Dekor lav

Bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører av forbedret gjennomsnittlig månedlig ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020 i forhold til ORFS

Når bekreftelsen er utarbeidet, bekrefter revisor digitalt. Er støttebeløpet over 15 000 kroner må det sendes inn Bekreftelse av innhold i søknad. Har du benyttet ORFS beregning, må du sende inn begge bekreftelsene. 

Kompensasjonsordningen

Opplysninger som skal kontrolleres

Oppfølging hvis det er avdekket feil

Kontrollhandlinger

 1. inntekter i perioden.
 2. kostnader i perioden.
 3. ORFS.
 4. tilleggshandlinger der søker verken er revisjonspliktig eller har benyttet autorisert regnskapsfører for å føre regnskap og heller ikke brukt autorisert regnskapsfører eller revisor for utfylling av skattemeldinger

Rapportering

Kompensasjonsordningen

Det er etablert en midlertidig ordning for tilskudd til foretak som har stort omsetningsfall som følge av utbrudd av koronavirus (kompensasjonsordningen). Regelverket for ordningen er fastsatt i:

Kontrollhandlinger

Denne veiledningen angir hvilke kontrollhandlinger som minimum skal utføres i forbindelse utarbeidelse av bekreftelsen etter § 3-1 femte ledd.

Veiledningen er ikke til hinder for at det i stedet utføres kontrollhandlinger som gir større sikkerhet for bekreftelsen som for eksempel etter revisjonsstandarder.

Opplysninger som skal kontrolleres

Ordinært resultat før skattekostnad i siste regnskapsår som avsluttes før 1. mars, der resultatet divideres med antall måneder regnskapsåret omfatter (ORFS) skal oppgis i søknaden om tilskudd. Dersom foretaket, ved opplysninger bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører, kan dokumentere at gjennomsnittlig månedlig ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020 var høyere enn ORFS, kan dette erstatte ORFS. 

Revisor eller autorisert regnskapsfører avgir sin bekreftelse på bakgrunn av kontrollhandlingene som er angitt nedenfor. Det er ikke krav om at bekreftelse skal foreligge på søknadstidspunktet. Bekreftelsen skal gis på forespørsel fra Skatteetaten. Søker som har fått tildelt tilskudd, skal uansett legge frem slik bekreftelse ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. Søker som har fått tildelt tilskudd og som ikke er regnskapspliktig, skal legge frem slik bekreftelse ved levering av skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for 2020. Det vises til forskriften § 4-5.

Oppfølging hvis det er avdekket feil

Revisor eller autorisert regnskapsfører kan bare avgi sin bekreftelse dersom kontrollhandlingene ikke har avdekket feil. Hvis kontrollhandlingene har avdekket feil, må foretaket korrigere feilen og sende inn korrigert søknad. Bekreftelsen skal da avgis til den korrigerte søknaden. Kontrollhandlingen som avdekket feilen, må utføres på nytt på bakgrunn av den korrigerte søknaden og med nytt tilfeldig utvalg der dette er aktuelt.

Kontrollhandlinger

Kontrollhandlinger for perioden

Begrepet perioden betyr januar og februar 2020 samlet. Det må påses at det kontrolleres bilag for begge månedene, selv om antall bilag som må kontrolleres angis samlet for perioden.

 • Foreligger det en oppstilling som underbygger inntektene og kostnadene som ligger til grunn for resultat før skatt som inneholder:
  • henvisning til relevant regnskapsmateriale og
  • informasjon om hvordan inntektene og kostnadene er periodisert
 • Er alle opptjente inntekter i perioden tatt med?
  • Kontroller oppstilling av periodens inntekter mot bokførte inntekter, og at eventuelle avvik er forklart og dokumentert
 • Er alle kostnadene i perioden tatt med?
  • Kontroller oppstilling av periodens kostnader mot bokførte kostnader, og at eventuelle avvik er forklart og dokumentert.

