Viktig informasjon

I år får dei fleste privatpersonar ei heilt ny skattemelding. Viss dette gjeld deg, skal du ikkje fylle ut dette skjemaet, men logge inn og fylle ut opplysningane direkte i skattemeldinga. Er du usikker på kva skattemelding du har fått, kan du lese meir om dei ulike formata av skattemeldinga.

Skjema RF-1150

Nedsetting av inntektsskatt på lønn

Personar som er skattemessig busett i Norge kan etter skattelova og eventuell skatteavtale ha krav på nedsetting i norsk skatt på arbeid som er utført i utlandet.

Dette skjemaet er ein del av skattemeldinga. Det inneber at du loggar inn og fyller ut skjemaet elektronisk. Om du er lønnstakar eller pensjonist og leverer på papir, kan du bruke dette skjemaet. Leverer du på papir får du ikkje skatteoppgjeret før tidlegast i august.

Hjelp til utfylling

Du finn hjelp til utfylling inne i skjemaet.

Skjemaet RF-1150 skal fyllast ut av personar som krev nedsetting av norsk skatt for å unngå dobbel skattlegging på lønn som er tent opp under arbeidsopphald i utlandet.

Skjema på papir

Tidlegare års skjema og rettleiing

Du kan bruke dei eldre utgåvene som støtte dersom du treng å endre noko i skattemeldingar du har sendt inn tidlegare.

Skattemeldinga for lønnsmottakarar/pensjonistar og skattemeldinga for enkeltpersonføretak med vedleggsskjema for 2017 og 2018 kan du framleis endre og levere på nytt dersom du oppdagar feil eller har motteke nye eller forseinka oppgåver.