Tabelltrekk og prosenttrekk for skattekort

Arbeidsgivaren trekkjer skatt etter informasjonen i skattekortet ditt, anten etter tabell (tabellkort) eller prosent (prosentkort).

Når skattekorta blir sende ut i desember, får dei fleste med fast lønn tabellkort.

Du mottar prosentkort viss du

 • mottar pensjonsytingar som gir rett til skattefrådrag
 • mottar fleire typar pensjonsytingar, til dømes annan pensjon og AFP
 • har ein kombinasjon av lønns- og pensjonsinntekter
 • har store frådragspostar (gjeldsrenter, reisefrådrag, foreldrefrådrag m.m.)

Endrar du skattekortet ditt i februar eller seinare, blir eit tabellkort gjort om til eit prosentkort. Du kan også huke av for at du treng prosentkort dersom du bestiller endring av skattekortet ditt.

Her kan du berekne skattetrekket og sjå kva du får utbetalt basert på tabellkortet ditt:

Tabellkort – rekn ut skattetrekket

Kva for tabellnummer eller prosentsats du blir trekt etter, finn du på lønnsslippen og på skattekortet.

Forskjellen på tabellkort og prosentkort

 • Eit tabellkort er basert på forholdet mellom inntekt og frådrag. Jo høgare månadsinntekt du har, dess høgare blir skattetrekket. Tabellen tar utgangspunkt i forholdet mellom inntekt og frådrag for å redusere risikoen for at du betaler for lite eller for mykje skatt. Du må passe på at både skattepliktige inntekter og frådrag er ført opp med rett beløp. For å unngå restskatt er det viktig at berre hovudarbeidsgivar bruker tabellkortet. Andre arbeidsgivarar enn hovudarbeidsgivar må trekkje skatt etter prosentkort.

  Mottar du fleire ytingar frå NAV i same periode, er det viktig at tabelltrekk berre blir brukt ved skattetrekk på ei av ytingane. Her finn du informasjon om korleis du endrar frå tabelltrekk til prosenttrekk hos NAV.

 • Eit prosentkort har ein fast prosent som arbeidsgivar trekkjer skatt etter. Prosenten er basert på inntekta og frådraga som er gitt opp i søknaden din om skattekort. Prosentkortet tar ikkje høgde for endringar i forholdet mellom inntekt og frådrag. Dersom du har høgare eller lågare inntekt, eller større eller mindre frådrag, enn det som er oppgitt i søknaden din, risikerer du å betale anten for lite eller for mykje skatt.

Har du tabellkort, trekkjer NAV skatt etter tabell viss tabellen er ført opp på aktuell yting frå NAV på skattetrekksmeldinga di.

NAV kan også trekkje etter tabell viss tabellen er oppgitt i trekkoden "Hovudinntekt", sjølv om det står prosenttrekk på trekkoden for "Skattetrekk ved sjukepengar, svangerskapspengar eller andre ytingar".

Viss NAV mottar tabell, blir alltid tabelltrekk brukt når:

 • du får yting etter ein grad på 51 prosent eller meir
 • du mottar arbeidsavklaringspengar eller dagpengar

Mottar du fleire ytingar frå NAV i den same perioden, er det viktig at tabelltrekk berre blir brukt ved skattetrekk i ei av ytingane. Du kan også bestille prosentkort. Då vil skatten bli trekt med same prosent på alle ytingar.

Her finn du meir informasjon om bruk av tabelltrekk i ytingar frå NAV, og korleis du endrar frå tabelltrekk til prosenttrekk hos NAV.

Det blir ikkje skrive ut skattekort for sjøfolk som er busette i utlandet. For sjøfolk som er skattepliktige etter skattelova § 2-3 første ledd bokstav h, er det fastsett eigne trekktabellar.

 • 0100 Trekktabell Klasse 1
  For skatt av sjømannsinntekt med 10 prosent standardfrådrag, 30 prosent sjømannsfrådrag.
 • 0101 Trekktabell Klasse 1
  For skatt og folketrygdavgift av sjømannsinntekt med 10 prosent standardfrådrag, 30 prosent sjømannsfrådrag.

Tabellen er rekna ut etter eit jamt trekk gjennom 12 månader og gir av den grunn reduserte trekkbeløp. Det blir derfor ikkje gitt trekkfritak i ferietida og før jul. Lønnsbeløpet (trekkgrunnlaget) blir avrunda nedover.

Viss du har skattekort for kjeldeskatt på lønn, betaler du ein fast prosent skatt kvar månad. Arbeidsgivaren din trekkjer eit fast beløp av lønna di uansett kor mykje eller lite du tener. Ved det månadlege trekket er skatten din betalt.

Du får ei skattekvittering i juni som viser kor mykje lønn og skatt arbeidsgivaren din har rapportert til Skatteetaten for jobben du gjorde i fjor.

Viss du vel deg ut av kjeldeskatt på lønn-ordninga på eit seinare tidspunkt, blir dette beløpet gjort om til forskotstrekk.

Her finn du ei oversikt over tabelltrinna for trekktabellar.

Skattekort - tabellkort eller prosent

Du kan se en liten film som forklarer hva tabellkort og prosentkort er, og hvilken skattekorttype som kan være aktuell for deg.