Prinsipputtalelse

Gaver og tilstelninger gjennom arbeidsgiver i juletiden – hva kan mottas skattefritt?

  • Publisert:
  • Oppdatert: 14.01.2018

Enhver fordel som en ansatt eller styremedlem mottar fra en bedrift gjennom sitt arbeidsforhold eller verv, er etter hovedregelen skattepliktig inntekt for mottakeren.

Hovedregelen gjelder uavhengig av om fordelen består av lønn eller andre fordeler (naturalytelser). Skattereglene gir etter nærmere bestemte vilkår, en rekke unntak fra denne hovedregelen.

Ansatte og styremedlemmer kan delta på tilstelninger i regi av bedriften (herunder julebord,) samt motta gaver på verdi inntil kr 1 000 uten å fordelsbeskattes. Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi kan gis uavhengig av mottakerens tilknytning til bedriften.

 

Tilstelninger gjennom bedriften herunder julebord

Enhver fordel i form av velferdstiltak i arbeidsforhold er etter hovedregelen skattepliktig inntekt for den ansatte. Unntak fra skatteplikt gjelder dersom tiltaket består i en naturalytelse og anses som et rimelig velferdstiltak.

Enkeltstående tilstelninger, som julebord, årsfest, jubileumsfest for runde år i bedriften mv. vil være velferdstiltak for de ansatte. Fordelen er skattefri hvis den er rimelig og tilbys alle eller en betydelig gruppe ansatte. 
Arbeidsgiveren har i alminnelighet fradragsrett for kostnader til velferdstiltak når kostnadene er pådratt av hensyn til de ansattes interesser og er knyttet til arbeidsgiverens inntektsgivende aktivitet.

Ved tilstelninger gjennom bedriften gjelder fradragsrett for arbeidsgiver i den grad deltakerene er tilknyttet bedriften. Som tilknyttet bedriften anses i tillegg til den ansatte også den ansattes familie, eiere, styremedlemmer, aksjonærer, deltidsansatte og korttidsansatte. Avgrensningen i praksis vil ofte være mot forretningsforbindelser som sjelden vil være å anse som tilknyttet bedriften.

Ved velferdstiltak hvor det også deltar personer som ikke er knyttet til bedriften, gis arbeidsgiver fradrag for de deler av kostnadene som etter en forholdsmessig fordeling faller på de personene som er knyttet til bedriften. Det kan være aktuelt å skattlegge fordelen som de som ikke er ansatte mottar som lønn, virksomhetsinntekt mv.

Hvis det tiltaket som kostnadene dekker ikke anses som rimelig velferdstiltak, må det vurderes om kostnadene er fradragsberettigede etter andre regler, f.eks. som lønn, eller om kostnaden skal behandles som utbytte.

 

Gaver til ansatte og styremedlemmer

I utgangspunktet er gaver som ansatte og styremedlemmer mottar skattepliktig inntekt og fradragsberettiget hos arbeidsgiver. Gaver som består av annet enn pengebeløp (f. eks.julekurv, gavekort som ikke kan innløses i kontanter) er skattefritt for mottaker, når verdien ikke overstiger kr 1000 i løpet av inntektsåret og bedriften ikke fradragsfører kostnaden. Skattefriheten er betinget av at gaven gis etter en generell ordning i bedriften. Merk at beløpsgrensen på kr 1000 er en verdiregel, slik at hvis det gis gaver som overstiger kr 1000 vil kun det overskytende være skattepliktig inntekt.

Gaver til forretningsforbindelser regnes som representasjonskostnader og er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget. Det kan likevel bli spørsmål om ytelsen innebærer en fordel som skal skattlegges hos forretningsforbindelsen, f. eks. som lønn eller utbytte. 
I visse tilfeller kan kostnadene ved gavegjenstander som ikke overstiger kr 235 (inkl. mva.) likevel være fradragsberettiget som reklamekostnad. Reklamegjenstander vil ikke være skattepliktig for mottakeren.

I visse tilfeller kan kostnadene ved gavegjenstander som ikke overstiger kr 235 (inkl. mva.) likevel være fradragsberettiget som reklamekostnad. Reklamegjenstander vil ikke være skattepliktig for mottakeren.

Gavegjenstander godtas som reklame dersom: 

  • kostnadene til innkjøp av gavegjenstanden ikke overstiger kr 235 (inkl. mva.), og
  • gavegjenstanden er utformet med reklame for øye i et større antall eksemplarer og
  • firmamerke og/eller firmanavn er fast knyttet til gavegjenstanden Som eksempel på slike gavegjenstander kan nevnes vinopptrekkere, nøkkelringer, skrivesett, bordkalendere osv. med påtrykt firmanavn.

 

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi

Uavhengig av reglene ovenfor åpner ligningspraksis for at det kan gis gaver av "bagatellmessig verdi". Dette vil kunne være blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske. Slike oppmerksomhetsgaver vil ikke være skattepliktig for mottaker, men vil være fradragsberettiget hos avgiver. Dette gjelder både i og utenfor ansettelsesforhold og uavhengig av om det er gitt gaver innenfor gjeldende beløpsgrense.

 

Alkohol

Et spørsmål som ofte oppstår i forbindelse med reglene ovenfor, er skattereglenes forhold til alkohol. I motsetning til tidligere har alkohol per i dag ingen skatterettslige virkninger i forhold til reglene om rimelige velferdstiltak, gaver til ansatte eller ytelser av bagatellmessig verdi. Det finnes derimot en regel som avskjærer fradragsrett for representasjon ved bevertningstiltak hvor det serveres brennevin. I slike tilfeller vil det ikke være fradrag for noen del av kostnadene.