Personvernerklæring

Skatteetaten behandler personopplysninger som er nødvendige i forbindelse med gjennomføringen av lovpålagte oppgaver, blant annet for å kunne sikre et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Dette støtter opp under Skatteetatens samfunnsoppdrag som er å sikre et finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet.

Vi behandler personopplysninger i ulike sammenhenger, for eksempel når vi samler inn opplysningene, registrerer dem, sammenstiller, lagrer eller utleverer dem.

Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Skatteetaten behandler dine personopplysninger med hjemmel i lov for å utføre oppgaver som å

 • sørge for et oppdatert folkeregister
 • sikre at skatter og avgifter blir riktig fastsatt og innbetalt
 • sikre at andre krav blir riktig fastsatt og innbetalt, som eksempel bøter og barnebidrag
 • utføre veiledning og kontroll

Vi behandler også dine personopplysninger for andre oppgaver som hører under Skatteetatens virksomhet. Det kan være når vi for eksempel utarbeider egenstatistikk og analyserapporter, eller utleverer opplysninger til tredjeparter.

Skatteetaten kan også behandle personopplysninger når det gjennomføres analyser, utarbeides rapporter og utvikles modeller. Som del av behandlingen, kan tekniske verktøy med funksjonalitet for kunstig intelligens i noen tilfeller benyttes.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene dine?

Skatteetaten behandling av personopplysning er først og fremst hjemlet i lov. Det er som hovedregel ikke mulig å reservere seg mot slik behandling. Noen aktuelle lover er:

 • skatteforvaltningsloven
 • skattebetalingsloven
 • folkeregisterloven
 • A-opplysningsloven
 • MVA-loven
 • særavgiftsloven
 • SI-loven

Hvor henter vi opplysningene fra?

Skatteetaten henter inn personopplysninger fra mange aktører, både private og offentlige. Eksempler inkluderer:

 • andre offentlige etater, som for eksempel Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), Utlendingsdirektoratet (UDI), Brønnøysundregistrene og Tolletaten
 • arbeidsgivere som rapporterer gjennom A-ordningen
 • banker, forsikringsselskap, boligsameier, barnehager, frivillige organisasjoner
 • opplysninger fra alle skattepliktige eller registrerte i Folkeregisteret
 • utenlandske skattemyndigheter vi har en avtale med

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Skatteetaten behandler personopplysninger som blant annet

 • identitet (for eksempel navn, fødselsnummer, d-nummer, kjønn, statsborgerskap)
 • oppholdssted og kontaktinformasjon (for eksempel postadresse, bostedsadresse, e-postadresse og telefonnummer)
 • relasjoner til andre (for eksempel ektefelle, samboer, barn, sivilstatus)
 • økonomiske forhold (for eksempel inntekt, pensjon, ytelser, formue, aksjeeierskap, gjeld, krav og misligholdte krav, eiendomseierskap)

Hvordan behandler vi personopplysningene dine?

Skatteetaten behandler personopplysningene dine i ulike registre og systemer. Her er noen eksempler på sentrale systemer og registre som Skatteetaten bruker:

 • Folkeregisteret er et offentlig register over alle personer i Norge som har fått tildelt et d-nummer eller fødselsnummer. Registeret danner grunnlag for skatte- og valgmanntallet. Det er også grunnlaget for befolkningsstatistikken, som er viktig for planlegging av offentlige tjenester. Et korrekt folkeregister er en forutsetning for at alle borgere skal motta informasjon fra offentlige myndigheter, og at deres rettigheter og plikter blir ivaretatt.
 • Skattekortsystemet brukes til produksjon av skattekort og saksbehandling av søknader om endring av skattekort gjennom året.
 • IT-løsning for skatteregnskap og skatteinnkreving til stat og kommune. Systemet håndterer betalingsstrøm fra skattepliktig og arbeidsgivere. Systemet brukes av medarbeidere i Skatteetaten.
 • IT-løsning for skattemelding og skatteoppgjør er et sentralt system som brukes for skattemelding og fastsetting. Det inneholder informasjon om alle landets skattepliktige, og benyttes til manuell og automatisert behandling.
 • IT-løsning for regnskap og innkreving av andre krav for stat, kommune eller privatpersoner. Systemet brukes av de det kreves inn på vegne av og enheten for slik innkreving i Skatteetaten.

