D-nummer

Det finnes to typer identitetsnumre i Norge: fødselsnummer og d-nummer. Hvilket identitetsnummer du som utenlandsk person får, avhenger av hvilken oppholdstillatelse du har og hvor lenge du har tenkt å være i Norge.

Du kan ha rett til et d-nummer hvis du

 • planlegger å oppholde deg i Norge mindre enn 6 måneder, eller
 • planlegger å oppholde deg i Norge mer enn 6 måneder, men ikke oppfyller vilkårene for å få tildelt et fødselsnummer

Hvis du har behov for et d-nummer

Hvis du har rett til og behov for et d-nummer, er det virksomheten du er i kontakt med som bestiller for deg. Hvis du for eksempel søker om skattekort vil Skatteetaten bestille d-nummer til deg.

Du kan ha behov for et d-nummer hvis du for eksempel:

 • skal jobbe eller drive næringsvirksomhet
 • er asylsøker eller person med annen gyldig oppholdstillatelse
 • mottar trygd
 • er styremedlem i et foretak
 • eier en bolig
 • skal åpne bankkonto

 • Skatteetaten – til skatte- og avgiftspliktige personer.
 • Digitaliseringsdirektoratet - for innrapportering i Altinn
 • NAV – for EØS-arbeidssøkere og/eller mottakere av trygdeytelser.
 • Banker, finansinstitusjoner og forsikringsselskaper – for forretningsforhold med norske banker eller andre finansinstitusjoner.
 • Verdipapirsentralen – ved opprettelse av VPS-konto.
 • Brønnøysundregistrene – for registrering i Foretaksregisteret, Enhetsregisteret eller Løsøreregisteret.
 • Kartverket – som matrikkelmyndighet for tinglysing av fast eiendom.
 • Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) – for asylsøkere og NATO-personell som skal ha fastlege.
 • Utlendingsdirektoratet, politiets utlendingsenhet og Utlendingsnemnda – for asylsøker ved registrering av søknad om beskyttelse og for andre personer med gyldig oppholdstillatelse.
 • Utenriksdepartementet – for utenlandsk ambassadepersonell eller utenlandske borgere i internasjonale organisasjoner og mellomstatlige konvensjonsorganer med sete i Norge som er tilmeldt til og akseptert av Utenriksdepartementet i medhold av utlendingsforskriften § 1-4 og § 1-5, første til tredje ledd.

D-nummeret består av 11 tall. De 6 første tallene viser fødselsdato, og det første tallet er økt med 4. Hvis du for eksempel er født 01.01.85, vil de første tallene i d-nummeret ditt være 410185.

Hvis det ikke er et ledig d-nummer knyttet til din fødselsdato blir registreringsdatoen brukt. Hvis søknaden din for eksempel blir registrert 15.01.20, vil de første tallene i d-nummeret ditt være 550185.

ID-kontroll og d-nummeret ditt

Virksomheten som bestiller d-nummer til deg kan kreve at identiteten din kontrolleres. Da må du bestille time hos Skatteetaten for ID-kontroll.

Du får d-nummeret ditt i posten. Dersom det er Skatteetaten som bestiller d-nummer til deg, for eksempel hvis du skal ha skattekort, får du i tillegg d-nummeret i skranken når du møter for ID-kontroll.

Hvis du er asylsøker, vil du som hovedregel få opplyst d-nummeret ditt i asylsøkerbeviset som du får fra politiet.

D-nummer med status inaktiv

D-nummeret får status inaktivt fem år etter at du har fått det tildelt. Det betyr ikke at D-nummeret er ugyldig eller slettet, men i noen sammenhenger kan du møte krav om at status må være aktiv. Det er virksomheten som bruker opplysningene om deg som avgjør om dette er et krav.

Aktivere d-nummer igjen

Hvis du ikke har bosatt deg i Norge

Hvis d-nummeret er satt til inaktivt, og du ønsker å aktivere eller har fått beskjed fra andre om å aktivere ditt d-nummer, må du bestille time for ID-kontroll hos Skatteetaten.

Du kan ikke møte til ID-kontroll før d-nummeret har blitt inaktivt. Det skjer fem år etter at du fikk tildelt d-nummeret.

Logg inn for å se om d-nummeret ditt er satt som inaktivt, eller når det settes som inaktivt

Hvis du har bosatt deg i Norge

Du skal ikke reaktivere d-nummeret ditt dersom du har bosatt deg i Norge. Da skal du melde flytting til Norge. Med bosatt menes at du bor i Norge i seks sammenhengende måneder, eller mer varig. Dersom du oppfyller vilkårene for å bli registrert som bosatt i Norge får du et fødselsnummer. Det erstatter d-nummeret ditt. For å melde flytting til Norge trenger du dokumentasjon som viser at du har lovlig opphold og at du har bosatt deg i Norge. Les mer om å melde flytting til Norge.