Tilgang til folkeregisteropplysninger for pressen

Pressen kan, i likhet med andre private virksomheter, få tilgang til ikke-taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret. Dette forutsetter at personene det søkes opplysninger om er navngitte og identifiserbare.

Dette mener vi med «presse»

Med presse mener vi virksomheter som er omfattet av medieansvarsloven § 2:

Medier som driver regelmessig journalistisk produksjon og publisering av nyheter, aktualitetsstoff, samfunnsdebatt eller annet innhold av allmenn interesse. Loven gjelder ikke for medier som har markedsføring som hovedformål.

Konsumenten kan motta og bruke folkeregisteropplysninger til journalistisk virksomhet som omfattes av medieansvarsloven § 2.

Dette kan pressen få tilgang til

Pressen vil etter gjeldende folkeregisterlov få tilgang til følgende opplysninger:

 • fullt navn, inkl historikk
 • fødselsdato
 • fødselsnummer/D-nummer*
 • kjønn
 • grunnlaget for registrert identitet
 • adresse og flyttedato for nåværende bostedsadresse (ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert etter Beskyttelsesinstruksen)
 • tidligere adresser, inn- og utflyttingsland
 • fødested
 • statsborgerskap
 • sivilstand (Eks. gift/ugift)
 • vergemål (verges navn)
 • stadfestet fremtidsfullmakt
 • dødsdato
 • registreringsstatus (bosatt, utflyttet, død, opphørt og inaktivt d-nummer)
 • kontaktopplysninger for dødsbo**

*For å få tilgang til fødsels-/d-nummer er det et krav om at det foreligger et begrunnet behov. Med begrunnet behov for fødselsnummer/d-nummer forstås at nummeret er nødvendig for å oppfylle en lovpålagt forpliktelse eller for å ivareta en lovmessig rettighet.

Øvrige opplysninger som ikke fremgår direkte av listen, eksempelvis registreringsdatoer eller navn på ektefelle, er underlagt taushetsplikt. Slike opplysninger vil derfor ikke inngå i rettighetspakken for private.

Krav om at personene det søkes opplysninger om må være navngitt og identifiserbare innebærer at utlevering til private virksomheter kun kan skje ved såkalt entydig søk. I praksis kreves treff på samtlige elementer i én av følgende tre ulike søkekombinasjoner for at opplysninger om vedkommende kan utleveres:

 1. Fødselsnummer, etternavn og fornavn
 2. Fødselsdato, etternavn og fornavn
 3. Etternavn, fornavn og adresse

For ytterligere beskrivelse av tjenesten, se vår distribusjonsmodell.

Søk tilgang

I søknadsskjemaet vil du få beskjed om å fylle ut opplysninger om din virksomhet og  hvilken rettighetspakke du søker tilgang til. Du må også akseptere et sett standard vilkår for å få tilgang.

Viktig informasjon

Logg inn for å fylle ut søknad om tilgang (RF-1514):

Søk tilgang til folkeregisteropplysninger

Dersom virksomheten ikke har behov for løpende tilgang til folkeregisteropplysninger for oppslag og ajourhold er det mulig å søke om å få utlevert enkeltopplysninger via vårt kontaktskjema.

Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke. Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Prisen er for tiden kr. 30 per person det søkes utlevert opplysninger om.