Tilgang til folkeregisteropplysninger for finansforetak

Finansforetak kan, i tillegg til ikke-taushetsbelagte opplysninger, få tilgang til opplysninger om ektefelle, barn, foreldre, foreldreansvar og kontaktopplysninger for dødsbo. Det er ikke et vilkår at personene det søkes opplysninger om må være navngitte og identifiserbare.

Dette menes med finansforetak

Med finansforetak menes virksomheter som har konsesjon etter finansforetaksloven § 3-2. For tilgang til de nevnte taushetsbelagte opplysninger må virksomheten være omfattet av finansforetaksloven § 16-2 syvende ledd.

Dette kan finansforetak får tilgang til

Ikke-taushetsbelagte opplysninger:

 • fullt navn, inkl historikk
 • fødsels- og d-nummer
 • grunnlaget for registrert identitet
 • adresse og flyttedato for nåværende adresser (ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert etter beskyttelsesinstruksen)
 • tidligere adresser, inn- og utflyttingsland
 • fødested
 • statsborgerskap
 • sivilstand (Eks. gift/ugift)
 • vergemål (verges navn og adresse)
 • stadfestet fremtidsfullmakt
 • dødsdato
 • registreringsstatus

Taushetsbelagte opplysninger:

 • ektefelle
 • barn
 • foreldre
 • foreldreansvar
 • kontaktopplysninger for dødsbo*

Da det ikke er et vilkår om at personene det søkes opplysninger om må være navngitt og identifiserbare vil finansforetak få tilgang til å gjøre oppslag på fødsels-/d-nummer samt på navnelisting av personer som ikke er tilstrekkelig identifisert (såkalt flertreff).

*Kontaktopplysninger for dødsbo er kun tilgjengelig fra modernisert folkeregister.

For ytterligere beskrivelse av tjenesten, se vår distribusjonsmodell.

Søk tilgang

I søknadsskjemaet vil du få beskjed om å fylle ut opplysninger om din virksomhet og  hvilken rettighetspakke du søker tilgang til. Du må også akseptere et sett standard vilkår for å få tilgang.

Viktig informasjon

Logg inn for å fylle ut søknad om tilgang (RF-1514):

Søk tilgang til folkeregisteropplysninger

Når du får rettighetspakken finansforetak, får du i tillegg tildelt rettighetspakkene offentlig og privat virksomhet uten hjemmel og privat virksomhet fordi du også oppfyller vilkårene for disse pakkene. Disse kan benyttes for de deler av virksomheten hvor hjemmelsgrunnlaget ikke strekker til.

Ut 2021 tilbyr vi også løsning for tilgang til folkeregisteropplysninger via distributør, TietoEVRY AS. Dette innbefatter også tilgang til tjenesten eQuest. TietoEVRY vil kunne orientere nærmere om hvordan denne tjenesten fungerer.

Du kan laste ned, fylle ut og sende søknadsskjema for å søke om tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret.

Last ned: Søknadsskjema (Word-format)

 

Dersom virksomheten ikke har behov for løpende tilgang til folkeregisteropplysninger for oppslag og ajourhold er det mulig å søke om å få utlevert enkeltopplysninger via vårt kontaktskjema.

Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke. Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Prisen er for tiden kr. 30 per person det søkes utlevert opplysninger om.