Dekor lav
Viktig informasjon

Foretaket som har fått tilskudd fra kompensasjonsordningen for næringslivet i perioden mars-desember 2020, må oppgi tilskuddet som inntekt i næringsoppgaven.

  • Post 3410 i Næringsoppgave 1 (RF-1175)
  • Post 3410 i Næringsoppgave 2 (RF-1167)
  • Post 3410 i Næringsoppgave 5 (RF-1368)
  • Post 3410 i Næringsrapport skatt
  • post 2.09 i Næringsoppgave for billedkunstnere (RF-1242) 

Andre skattepliktige tilskudd grunnet korona skal føres i næringsoppgaven post 3400. 

Du må tidfeste tilskuddet til måneden foretaket søkte for. 

Det betyr for eksempel at tilskudd for desember 2020, skal medtas i næringsoppgaven for 2020, selv om det er søkt og utbetalt tilskudd i 2021. 

Søknader for perioden mars-august hvor det innvilgede støttebeløpet overstiger kroner 15 000 per periode, skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører.

Konsern

Det er flere forhold som gjelder spesielt for konsern. 

Hva som menes med «konsern» fremgår i forskriften § 3-4.

For mars måned gjelder definisjonen i forskriften § 3-4 tredje ledd.

Fra og med april måned er definisjonen for "konsern" utvidet slik at den også gjelder foretak og selskapsstrukturer som har samme personlige eier. Vi viser til definisjonen som fremgår i forskriften § 3-4 tredje til femte ledd.

Konsernet må utpeke et foretak som skal opplyse om konsernets eierstruktur. Dette foretaket er ansvarlig for konsernets innsendte opplysninger. Det må utpekes en kontaktperson i dette foretaket.

Foretak som inngår i konsernet kan søke hver for seg. I søknaden skal foretakene opplyse om at de inngår i et konsern, og hvilke foretak i konsernet som er ansvarlig.

Konsolidert konsernsøknad

Et konsern kan også søke samlet som om konsernet var ett foretak for den norske delen av konsernet.

Konsern som søker tilskudd etter denne metoden, må inkludere alle enheter i konsernet som er skattepliktige til Norge unntatt enheter som driver næringsvirksomhet som faller utenom tilskuddsordningen. Enhetene som skal inngå i beregningene, kalles i det videre «den norske delen av konsernet».

Beregning av omsetningsfall og faste, uunngåelige kostnader må gjøres samlet for den norske delen av konsernet. Beregningene skal regnes konsolidert som om

bare disse enhetene inngikk i konsernet, etter vanlige prinsipper for konsolidering av regnskap. Det innebærer at inntekter fra andre enheter i den norske delen av konsernet elimineres mot kostnader i disse enhetene. Inntekter og kostnader som gjelder konsernenheter utenfor den norske delen av konsernet, skal ikke elimineres, men medregnes på lik linje med inntekter og kostnader overfor eksterne.

I tilskuddsordningen er det krav om at foretaket må ha ansatte for å kunne få tilskudd. Dette kravet gjelder samlet for den norske delen av konsernet, slik at minst ett av selskapene i den norske delen av konsernet må oppfylle vilkåret. Vilkårene i forskriften §§ 2-4 til 2-6 må være oppfylt for alle foretakene i den norske delen av konsernet.

For månedene mars, april og mai er det særskilte regler for foretak pålagt stengt av staten. For å bli ansett stengt av staten må 50 % eller mer av omsetningen samlet for den norske delen av konsernet i januar og februar 2020 komme fra virksomhet som anses som stengt av staten.

Foretaket som søker på vegne av konsernet er ansvarlig for opplysningene som gis i søknaden. Foretaket som søker må også innhente samtykke fra alle foretakene som inngår i den norske delen av konsernet. Samtykke kan gis av personer som er berettiget til å søke om tilskudd vegne av foretaket etter forskriften § 4-4 Tilskudd som tildeles samlet for den norske delen av konsernet etter forskriften § 3-4 andre ledd, tildeles og utbetales det selskapet som leverer søknaden.