Tabelltrekk og prosenttrekk for skattekort

Arbeidsgivar trekkjer skatt etter informasjonen i skattekortet ditt, enten etter tabell (tabellkort) eller prosent (prosentkort). Dei fleste med fast lønn og éin arbeidsgivar, vil få eit tabellkort. Viss Skatteetaten har informasjon om at du har fleire arbeidsgivarar eller at du får ytingar frå fleire ulike utbetalere, vil du få eit prosentkort.

 

Berekn skattetrekket og kva du får utbetalt, basert på den tabellen du har

Tabellkort - berekn skattetrekket

Kva for tabellnummer eller prosentsats du blir trekt etter, finn du på lønnsslippen og på skattekortet.

Forskjellen på tabellkort og prosentkort

  • Eit tabellkort er basert på forholdet mellom inntekt og frådrag. Jo høgare månadsinntekt du har, jo høgare blir skattetrekket. Tabellen tar utgangspunkt i forholdet mellom inntekt og frådrag for å redusera risikoen for at du betaler for lite eller for mykje skatt. Du må sørga for at både skattepliktige inntekter og frådrag er oppførte med riktig beløp. For å unngå restskatt, er det viktig at berre hovudarbeidsgivar bruker tabellkort. Andre arbeidsgivarar enn hovudarbeidsgivar må gjera trekk etter prosentkort.

    Får du fleire ytingar frå NAV i same periode er det viktig at tabelltrekk berre blir brukt ved skattetrekk i ei av ytingane. Her finn du informasjon om korleis du endrar frå tabelltrekk til prosenttrekk hos NAV.

  • Eit prosentkort har ein fast prosent som arbeidsgivar trekker skatt etter. Prosenten er basert på den inntekta og dei frådraga som er gitt opp i søknaden din om skattekort. Prosentkortet tar ikkje høgde for endringar i forholdet mellom inntekt og frådrag. Dersom du har høgare eller lågare inntekt eller større eller mindre frådrag enn det som er gitt opp i søknaden din, vil du risikera å betala enten for lite eller for mykje skatt.

Det blir ikkje skrive ut skattekort for sjøfolk som er busette i utlandet. For sjøfolk som er skattepliktige etter skattelova § 2-3 første ledd bokstav h, er det fastsett eigne trekktabellar:

  • 0100  Trekktabell Klasse 1
    For skatt av sjømannsinntekt med 10 prosent standardfrådrag, 30 prosent sjømannsfrådrag.
  • 0101  Trekktabell  Klasse 1
    For skatt og folketrygdavgift av sjømannsinntekt med 10 prosent standardfrådrag, 30 prosent sjømannsfrådrag

Tabellen er rekna ut etter eit jamt trekk gjennom 12 månader og gir difor reduserte trekkbeløp. Det skal difor ikkje givast trekkfritak i ferietida og før jul. Lønnsbeløpet (trekkgrunnlaget) skal avrundast nedover.