Tilgang til folkeregisteropplysninger for privatpersoner

Privatpersoner kan søke om å få utlevert opplysninger fra Folkeregisteret om navngitte, identifiserbare personer.

Dette er de opplysningene som er registrert om en person i Folkeregisteret som kan utleveres til private personer:

 • Navn (inkludert historikk)
 • Fødsels- og d-nummer
 • Grunnlaget for registrert identitet
 • Adresse og flyttedato for nåværende bostedsadresse (ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert kode 6 etter Beskyttelsesinstruksen)
 • Tidligere adresser, inn- og utflyttingsland
 • Fødested
 • Statsborgerskap
 • Sivilstand (alle typer)
 • Vergemål (verges navn og adresse)
 • Stadfestet fremtidsfullmakt
 • Dødsdato
 • Registreringsstatus (bosatt, utvandret, død, opphørt og inaktivt d-nummer)

Fødselsnummer og d-nummer kommer i en "mellomstilling", i den forstand at disse opplysningene kan utleveres når det foreligger et begrunnet behov. Begrunnet behov betyr at opplysningen må være nødvendig for å ivareta lovmessige rettigheter/plikter.

Du kan se dine opplysninger i Folkeregisteret på Min side.

Taushetsbelagte opplysninger

En del av opplysningene i Folkeregisteret er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Disse opplysningene kan ikke utleveres til private personer. Opplysninger underlagt taushetsplikt er for eksempel: foreldreansvar og navn på ektefelle.  

Slik søker du

Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke. Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene.

Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO