Prinsipputtalelse

Fusjon av SDF - skatteloven § 11-3

  • Publisert:
  • Avgitt 01.03.2019

Spørsmål om det ved fusjon av to selskaper med deltakerfastsetting (SDF), som har identisk eiersammensetning, er et vilkår for å kunne gjennomføre fusjonen uten beskatning, at det utstedes vederlagsandeler til deltagerne i det overdragende selskapet.

Skattedirektoratet har i brev til et advokatfirma uttalt:

"Vi viser til brev 14. februar med spørsmål om det ved fusjon av to selskaper med deltakerfastsetting (SDF), som har identisk eiersammensetning, er et vilkår for å kunne gjennomføre fusjonen uten beskatning, at det utstedes vederlagsandeler til deltagerne i det overdragende selskapet.

Skattefri fusjon av selskaper med deltakerfastsetting reguleres i skatteloven § 11-3. Slike selskaper kan fusjoneres uten skattlegging ved at et eller flere selskaper overdrar sine samlede eiendeler, rettigheter og forpliktelser til et annet selskap med samme selskaps- og ansvarsform, eller ved at et selskap erverver alle andeler i et annet selskap med samme selskaps- og ansvarsform. Deltakerne må motta andeler i det overtakende selskapet som vederlag.

I Ot. prp. nr.71 (1995-96) pkt. 4.5.2.1 fremkommer det at både eierkontinuitet og skattemessig kontinuitet anses som grunnleggende vilkår for at fusjoner mellom SDF kan skje uten skatteplikt. I pkt. 4.5.4.1 fremkommer det at for å oppnå eierkontinuitet, må deltakerne i det overdragende selskap motta vederlag i form av andeler i det overtakende selskapet. Vederlagsandelens reelle verdi skal i følge forarbeidene tilsvare nettoverdien på overførte eiendeler.

Deltakerne i overdragende selskap får vederlag ved at andelen i overtakende selskap øker i verdi som følge av tilførte midler fra overdragende selskap. Der det er ulik eiersammensetning i overdragende og overtakende selskap, vil eiere som før fusjonen var eier av overtakende selskap, få endret eierbrøk. Der det er identisk eiersammensetning i de to fusjonerende selskapene, vil nødvendigvis eierbrøken være den samme i det overtakende selskapet etter fusjonen.

Det er etter Skattedirektoratets vurdering ikke nødvendig med noen formell utstedelse av vederlagsandeler utover eventuell endring i eierbrøken for å oppnå kontinuitet på eiernivå. Kravet om skattemessig kontinuitet på eiernivå oppnås ved at skatteposisjoner på innløste andeler i det overdragende selskapet videreføres på eksisterende andeler i det overtakende selskapet.

Der det er ulik eiersammensetning i selskapene som fusjoneres, vil det for å sikre eierkontinuitet, måtte foretas en bytteforholdsvurdering. Ved identisk eiersammensetning i begge selskap, vil nødvendigvis eiersammensetningen være den samme også i overtakende selskap etter fusjonen. Det er da ikke nødvendig å beregne et bytteforhold for å sikre eierkontinuitet.

I BFU 11/17 er det lagt til grunn at utstedelse av vederlagsandeler er en forutsetning for å oppfylle kravet om skattemessig kontinuitet på eiernivå, og at bytteforholdsvurdering også er påkrevet i tilfeller hvor det er identisk eiersammensetning i overdragende og overtakende selskap. Som det fremgår ovenfor, har direktoratet gjort en fornyet vurdering av disse tilfellene og kommet til at formell utstedelse av vederlagsandeler ikke er nødvendig, og at bytteforholdsvurdering ikke er påkrevet ved identisk eiersammensetning."