Tilgang til folkeregisteropplysninger for offentlige og private virksomheter med hjemmel

Virksomheter med hjemmel i egen lov kan få utlevert taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret. Med hjemmel i egen lov forstås hjemmel i egen særlovgivning som gir virksomheten rett til å innhente opplysninger fra Folkeregisteret uten hinder av lovbestemt taushetsplikt.

Eksempel
Eksempel på slik hjemmel er vegtrafikkloven § 43c som gir Statens vegvesen rett til å innhente opplysninger fra Folkeregisteret, uten hinder av taushetsplikt, når dette er nødvendig for å oppfylle deres plikter etter loven

 

De som har lovhjemmel vil få tilgang til følgende opplysninger:

Ikke-taushetsbelagte opplysninger:

 • Fødselsnummer
 • D-nummer
 • Fullt navn, inkludert historikk
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Grunnlaget for registrert identitet
 • Adresse og flyttedato for nåværende adresser (ikke adresser gradert etter Beskyttelsesinstruksen)
 • Tidligere adresser, inn- og utflyttingsland med flyttedato
 • Fødested
 • Statsborgerskap
 • Sivilstand (Eks. gift/ugift)
 • Vergemål (verges navn og adresse)
 • Stadfestet fremtidsfullmakt
 • Dødsdato
 • Registreringsstatus (bosatt, utflyttet, død, opphørt og inaktivt d-nummer)

Taushetsbelagte opplysninger

 • Kontaktopplysninger for dødsbo
 • Foreldre
 • Ektefelle/registrert partner
 • Barn
 • Foreldreansvar
 • Adopsjon
 • Familienummer
 • Tilknytning til Sametingets valgmanntall
 • Samisk språk
 • Oppholdsstatus
 • Utenlandsk identifikasjonsnummer
 • Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer
 • Registreringsstatus, midlertidig (d-nummer), forsvunnet, fødselsregistrert og ikke bosatt.

*Kontaktopplysninger for dødsbo er kun tilgjengelig fra modernisert folkeregister.

For ytterligere beskrivelse av tjenesten, se vår distribusjonsmodell.

Søk tilgang

I søknadsskjemaet vil du få beskjed om å fylle ut opplysninger om din virksomhet og  hvilken rettighetspakke du søker tilgang til. Du må også akseptere et sett standard vilkår for å få tilgang.

Viktig informasjon

Logg inn for å fylle ut søknad om tilgang (RF-1514):

Søk tilgang til folkeregisteropplysninger

Offentlig virksomhet får i tillegg tildelt rettighetspakken offentlig og privat virksomhet uten hjemmel. Private virksomheter får i tillegg tildelt rettighetspakken privat virksomhet, samt eventuelt også offentlig og privat virksomhet uten hjemmel dersom de utfører lovpålagte oppgaver eller oppgaver på vegne av det offentlige. Rettighetspakkene kan benyttes for de deler av virksomheten hvor hjemmelsgrunnlaget ikke strekker til.

 

Ut 2021 tilbyr vi også løsning for tilgang til folkeregisteropplysninger via distributør, TietoEVRY AS. Dette innbefatter også tilgang til tjenesten eQuest. TietoEVRY vil kunne orientere nærmere om hvordan denne tjenesten fungerer.

Du kan laste ned, fylle ut og sende søknadsskjema for å søke om tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret.

Last ned: Søknadsskjema (Word-format)

 

Dersom virksomheten ikke har behov for løpende tilgang til folkeregisteropplysninger for oppslag og ajourhold er det mulig å søke om å få utlevert enkeltopplysninger via vårt kontaktskjema.

Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke. Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Prisen er for tiden kr. 30 per person det søkes utlevert opplysninger om.

Aktuelt regelverk