Hvorfor vi deler data

Skatteetaten har store mengder data om privatpersoner og virksomheter i Norge. Noen av dataene kan vi dele med andre offentlige og private virksomheter, som igjen kan bidra til å forenkle og effektivisere nye og eksisterende tjenester.

Hvem kan bruke dataene våre?

Bare offentlige og private virksomheter med et rettslig grunnlag kan få tilgang til data fra Skatteetaten. De bruker som regel dataene til å lage egne, gode tjenester.

Hvis du ikke er en virksomhet eller trenger opplysninger i en annen sammenheng, kan du finne det her:

Hvor henter vi data fra?

Skatteetaten innhenter og behandler store mengder med data fra personer og virksomheter i Norge. Data kan være informasjon om skatt, inntekt, formue og gjeld eller personlig informasjon, som bostedsadresse.

Dataene våre henter vi fra egne registre, som Folkeregisteret, som har informasjon om blant annet bostedsadresser til personer i Norge. Vi har også data fra skattemeldingen og skatteoppgjøret som alle skattepliktige i Norge mottar hvert år. I tillegg har vi a-meldingen, som arbeidsgivere leverer hver måned og som inneholder informasjon om blant annet lønn.

Hvorfor deler vi data?

Vi skal sørge for at dataene vi innhenter, bidrar til forenkling og digitalisering i Skatteetaten, men også at de kan nyttiggjøres i resten av samfunnet. Det vi deler skal bidra til utvikling av gode digitale tjenester for befolkningen og gi økt samfunnsnytte.

En av Skatteetatens hovedoppgaver er å sikre brukerne tilgang til data og informasjon med god kvalitet.

Deling av data er løftet frem som et viktig fokusområde for etaten i tiden fremover, og er beskrevet i Skatteetatens strategi:

«Skatteetatens data skal være pålitelige og tilgjengelige, ikke bare for oss, men også for innbyggere, offentlig sektor og private virksomheter. Vi skal opprettholde tillit ved å behandle våre data på en måte som samfunnet oppfatter som trygg og legitim. Vi ivaretar personvern gjennom åpenhet om hvilke data vi har om den enkelte bruker og hva vi bruker dem til.»

- Sitat fra Skatteetatens strategi 2022-2025

Hvis du er interessert, kan du lese hele Skatteetatens strategi her.

 

Eksempler på hvordan datadeling skaper verdi for samfunnet

Dataene Skatteetaten deler skal gi verdi til samfunnet, enten det er forenklinger eller digitalisering av arbeidsprosesser i virksomheter, eller for å skape brukervennlige og effektive tjenester for befolkningen. Vi deler data med over 2000 offentlige og private virksomheter, og antallet øker hele tiden.

 

Enklere prosess for foreldrebetaling i barnehager

Kommunesektorens organisasjon (KS) og Skatteetaten har jobbet med å effektivisere behandling av søknader om redusert foreldrebetaling i barnehage. Tidligere var prosessen ressurskrevende der både foreldre og kommunen måtte lete frem og oppgi informasjon for å sende inn søknaden manuelt.

Kommunene som har tatt i bruk tjenesten ser store effektiviseringsgevinster. Oslo kommune koblet seg på løsningen i 2021. Nå fylles over 6000 søknader ut automatisk og det gir store besparelser for både foreldre og kommunen.

Effektive lånesøknader (med Samtykkebasert lånesøknad)

Har du tenkt på hvor mye store gevinster samfunnet får av at banken din kan hente data direkte fra Skatteetaten når du søker lån? Gevinsten er anslått til oppimot 13 milliarder årlig.

Hvis du gir tillatelse, henter banken din skattegrunnlag og inntekstdata fra Skatteetaten. Slik får du raskt svar, personvernet er godt bevart ved at banken kun mottar den informasjonen de behøver for å behandle søknaden, og miljøet blir bespart for unødvendig papirarbeid. Vinn-vinn for alle parter!

 

Skatteetatens policy for deling

Skatteetaten har en policy for deling, som beskriver overordnede prinsipper og retningslinjer for deling. Policyen vektlegger etatenes ansvar og oppgaver i grensesnittet mot andre offentlig og private virksomheter som ønsker tilgang til data fra Skatteetaten.

Du kan lese mer om Skatteetatens policy for deling.

 

Vi deler data gjennom APIer

Dataene fra oss får din virksomhet gjennom APIer. Et API er en strukturert måte å overføre data fra ett sted til et annet, fra maskin til maskin. Et eksempel der APIer blir brukt er når banker innhenter opplysninger direkte fra Skatteetaten i forbindelse med søknad om lån.

 

Skattebegreper

Noen av begrepene vi bruker i tjenestene er fra skattefaget og kan være vanskelig å forstå. Derfor har vi forklart en del av begrepene våre i Begrepskatalogen.

 

Virksomheter med samme behov

Om din virksomhet har samme behov for data som andre virksomheter, ønsker vi at dere oppretter et samarbeid som gruppe, segmentsamarbeid, med Skatteetaten. Vi har i dag segmentsamarbeid med virksomheter innen finans, kommune, helse og kraft.

Med et segmentsamarbeid vil Skatteetaten opprette felles delingstjenester for virksomheter i segmentet. Du får data på samme lovgrunnlag som andre i samme segment. Et segmentsamarbeid forenkler samarbeidet og effektiviserer prosessen for deg og for oss.

Gruppen koordineres av en segmentansvarlig som opptrer som en representant for gruppen i dialogen med Skatteetaten.

Du kan lese mer om segmentsamarbeid her.

 

Slik får du tilgang

For at din virksomhet skal få tilgang til data, må dere gjøre noen forberedelser. Disse finner du beskrevet på sidene for dataene du ønsker tilgang til.