Slik registreres dødsfall

Når noen dør, er det ulike ordninger som trer i kraft, avhengig om dødsfallet skjer i Norge eller i utlandet. I Norge og som hovedregel i utlandet, er det en lege som skriver dødsattest og melder dette videre til rett myndighet. En dødsattest er en legeerklæring om dødsfallet.

For personer som er registrert i Folkeregisteret med fødselsnummer eller d-nummer meldes dødsfall ved at

  • legen melder dødsfallet elektronisk til Folkeregisteret, eller
  • meldingen sendes på papir til tingretten som melder dødsfallet elektronisk til Folkeregisteret

Myndighetene i landet der dødsfallet skjer skal melde dette til norsk utenriksstasjon. Deretter skal utenriksstasjonen melde dødsfallet videre til Skattedirektoratet for å registrere det i Folkeregisteret.

Myndighetene i landet dødsfallet skjer, vil ikke automatisk sende melding til norske myndigheter. Etterlatte, pårørende eller andre, må melde dødsfallet til Folkeregisteret i Norge. Det gjør du ved å ved å sende inn original dødsattest påført apostille eller legalisering per post til Skatteetaten. Vi godtar også attester som er verifisert av en norsk utenriksstasjon.

Postadresse:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

I tillegg kan NAV melde om dødsfall på personer som er registrert i Norge med d-nummer, og for norske statsborgere som aldri har vært registrert bosatt i Norge.

Tingretten melder kontaktopplysninger for dødsboet til Folkeregisteret. Dette er kontaktopplysningene til personen som blir oppført som mottaker av skifteattest for dødsboet.

Det er kun offentlige etater og finansforetak med hjemmel i egen lov, som kan hente ut kontaktopplysningene for å sende informasjon til avdødes dødsbo. Ved kontakt med andre enn offentlige etater og finansforetak, må mottaker av skifteattesten selv fremlegge attesten.

Hvis du skal endre kontaktperson i dødsboet, må du sende skriftlig henvendelse til Folkeregisteret om at kontaktpersonen skal endres. Du må også legge ved kopi av skifteattest og fullmakt fra alle arvingene.

Det er forskjellige former for skifte, og arvingene må bestemme seg for hvordan de ønsker å skifte boet etter avdøde. Med skifte mener vi oppgjør og fordeling av et bo, i dette tilfellet et dødsbo.

Det er tingretten som håndterer såkalt skifte av dødsbo.

Mer om dødsfall

Barn som er dødfødt etter minst 28 ukers svangerskap, blir registrert i Folkeregisteret.

Slik registrering skjer på bakgrunn av en melding som sendes fra sykehuset til Skatteetaten. Barnet blir ikke tildelt fødselsnummer.

Sykehuset sender en fødselsmelding til Skatteetaten. Selv om vi mottar meldingen etter at barnet døde, blir barnet registrert i Folkeregisteret.

Dødsfallet registreres på vanlig måte, på grunnlag av melding fra en lege eller tingretten.

Dødsregister

Skatteetaten.no er ikke et søkbart register over døde personer.