Skatte- og inntektsopplysninger

Skatteetaten har web-tjenester for utlevering av opplysninger. Opplysningene kan utleveres til offentlig myndighet mv. som har rettslig grunnlag (hjemmel).

Tjenestene inneholder skatte- og inntektsopplysninger på ulikt detaljeringsnivå.

Finansinstitusjoner som ønsker å delta i prosjektsamarbeidet samtykkebasert lånesøknad (SBL) bes kontakte Bits AS.

Taushetsplikt

Alle opplysningene som omfattes av Skatteetatens tjenester er underlagt taushetsplikt. Det foreligger imidlertid ulike unntaksregler som gjør det mulig for Skatteetaten å dele opplysningene.

Før utlevering

  • Den offentlige myndigheten mv. med behov for opplysninger må vurdere om det foreligger rettslig grunnlag (i egen hjemmel) for å få disse utlevert.
  • Søknad med henvisning til hjemmel og andre opplysninger sendes Skatteetaten via søknadsskjema.
  • Skatteetaten vurderer juridiske, praktiske og sikkerihetsmessige hensyn i forbindelse med utleveringen, og fatter vedtak om utlevering.
  • Det inngås en avtale om utlevering av opplysninger.

Behandling av personopplysninger

Som forvalter av opplysningene er Skatteetaten behandlingsansvarlig og plikter å sørge for at behandling skjer i henhold til gjeldende lovverk. Ved og etter overlevering av opplysningene vil også mottaker regnes som behandlingsansvarlig og på samme måte bli pliktig til å innrette seg etter de juridiske rammene for behandling av personopplysninger.

For nærmere beskrivelse av tjenestene, inklusiv informasjon om implementering, se disse nettsidene for detaljer.

Har du allerede tilgang og vil kontakte oss?