Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

D-nummer

Et d-nummer er et midlertidig identitetsnummer som kan tildeles utenlandske personer som i utgangspunktet skal oppholde seg i Norge mindre enn seks måneder. 

Dersom du er sokkelarbeider eller sjømann skal du kun ha d-nummer, uavhengig av hvor lenge du skal oppholde deg i Norge.

Det består av 11 tall, hvor de seks første tallene viser fødselsdato, men det første tallet er økt med 4.

Hvis du ikke oppfyller vilkårene for å få tildelt et fødselsnummer, kan du få et d-nummer dersom du har et begrunnet behov for det. Det er flere offentlige og private virksomheter som kan bestille et d-nummer til deg, f.eks. Brønnøysundregisteret, NAV og banker. Hvilke virksomheter som kan bestille et d-nummer henger sammen med hvem som har rett på å få et d-nummer.

Skatteetaten bestiller kun d-nummer til deg som er skattepliktig til Norge og skal ha et skattekort.

Rett til å få d-nummer

Du kan blant annet ha rett til et d-nummer dersom du er

 • skatte- eller avgiftspliktig til Norge
 • asylsøker eller person med gyldig oppholdstillatelse
 • omfattet av en ordning som forvaltes av NAV eller HELFO
 • rolleinnehaver i en juridisk enhet, for eksempel som styremedlem i et firma
 • rettighetshaver i grunnboken, for eksempel eier et hus
 • Skattekontoret  til skatte- og avgiftspliktige personer.
 • Skattekontoret  når en utenlandsk arbeidstaker arbeider i Norge for et utenlandsk firma og er unntatt for oppmøteplikten for ID-kontroll.
 • NAV for EØS-arbeidssøkere og mottakere av trygdeytelser.
 • Banker, finansinstitusjoner og forsikringsselskaper  for forretningsforhold med norske banker eller andre finansinstitusjoner.
 • Verdipapirsentralen  ved opprettelse av VPS-konto.
 • Brønnøysundregistrene for registrering i foretaksregisteret, enhetsregisteret eller løsøreregisteret.
 • Kartverket som matrikkelmyndighet for tinglysing av fast eiendom.
 • Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) for asylsøkere og NATO-personell som skal ha fastlege.
 • Utlendingsdirektoratet, Politiets utlendingsenhet og Utlendingsnemnda for asylsøker ved registrering av søknad om beskyttelse og for andre personer med gyldig oppholdstillatelse.
 • Utenriksdepartementet  for utenlandsk ambassadepersonell eller utenlandske borgere i internasjonale organisasjoner og mellomstatlige konvensjonsorganer med sete i Norge som er tilmeldt til og akseptert av Utenriksdepartementet i medhold av utlendingsforskriften § 1-4 og § 1-5, første til tredje ledd.

ID-kontroll

Det er virksomheten som bestiller d-nummeret som avgjør om du ID-kontrolleres for å få et d-nummer. Dersom denne virksomheten krever at identiteten din må være kontrollert, må du møte på et skattekontor for ID-kontroll. Det er Skatteetaten som gjennomfører ID-kontrollen på vegne av alle som bestiller d-nummer.

Bekreftelse

Du vil få bekreftelse i skranken på tildelt d-nummer etter du har gjennomført ID-kontroll.

D-nummeret ditt må være aktivt

Alle d-nummer blir satt som "inaktive" i Folkeregisteret fem år etter tildeling. At et d-nummer blir satt til "inaktivt" innebærer ikke at d-nummeret har opphørt eller at det er slettet.

Offentlige og private virksomheter som har myndighet til å bestille et d-nummer, kan reaktivere d-nummeret ditt. Dersom du har et inaktivt d-nummer, kan du også på eget initiativ møte til ID-kontroll på 42 utvalgte skattekontor og få reaktivert d-nummeret ditt.

Når du har d-nummer og vil melde om ny adresse

Du kan registrere eller endre din oppholdsadresse i Norge, din postadresse i Norge og/eller postadressen i hjemlandet. Du kan også velge hvilken av disse adressene du ønsker å motta post til.