a. inntekter i perioden

Kontrollhandlinger for inntektene i perioden

 • Kontrollere at alle inntekter er med, dvs. salgsinntekter, driftsinntekter, offentlige tilskudd, finansinntekter, gevinster mv.
 • Leverte varer eller utførte tjenester
  • Ta et tilfeldig utvalg på 5 salgsbilag i desember 2019 og 5 salgsbilag i januar 2020 og kontroller om det foreligger underliggende dokumentasjon som viser at inntekten er riktig periodisert.
 • Andre bokførte korreksjoner (manuelle posteringer)
  • Ta et tilfeldig utvalg korreksjoner i perioden som tilsvarer 20 % av antall korreksjoner (minimum 4 og maksimum 10) og kontroller om det foreligger dokumentasjon som tilsier at korreksjonen er reell og tatt med i rett periode. Ha et særlig fokus på tilbakeførte kreditnotaer.
 • For foretak med langsiktige tilvirkningskontrakter:
  • Kontroller om rapportert inntekt for tilvirkningskontraktene er basert på løpende avregnings metode, inkludert fortjeneste

b. kostnader i perioden

Kontrollhandlinger for kostnadene i perioden - NB: endret pr 29.1.2021

 • Ta de 10 kostnadskontoene med størst saldo, samt et tilfeldig utvalg av 3 kontoer der saldoen per januar og februar 2020 utgjør mer enn kr 10 000. Ta et tilfeldig utvalg underlagsdokumentasjon (kostnadsbilag, avtaler o.l.) pr konto, som totalt utgjør 20 % av kostnadene pr konto (minimum 3 og maksimum 10) og kontroller at det foreligger underliggende dokumentasjon som viser at kostnaden er gyldig og eventuelt følger av avtale.
 • Kontroller at periodiseringsposter er tatt med og korrekt periodisert:
  • Lønn
  • Avskrivninger
  • Varekostnad
  • Forsikringer
  • Husleie

Listen over er ikke uttømmende

c. ORFS

 • ORFS er ordinært resultat før skattekostnad i siste regnskapsår som avsluttes før 1. mars, der resultatet divideres med antall måneder regnskapsåret omfatter.
 • ORFS hentes fra næringsoppgaven
  • Næringsoppgave 1 i post 9930, delt på antall måneder regnskapsåret omfatter.
  • Næringsoppgave 2 i post 9100, delt på antall måneder regnskapsåret omfatter.
  • Næringsoppgave 5
   • For ANS/DA i post 9999, delt på antall måneder regnskapsåret omfatter.
   • For ENK i post 9930, delt på antall måneder regnskapsåret omfatter.
 • Gjennomsnittlig resultat før skatt for januar og februar 2020 sammenholdes med tallet som fremkommer av beregningen i forrige punkt.
 • Er gjennomsnittlig resultat før skatt for januar og februar 2020 høyere enn OFRS, kan det avgis positiv bekreftelse.

d. tilleggshandlinger der søker verken er revisjonspliktig eller har benyttet autorisert regnskapsfører for å føre regnskap og heller ikke brukt autorisert regnskapsfører eller revisor for utfylling av skattemeldinger

 • For denne type virksomheter må handlingene under punkt a og b utføres for desember 2019 i tillegg.

Rapportering

På bakgrunn av gjennomføring av de spesifiserte handlingene over kan revisor eller autorisert regnskapsfører avgi bekreftelsen under.

Bekreftelse av gjennomsnittlig månedlig ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020

Bekreftelsen gjelder søknad om tilskudd for [fyll inn søknadsmåned] 2020, innsendt av ABC AS [dato og klokkeslett fra Altinn-kvittering].

Vi har gjennomført de handlinger som følger av Veiledning om revisors og autorisert regnskapsførers bekreftelse av et forbedret gjennomsnittlig månedlig ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020 i forhold til ORFS (eller angi annen standard med høyere sikkerhet dersom det er benyttet). Handlingene ble utført for å bekrefte at gjennomsnittlig månedlig ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020 var høyere enn ORFS, jf. kompensasjonsforskriften § 3-1 femte ledd.

Våre handlinger har ikke avdekket feil. Vår bekreftelse er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i andre avsnitt i denne bekreftelsen og er derfor ikke egnet til andre formål.