Skatteetaten behandler personopplysningene dine både ved manuell og automatisert saksbehandling. Automatisert saksbehandling kan gjøres uten at noen saksbehandlere faktisk har sett på saken, eksempelvis ved beregning av skatten din, ileggelse av tvangsmulkt og ved analyser for å bestemme hvem som skal tas ut til kontroll. Du kan ikke motsette deg automatisert saksbehandling, men hvis du er uenig i vedtaket kan du klage. Saken vil i slike tilfeller behandles manuelt. Du kan alltid kreve innsyn i hvilke kriterier saksbehandlingen bygger på.

Personopplysninger når du chatter med oss: 

 • Du kan ikke få svar på status i pågående saker.
 • Vi lagrer samtalen din i opptil ett år for å kunne gjenfinne samtalen og forbedre oss.
 • Av personvernhensyn ber vi deg om å ikke skrive skjermingsverdige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer, helseopplysninger og adresseopplysninger.
 • Navn, fødselsnummer og helseopplysninger som du skriver i chat-vinduet er usynlig for oss (selv om du ser det du skriver), og opplysningene blir slettet automatisk.
 • IP-adressen fra din enhet (PC, mobiltelefon, nettbrett mv.) slettes automatisk fra våre systemer når chatten avsluttes

Skattetatens chat-robot gir deg svar på generelle, ofte stilte spørsmål hele døgnet. Chat-roboten svarer ikke på spørsmål som krever oppslag i personopplysninger.

 • Chat-roboten er en anonym tjeneste
 • Du kan selv slette chatsamtalen 
 • Hvis du ønsker det, kan du laste ned chatsamtalen du har hatt

På Skatteetatens chattetjeneste kan du snakke med en veileder i åpningstiden på hverdager.

 • Vil du være anonym kan du velge å ikke oppgi navn og e-postadresse
 • Har du oppgitt navn og e-post, kan du få ettersendt samtalen du har hatt med en veileder. For anonyme brukere kan vi ikke gjenfinne samtalen

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Ansatte i Skatteetaten skal kun behandle personopplysninger når det er nødvendig for oppgaveløsningen.

Behandling av opplysninger skjer innenfor strenge juridiske rammer. Disse skal sikre personvernet ved å gi forutsigbarhet i hvilke opplysninger som samles inn, hvem som får bruke dem og hva de kan brukes til. Alle medarbeidere har en streng taushetsplikt om formues- og inntektsforhold, samt andre økonomiske, bedriftsmessige og personlige forhold som de får adgang til i arbeidet.

Hvordan tar vi vare på personopplysningene dine?

Skatteetaten forvalter store mengder personopplysninger, noe som stiller høye krav til sikkerhet. Etaten har etablert et eget styringssystem for å ivareta krav til informasjonssikkerhet. Dette omfatter blant annet fysisk sikkerhet, sikkerhet i IT-systemer, risikostyring og planer for kontinuitet, beredskap og krisehåndtering.

Når vi benytter oss av eksterne leverandører stiller vi tilsvarende strenge krav til sikkerhet, kontroll og dokumentasjon for å beskytte dine personopplysninger.

Hvem utleverer vi personopplysningene til?

Skatteetaten utleverer kun personopplysninger når det foreligger et gyldig rettslig grunnlag. Dette omfatter blant annet utlevering til:

 • offentlige etater
 • private finansinstitusjoner
 • forskning- og statistikkorganisasjoner
 • utenlandske skattemyndigheter vi har en avtale med

Mange aktører henter personopplysninger fra folkeregisteret, for eksempel

 • offentlige etater, for eksempel Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), Utlendingsdirektoratet (UDI), Forsvaret, Lånekassen, Statens vegvesen, politi, namsmenn, brannvesen og ambulanse
 • valgmyndighetene
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • banker og forsikringsselskaper
 • ulike arbeidsgivere
 • forskere

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Skatteetaten oppbevarer opplysninger så lenge det er nødvendig for å utføre våre lovpålagte oppgaver, og i samsvar med Skatteetatens regelverk. Opplysninger vil som hovedregel slettes når dette behovet faller bort, med mindre vi har en lovpålagt plikt til å oppbevare dem etter annet regelverk, som arkivloven.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Skatteetaten ved Skattedirektøren er behandlingsansvarlig.

