Prinsipputtalelse

Spørsmål om korrigering av utgående merverdiavgift ved bruk av kredittkort

  • Publisert:
  • Avgitt 11.06.2018

Saksforholdet er følgende:

Bank A inngår avtale med enkelte forhandlere som innebærer at kunder som benytter Bank As kredittkort ved betaling, gis rabatter. Kunder som handler i butikk med slik avtale med Bank A, mottar kvittering på fullt beløp. På neste kredittkort-faktura fra Bank A får kundene rabatten. Bank A krever deretter rabattbeløpet inn fra de enkelte butikker.

Det er reist spørsmål om rabattordninger ved bruk av kredittkort fra Bank A som avregnes i kredittkortselskapets oppgjør med den enkelte kunde, kan komme til fradrag i butikkens beregningsgrunnlag for utgående merverdiavgift. Videre er det reist spørsmål om hvilke dokumentasjonskrav som gjelder ved utbetaling av rabatter på omsetning hvor betaling foregår med kredittkort.

Skattedirektoratet vil bemerke:

Hovedregelen om grunnlaget for beregning av merverdiavgift ved omsetning er gitt i mval § 4-1 første ledd. Det fremgår her at beregningsgrunnlaget for merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester er vederlaget, herunder tilskudd som utgjør en del av prisen på varen eller tjenesten.

I mval § 4-2 er det gitt nærmere bestemmelser om hva som inngår i beregningsgrunnlaget. I bestemmelsens annet ledd er rabatter omtalt:

"Forhåndsavtalte, betingede rabatter gitt direkte i forbindelse med salget, kommer til fradrag i beregningsgrunnlaget i den utstrekning de er blitt effektive."

Merverdiavgiftslovens forarbeider gir liten veiledning med hensyn til forståelsen av mval § 4-2 annet ledd. Ut fra en naturlig forståelse av ordlyden, forstås "rabatt" som et avslag i prisen på kjøp av vare eller tjeneste.

Rabatter som innrømmes direkte i forbindelse med salget, kommer til fradrag i beregningsgrunnlaget. Forhåndsavtalte reduksjoner av vederlaget kommer til fradrag i beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften selv om de er betinget av omstendigheter som inntrer etter salgsavtalens inngåelse. Betingelsene for å godta reduksjonen er at det er gitt bindende tilsagn på salgstidspunktet og at størrelsen på rabatten er gjort kjent. Tilbakeføring av rabatt på grunnlag av forutgående varekjøp er å anse som en korrigering av tidligere betalt vederlag, og avregning skal skje inkludert merverdiavgift.

En forutsetning for at rabatter skal redusere beregningsgrunnlaget for merverdiavgift, er at korrigeringen som foretas oppfyller bokføringsreglenes krav til dokumentasjon, jf. bokføringsloven § 10, og reglene om kravene til utstedelse av salgsdokumentasjon og kreditnota, jf. bokføringsforskriften § 5-1-1 og § 5-2-7. Etter bokføringsforskriften § 5-2-1 skal salgsdokumentasjon utstedes av selger, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. Rabatten og avgiftsberegningen må være tilstrekkelig dokumentert, jf. bokføringsloven § 10 og bokføringsforskriften § 5-2-7, jf. § 5-1-1.

Bokføringsreglene krever at salgsdokumentet skal angi vederlaget.  De aktuelle rabattbetingelser må fremgå av salgsdokumentet. Når et vederlag er betinget av betalingsmetode, her at betaling skjer med kredittkort A, må rabatten fremgå av salgsdokumentet, enten ved at det fremgår som en betingelse, f.eks 10 % rabatt ved betaling med Kredittkort A, eller at vederlaget reduseres direkte ved bruk av Kredittkort A. Dersom rabatten trekkes fra i salgsdokumentet, vil den være effektiv på salgstidspunktet og selger vil få redusert sin utgående merverdiavgift på dette tidspunktet.

Nærmere om krav til dokumentasjon for at utgående avgift skal kunne korrigeres i ettertid

Forhåndsavtalte, betingede rabatter reduserer avgiftsgrunnlaget i den utstrekning de er blitt effektive. Såfremt rabattvilkåret fremgår av salgsdokumentet, er det er i henhold til forvaltningspraksis ikke et absolutt krav å utstede kreditnota for å vise rabatt og endring i avgiftsbeløpet.

Forutsatt at salgsdokumentet angir at det er rabatt ved betaling med Kredittkort A, vil selger kunne få redusert sin utgående merverdiavgift i følgende to situasjoner:

  1. Dersom selger utsteder kreditnota til kunden for rabatten og merverdiavgiften, vil kravet i bokføringsreglene være oppfylt.
  2. Dersom selger dokumenterer sin korrigering av utgående merverdiavgift, og dokumentasjonen fra Kredittkort A kan kobles opp mot avgiftsberegningen i salgsdokumentene. Kundens opprinnelige faktura vil da vise at den gir grunnlag for rabatt som kan kontrolleres mot avregning fra Kredittkort A.

 

Vennligst oppgi vår referanse - 2017/549162 - ved henvendelser i saken.

Med hilsen

Anders Christensen
Seniorskattejurist
Rettsavdelingen, avgift
Skattedirektoratet

 

Tone Cecilie Hofgaard


Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

footer/desktop/standard