellom ektefeller eller samboere med felles barn, vil den personen som flytter ut av felles bolig godskrives botid på lik linje som den som blir boende.

Hvis dere er flere eiere av en bolig som selges med skattepliktig gevinst, må gevinsten vurderes for hver enkelt eier og fordeles mellom skattyterne i forhold til hvor stor eierandel de har.

Dersom eiendommen har et større areal enn det som anses som en naturlig arrondert tomt, vil salg av eiendommen kunne anses som salg av bolig/fritidsbolig og tomt. Gevinst ved salg av tomt er alltid skattepliktig.

Dersom salget gjelder flere frittstående bygninger, må det vurderes om hver bygning har tilstrekkelig tilknytning til boligen for å anses som en del av boligen.

Har en del av boligen blitt brukt som egen bolig og den andre delen som skattepliktig utleiebolig, skal hver del vurderes for seg. Gevinst ved salg av utleiedelen skal skattlegges. Gevinst ved salg av del som brukes til egen bolig er skattepliktig dersom du ikke har brukt den som bolig 12 av de siste 24 månedene og/eller eid den under 1 år.

Hvis eiendommen du har solgt ligger i utlandet, skal inntekter fra denne eiendommen som er skattepliktig til Norge føres i post 3.1.11.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Du fyller ut kommunen eiendommen tilhører, gårdsnummer, bruksnummer og beløpet for beregnet gevinst. Til hjelp for beregning av gevinst/tap kan du gjerne bruke Skjema for salg av bolig, fritidsbolig eller tomt RF-1318. Skjemaet skal ikke vedlegges skattemeldingen, men skjemaet kan sendes inn til skattekontoret dersom det bes om ytterligere forklaring på hvordan gevinsten/tapet er beregnet.

Hvordan beregnes gevinst ved salg av fast eiendom

Gevinsten finner du ved å ta:

  utgangsverdi
- inngangsverdi
= resultat

Hvis resultatet er et negativt beløp, føres dette i post 3.3.6 som fradrag, men hvis det er positivt føres det i post 2.8.4 som gevinst.

Inngangsverdien er det beløpet du betalte for boligen da du kjøpte den, eller verdien av boligen da du arvet den. I tillegg kan du legge til noen kostnader ved kjøpet av boligen som f.eks.:

  • utgifter til megler
  • påkostninger (ikke vedlikehold, men standardheving)
  • dokumentavgift
  • tinglysningsgebyr

Så:

  Det du betalte for boligen/verdi ved arv
+ utgifter i forbindelse med kjøpet/overtakelsen
= inngangsverdi

Dersom du bygde boligen, utgjør kostprisen utgangspunktet for inngangsverdien. Dette omfatter både kostnadene ved å bygge boligen og kostnadene ved å erverve og gjøre i stand tomten for bygging. Verdi av eget arbeid knyttet til nyoppføring eller påkostning kan også tillegges inngangsverdien. Verdien av eget arbeid verdsettes til hva det ville kostet å få arbeid av samme kvalitet utført av andre. Timegodtgjørelsen for ikke-håndverkere må som hovedregel settes lavere enn det en håndverker ville ha oppnådd, f.eks. til timesats for ufaglært arbeidskraft. Satser finnes på Arbeidstilsynets nettsider. (Merk at verdien av eget arbeid skal inntektsføres det året arbeidet blir utført. Unntak gjelder riktignok for arbeid i fritiden på egen bolig eller hytte).

Dersom du arvet boligen etter 2014 er grunnlaget for inngangsverdien enten arvelaters inngangsverdi (ved kontinuitet) eller antatt markedsverdi da du arvet boligen (ved diskontinuitet). Markedsverdien ved arvefallet er grunnlaget for inngangsverdien dersom arvelater hadde oppfylte bo- og eiertidskravene ved arvefallet, og eiendommen er bolig eller fritidsbolig. Mer om diskontinuitet og kontinuitet her.

Utgangsverdien er det du selger boligen for. Utgangsverdien reduseres med omkostninger i forbindelse med salget f.eks. meglerprovisjon, annonsekostnader o.l.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på beregnet gevinst, men du må kunne legge fram dokumentasjon/oppstilling over beregnet gevinst hvis vi spør. Dette gjelder også dokumentasjon av kjøp, utgifter, påkostninger og omkostninger.

footer/desktop/standard