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Hvis du ber om et innsyn kan du blant annet få svar på:

 • hvor dine personopplysninger er hentet fra
 • hvilke formål (oppgaver) vi behandler dine personopplysninger for  
 • om personopplysningene er blitt gitt videre og til hvem

 

Unntak fra innsynsretten

Vi kan i enkelte tilfeller nekte deg innsyn dersom dette er nødvendig og vilkårene for det er oppfylt, for eksempel av hensyn til avdekking av brudd på skattelovgivning eller av hensyn til vern av andre personer.

Hvis du oppdager at Skatteetaten har registrert uriktige, utdaterte eller ufullstendige opplysninger om deg, har du rett til å få disse rettet eller oppdatert.

Dersom skattekortet ditt er feil, kan du endre det selv.

Dersom du vil rette feil i Folkeregisteret, kan du lese mer om hvordan du går frem.

Hvis retting av feil som gjelder opplysninger som er sendt inn av andre, må henvendelser om feil rettes til kilden, som for eksempel din arbeidsgiver. Gjelder det feil fra din arbeidsgiver, kan du be om et innsyn i A-ordningen, hvor du vil få vite hvilke opplysninger arbeidsgiveren din har sendt oss.

Hvis du mener at Skatteetaten behandler dine personopplysninger i strid med regelverket, kan du sende inn en klage. Du finner mer informasjon om klageadgangen på skatteetaten.no/klage.

Henvendelser til vårt personvernombud

Personvernombudet kan gi råd og veiledning hvis du har generelle spørsmål om Skatteetatens behandling av personopplysninger, eller om vern av de opplysningene vi har registrert om deg.

Du kan kontakte personvernombudet per

 • e-post: [email protected]
 • brev:
  Personvernombudet
  Skatteetaten
  Postboks 9200 Grønland
  0134 OSLO

Av hensyn til personvernet ditt må du ikke sende sensitive personopplysninger på e-post.

Henvendelser som ikke skal til personvernombudet

Du kan ta kontakt med vårt personvernombud, men ikke om alle type spørsmål. Personvernombudet kan ikke svare på spørsmål om saksbehandlingen i Skatteetaten eller henvendelser som gjelder dine saker og vedtak.

Om behandling av personopplysninger på Skatteetaten.no

Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin/enhet. Filene kan kun leses av brukeren og Skatteetaten. Informasjonskapsler benyttes eksempelvis for å se om brukeren har besøkt nettstedet tidligere, tidspunktet for besøket og hvilket nettsted brukeren kom fra. Informasjonskapslene kan inneholde personopplysninger. Du kan hindre at informasjonskapsler lagres ved å endre innstillingene i nettleseren.

Skatteetaten bruker informasjonskapsler for å analysere det generelle brukermønsteret. Formålet er blant annet å videreutvikle skatteetaten.no og etatens øvrige tjenester for bedre veiledning.

Oversikt over cookies på nettsteder der Skatteetaten er domeneeier:

Skatteetaten bruker analyseverktøyene Google Analytics 4.0 og Matomo for å samle inn informasjon om hvordan du som besøkende bruker Skatteetatens nettsider.

Skatteetaten samler inn og behandler webstatistikk fra ditt besøk, som for eksempel hvilken nettlesertype du bruker, hvilken by du er i, enhetsmodell og -navn du bruker, ditt operativsystem, tidspunktet for besøket, nettleserens språk, hvilke sider du klikker på, og hvilken nettside du kom fra.

Begge analyseverktøy bruker informasjonskapsler. Skatteetaten bestemmer hvilke data, inkludert personopplysninger som innhentes og behandles fra disse nettstedene. De fleste nettlesere er i utgangspunktet satt til å godta informasjonskapsler. Du kan selv administrere, slette eller blokkerer informasjonskapsler i nettleserens innstillinger.

Når vi bruker Matomo samler vi inn, lagrer og behandler informasjonen selv i våre servere og systemer.

Når vi bruker Google Analytics er det Google som databehandler som samler inn, og behandler informasjonen. IP-adresser samles inn fra og behandles i EØS-lokaliserte servere. IP-adressene verken logges eller lagres noe sted. IP-adressene blir heller ikke overført ut av EØS-området.

Opplysninger, inkludert eventuelle personopplysninger som samles inn er underlagt både Skatteetatens personvernerklæring, Google sine retningslinjer for personvern og Matomo sine retningslinjer for personvern.