Lover og forskrifter

Her finner du lenker til skatterelaterte lover og forskrifter.

Sist publiserte Lover og forskrifter

 1. Lov om skatteforvaltning (Skatteforvaltningsloven)

 2. Forskriftsendring om lavskattland - 2018

 3. Forskriftsendring om lavskattland - 2017

 4. Forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

 5. Forskrift om engangsavgift på motorvogner

 6. Forskriftsendring om lavskattland - 2016

 7. Forskriftsendring om lavskattland - 2015

 8. Skattedirektoratets kommentarer til samleforskrift 17.9.2013 om tredjeparters opplysningsplikt, kapittel § 5-5 G. Opplysninger fra drosjesentraler

 9. Regler for drosjesentraler i samleforskrift 17.09.2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt

 10. Forskrift 20.12.2012 nr. 1382 om levering av kontrollopplysninger fra drosjesentraler

 11. Forskrift til skatteloven

 12. Act relating to Value Added Tax

 13. Forskriftsendring om lavskattland - 2013

 14. Skattereglene for jord- og skogbruk

 15. Regelendringer fra 1. januar 2011

 16. Lovspeil - merverdiavgift

 17. Forskrifter vedrørende Transfer Pricing

 18. Forskriftsspeil - merverdiavgift

 19. Merknader til bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

 20. Veiledende retningslinjer for når et endringsspørsmål bør tas opp til realitetsbehandling etter ligningsloven § 9-5 nr. 1, 3-6 jf. nr 7

 21. Uoffisiell engelsk oversettelse av relevante lover og forskrifter på internprisingsområdet

 22. Forskriftsendring om lavskattland - 2008

 23. Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet merverdiavgift på næringsmidler fra 1. januar 2007 (nr. 131)

 24. Forskriftsendring om lavskattland - 2007

 25. Forskrift om oppregulering av kostpris ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk eller skogbruk

 26. Forskrift (Nr.130) om overgangsregler ved beregning av forhøyet merverdiavgift ... fra 1. januar 2006

 27. Skatteloven

 28. Summarisk oppgjør ved uriktige oppgaver fra arbeidsgiver

footer/desktop/standard